Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning

Statsbudgeten 2021

40. Specialfinansiering för företagPDF-versio

Förklaring:Uppbyggnaden av en internationellt konkurrenskraftig verksamhetsmiljö stöds genom att man utvecklar kapitalmarknaden, förbättrar tillgången till finansiering för tillväxtorienterade företag, lockar nya investeringar och ny kompetens samt upprätthåller ett fungerande system för exportfinansiering.

En effektiv marknad för företagsfinansiering är en förutsättning för att vi ska få fler nyetablerade företag samt tillväxtorienterade och internationellt inriktade företag till Finland och för att exportföretagen ska ha jämlika konkurrensvillkor när det gäller finansieringen. Ministeriet främjar tillväxtfinansiering, stärkande av företagens finansiella saldo och egna kapital samt utnyttjande av InvestEU-finansiering och övrig EU-finansiering. Instrumenten för offentlig företagsfinansiering har en viktig roll när finansmarknadens funktionella brister ska åtgärdas. Målet är att komplettera och mobilisera den privata finansieringen genom olika åtgärder och att trygga förutsättningarna för det offentliga systemet för exportfinansiering. Offentlig företagsfinansiering och statens deltagande i risken behövs särskilt i nyetablerade företag och i innovativa tillväxtföretag samt vid finansieringen av export. Syftet med finansieringen av export är att säkerställa att finländska företag har samma verksamhetsförutsättningar som de viktigaste konkurrentländerna.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för resultatområdet för 2021:

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Finland är en internationellt konkurrenskraftig omvärld för näringsverksamhet      
— Privata riskinvesteringar i nyetablerade företag (mn euro) 396 340 400

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 700 000 euro.

Anslaget får med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) användas till betalning av understöd som beviljats för ersättningsinvesteringar i elnätet i Enontekisregionen.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används till betalning av utgifterna för det understöd på 7 000 000 euro som 2020 beviljats för ersättningsinvesteringar i elnätet i Enontekis kommun.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 2024— Sammanlagt
fr.o.m.
2021
             
Förbindelser som ingåtts före 2021 700 700 700 700 4 200 7 000
Utgifter sammanlagt 700 700 700 700 4 200 7 000

2021 budget 700 000
2020 IV tilläggsb. -700 000
2020 budget 700 000
2019 bokslut 121 673

47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 189 928 000 euro.

Anslaget får i enlighet med statsrådets förbindelser som ingåtts med stöd av 8 § 1 mom. 1—3 punkten i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) användas

1) för partiell ersättning av förluster som uppkommit till följd av Finnvera Abp:s kredit- och borgensverksamhet

2) till räntestöd till Finnvera Abp.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Staten betalar med stöd av den ingångna förbindelsen Finnvera Abp en ersättning på 80 % av det totala beloppet av kredit- och borgensförlusterna. Ersättningarna för kreditförluster gör det möjligt för Finnvera Abp att bevilja lån och ställa borgen också när företagets säkerheter är otillräckliga.

Finnvera Abp bedöms fatta 9 000 finansieringsbeslut 2021. De växande företag som får finansiering beräknas uppgå till 2 500. Finnvera Abp har ca 26 000 kunder varav ca 90 % är företag som sysselsätter färre än tio personer.

Finnvera Abp slutade bevilja räntestödd finansiering 2014. Med anslag under momentet betalas Finnvera Abp räntestöd på basis av de befintliga ansvarsförbindelserna för räntestödslån som beviljats före 2014.

Effekter

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Projekt totalt som omfattas av kredit- och borgensförlustförbindelser (md euro) 1,9 3,8 3,0
— varav finansiering beviljad av Finnvera (md euro och %) 0,8 (43 %) 2,5 (65 %) 1,5 (50 %)
— varav finansiering från banker och övriga (md euro och %) 1,1 (57 %) 1,3 (35 %) 1,5 (50 %)
Antal nyetablerade företag (st.) 2 427 2 500 3 000
Antal nya arbetstillfällen som Finnvera Abp främjat (st.) 8 009 8 000 8 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av förslagsanslaget 1 459
Justering av förslagsanslaget (coronaepidemin) 154 778
Sammanlagt 156 237

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 189 928 000
2020 budget 33 691 000
2019 bokslut 18 133 336

48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 83 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011)

2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för skydd mot ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut

3) till betalning av förvaltningsarvode och underskottsersättning till Finlands Exportkredit Ab.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget gör det möjligt att ha ett internationellt sett konkurrenskraftigt och offentligt understött system för exportfinansiering, bidrar till en gynnsam exportbaserad utveckling av sysselsättningen och ekonomin och underlättar hanteringen av ränterisker i anslutning till exportfinansiering.

När det gäller ränteutjämning ingår Finlands Exportkredit Ab ränteutjämningsavtal med ett kreditinstitut eller finansiellt institut eller fattar ränteutjämningsbeslut. Vid ränteutjämning betalar kreditinstitutet, det finansiella institutet eller Finlands Exportkredit Ab en fast ränta till staten i enlighet med ränteutjämningskrediten och staten betalar Finlands Exportkredit Ab, kreditinstitutet eller det finansiella institutet den referensränta, i allmänhet sex månaders, som allmänt ska användas för valutan i fråga och som motsvarar ränteperioden för krediten, ökad med ett tillägg enligt arbets- och näringsministeriets förordning om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (154/2011).

Syftet med beviljandet av offentligt understödda export- och fartygskrediter är att främja Finlands ekonomiska utveckling genom att se till att de finländska bolag som bedriver export har ett internationellt konkurrenskraftigt system för finansiering av export och fartygsleveranser. Ett syfte är vidare att öka kapitalvaruexporten och fartygsleveranserna från Finland samt att främja sysselsättningen för exportörer, finländska varv och underleverantörer.

Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab ingå ränteutjämningsavtal om ränteutjämningskrediter eller fatta motsvarande ränteutjämningsbeslut till ett kapitalvärde av högst 33 miljarder euro samt bevilja sådana krediter med fast eller rörlig ränta som beviljas på OECD-villkor till ett kapitalvärde av högst 33 miljarder euro.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Nya förbindelser om ränteutjämning1) (mn euro) 1 925 2 000 2 000
Förbindelser om ränteutjämning i slutet av året 2) (mn euro) 12 001 14 000 16 000

1) Omfattar de kreditavtal med fast ränta som Finlands Exportkredit Ab ingår och de ränteutjämningskrediter som bankerna avtalar om.

2) Omfattar Finlands Exportkredit Ab:s ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut samt kredit- och ränteutjämningsreservationer.

Utgifter som föranleds staten på grund av förbindelser om ränteutjämning (1 000 euro)

  2021 2 022 2 023 2 024 Sammanlagt
fr.o.m.
2021
           
Räntestöd för exportkrediter 19 300 27 900 39 600 48 500 135 300
Utgifter för skyddsåtgärder 63 900 75 400 73 200 70 800 283 300
Utgