Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning

Statsbudgeten 2021

50. Integration och internationell kompetensPDF-versio

Förklaring:Syftet med integration är att stödja och främja invandrarnas integrering, sysselsättning och delaktighet i det finländska samhället. En positiv och aktiv integration underlättas genom att invandrares språkkunskaper och yrkesfärdigheter stärks, deras sysselsättning påskyndas och deras kunskaper om och delaktighet i samhället ökas. För snabbare integrering och sysselsättning ska identifieringen av invandrarnas kompetens och den handledning de får förbättras. Särskild vikt fästs vid invandrarkvinnors möjligheter att delta i integrations- och språkutbildning. Integrationen effektiviseras också genom att integrationstjänsterna görs bättre samt mer förpliktande och slagkraftiga. Kommunernas roll i främjandet av integrationen stärks t.ex. genom att det byggs multidisciplinära integrations- och kompetenscenter som fungerar enligt principen med en enda kontaktpunkt samt genom att det ordnas handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare. Även tredje sektorns integrationsfrämjande roll stärks bl.a. genom statsunderstöd. Dubbelriktad integration främjas genom att relationerna mellan olika befolkningsgrupper förbättras.

Det ska säkerställas att personer som får internationellt skydd snabbt blir förflyttade till kommuner och börjar omfattas av integrationsfrämjande tjänster. Antalet kvotflyktingar är 1 050 år 2021.

Det beräknas att det 2021 för integrationsutbildningen används 55 026 000 euro av anslagen under moment 32.30.51.

Internationella experters rörlighet har en allt större näringspolitisk betydelse med tanke på stärkandet av Finlands kunskapskapital och konkurrenskraft samt uppkomsten av nya arbetsplatser och innovationer. Arbetskraftsinvandring av experter främjas genom att man påskyndar förfarandena för uppehållstillstånd, gör Finland mer attraktivt som målland för experter och underlättar internationella experters och deras familjers etablering och kvarstannande i landet. Dessutom ökas arbetslivets mottaglighet och mångfald. Vidare fästs vikt vid främjande av integrering och sysselsättning av internationella studerande och forskare.

Genom Business Finlands Talent-verksamhet stöder man bl.a. internationella experters etablering i Finland. För Talentverksamheten används uppskattningsvis 2 miljoner euro av anslagen under moment 32.01.05. För Talent Explorer-understöd används uppskattningsvis 1,5 miljoner euro av anslagen under moment 32.20.40. Understödet är avsett som stöd till företag för anställning av de första internationella experterna. För utvecklandet av konceptet Talent Hub används uppskattningsvis 2 miljoner euro av anslagen under moment 32.30.40. Målet med konceptet är att möjliggöra servicekedjor över organisationsgränserna för internationella experter och företag i anslutning till strävandena att locka experter till Finland och i anslutning till deras ankomst till och etablering i landet, till rekryteringen av dem och utnyttjandet av deras kompetens.

Flyktingar som fått uppehållstillstånd och som omfattas av integration

  2019
utfall
2020
uppskattning
2 021
uppskattning
       
Asylsökande som beviljats uppehållstillstånd 2 959 2 340 2 479
— varav ensamkommande minderåriga som fått uppehållstillstånd 98 200 200
Familjeåterföreningar 795 1 200 1 200
Kvotflyktingar 810 850 1 050
Flyktingar sammanlagt 4 564 4 390 4 729
Flyktingar som omfattas av den kommunala, kalkylerade ersättningen 19 489 15 236 14 478
Inkvarteringsplatser i familjegrupphem och stödboenden sammanlagt 180 250 275

Kapitlets rubrik har ändrats.

03. Främjande av integration och arbetskraftsinvandring (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 991 000 euro.

Anslaget får användas

1) för främjande av integration, sysselsättning, likabehandling och jämställdhet och för nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av EU

2) för främjande av internationell kompetens och arbetskraftsinvandring

3) för utgifter som Kompetenscentret för integration av invandrare orsakas exempelvis av att bevaka integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utveckla verksamhetsmodeller, sprida god praxis och bedriva kommunikation som gäller integrationen samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslagskraft

4) för understöd som i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) beviljas kommuner, organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration och sysselsättning, förebygger rasism och etnisk diskriminering och främjar en dialog mellan olika befolkningsgrupper samt för uppsökande arbete och rådgivningsverksamhet som syftar till att identifiera offer för människohandel

5) till betalning av olycksfallsersättningar och gruppansvarsförsäkringar för personer som deltar i frivilliga studier enligt 22 § i lagen om främjande av integration (1386/2010) eller i andra individuellt överenskomna åtgärder som främjar människors integration samt till betalning av de förvaltningskostnader som Statskontoret tar ut för dem

6) för avlöning av personal motsvarande högst tre årsverken i uppgifter för viss tid

7) till betalning av stöd i förskott, om det är motiverat med tanke på användningen av den finansiering eller det stöd som beviljas.

Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I enlighet med regeringsprogrammet ska aktiv integration av invandrare i det finländska samhället stärkas, effektiviseras och påskyndas. Invandrarnas sysselsättning och etablering i det finländska samhället stöds genom att man stärker deras språkkunskaper och yrkesfärdigheter samt främjar deras kunskaper om och delaktighet i samhället. Kommunernas och tredje sektorns roll ska stärkas inom den integrationsfrämjande verksamheten. Kommunernas multidisciplinära kompetenscenterverksamhet ska utvidgas. Öppenheten i arbetslivet främjas genom att det utarbetas ett program för mångfalden i arbetslivet.

I enlighet med regeringsprogrammet satsar man på tillgången på kompetent arbetskraft och arbetskraftsinvandring. När det gäller arbetskraftsinvandring är det viktigt att man förmår svara mot arbetsmarknadens behov i rätt tid. Därför accentueras i synnerhet behandlingstiderna. Systemet med uppehållstillstånd för arbetstagare utvecklas i enlighet med regeringsprogrammet. Tillståndspraxis för arbetskraft från utlandet ska vara tillräckligt flexibel och snabb.

Det ska göras lättare för utländska forskare samt studerande och personer som avlagt högskoleexamen i Finland samt deras familjer att stanna i landet genom att tillståndspraxis förnyas, uppehållstillståndsprocesserna görs smidigare och växelverkan mellan högskolorna och arbetslivet stärks.

Kompetenscentret för integration av invandrare, som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet, stöder statens, kommunernas och organisationerna expertarbete för främjande av invandrares integration med målet att förbättra integrationens genomslagskraft. Centrala uppgiftsområden inom Kompetenscentrets verksamhet är att öka kunskapsbasen inom den integrationsfrämjande verksamheten, utveckla bedömningen och uppföljningen av verksamhetens resultat samt att förbättra de lokala aktörernas yrkeskompetens och kunskaper genom att utvärdera arbetssätt och verksamhetsmodeller, befästa god praxis och klargöra arbetsprocesserna.

I enlighet med modellen för integrationsarbete utvecklas serviceprocessen för invandrare. Bedömningen av invandrares servicebehov, identifieringen av kompetensen, vägledningen, språk- och integrationsutbildningen samt testningen av språkkunskaper och andra tjänster riktade till invandrare utvecklas i syfte att främja invandrarnas integration och sysselsättning. Integrationsutbildningen görs effektivare genom att man utvecklar innehållet i utbildningen, exempelvis samhällsorienterande utbildning på det egna språket och integrationsutbildningsmodeller med koppling till arbetslivet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Främjande av integration och sysselsättning 1 311 000
Kompetenscentret för integration av invandrare 830 000
Statsunderstöd  
— Kommunernas multidisciplinära kompetenscenterverksamhet 3 000 000
— Handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare 3 000 000
— Bidrag till organisationer och andra aktörer 850 000
Sammanlagt 8 991 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare -1 000
Integrationsuppgifter (-2 årsverken) (överföring till moment 32.01.01) -140
Sakkunniga för viss tid (överföring till moment 32.01.03) -1 400
Utvidgning av kommunernas multidisciplinära kompetenscenterverksamhet -1 000
Sammanlagt -3 540

Momentets rubrik har ändrats.


2021 budget 8 991 000
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb. -1 500 000
2020 budget 12 531 000
2019 bokslut 1 881 000

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 171 160 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om främjande av integration (1386/2010) och statsrådets förordningar 1393/2011 och 115/2012 användas

1) till kalkylerade ersättningar till kommunerna för anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan verksamhet som stöder integrationen och för inledande kartläggning i fråga om personer som anges i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration

2) för kostnader som kommunen föranleds av utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under den tid då flyktingar väntar på att flytta till kommunen

3) till ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet samt för familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster till dess att personen fyller 25 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat den minderårige

4) till betalning av förskott för kostnader för ovannämnda familjegrupphem eller andra bostadsenheter, om det är motiverat med tanke på ordandet av verksamheten

5) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen

6) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 49 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004) och av social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader för vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig

7) till betalning av förskott till Folkpensionsanstalten för kostnader för betalning av grundläggande utkomststöd till ovannämnda personer.

Anslaget får också användas till kostnaderna för sådana ersättningar för grundläggande utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som Folkpensionsanstalten med stöd av 51 § 2 mom. i lagen om främjande av integration ska betalas ersättning för. Kostnaden beräknas uppgå till 130 000 euro per år fram till 2022.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Antalet personer som omfattas av den ersättning som betalas för personer som anges i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration uppskattas på basis av antalet asylsökande som anlänt till landet under de tre föregående åren och som fått uppehållstillstånd, antalet personer som anlänt till landet genom familjeåterförening och uppskattningen för budgetåret. I fråga om kvotflyktingar uppskattas antalet personer som omfattas av ersättningarna på basis av det antal som anlänt till landet under de fyra föregående åren samt uppskattningen för budgetåret. Flyktingkvoten beräknas 2021 uppgå till 1 050 personer.

I enlighet med 45 § i lagen om främjande av integration betalas kalkylerad ersättning till kommunen för anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan integrationsfrämjande verksamhet för tre år räknat från det år då uppgiften om hemkommun första gången registrerats. För kvotflyktingar betalas ersättningen för fyra år.

På motsvarande sätt som i fråga om flyktingar kan ersättning betalas för sådana personer som fallit offer för människohandel och som beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd och blir invånare i kommunen. Kommunerna har möjlighet att hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ansöka om ersättning för tillhandahållande av tjänster till följd av en persons ställning som offer för människohandel, när personen i fråga bor i kommunen.

Placeringen i kommunerna av personer som får internationellt skydd främjas genom att man effektiviserar systemet med ersättningar till kommunerna och intensifierar samarbetet mellan statsförvaltningens olika aktörer och kommunerna.

Den inledande kartläggning som enligt lagen om främjande av integration ska göras för invandrare görs av kommunen eller arbets- och näringsbyrån.

Folkpensionsanstalten ersätts för de kostnader som betalningen av grundläggande utkomststöd orsakar.

Effekter
  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Antalet platser anvisade för flyktingar i kommunerna, minst 1 367 3 000 2 550

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Kostnader för återflyttare 2 500 000
— Utkomststöd 6 mån. 200 000
— Utkomststöd 5 år 300 000
— Specialkostnader 1 400 000
— Frändeveteraner 600 000
Kalkylerade ersättningar för flyktingar (14 478 personer, 0—6 år 6 845 €, övriga 2 300 €) 46 460 000
Övriga ersättningar till kommunerna för flyktingar 120 800 000
— Utkomststöd (2 063 euro/år/person) 29 852 000
— Specialkostnader (2 140 euro/år/person) 30 975 000
— Tolktjänster (1 132 euro/år/person) 16 376 000
— Ersättningar för omsorg om minderåriga (12 000 euro/år/person) 43 597 000
Kostnader för inledande kartläggning(2 000 personer; kalkylerad ersättning 700 euro/person) 1 400 000
Sammanlagt 171 160 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring av antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd -13 493
Höjning av flyktingkvoten (regeringsprogr. 2019) 1 040
Höjning av flyktingkvoten till 1 050 personer 1 100
Höjning av åldersgränsen för eftervård för ensamkommande minderåriga 2 600
Kostnaderna för omvårdnad om minderåriga som saknar vårdnadshavare -7 674
Statsrådets beslut, 175 utsatta asylsökande 2 269
Sammanlagt -14 158

2021 budget 171 160 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 185 318 000
2019 bokslut 201 619 847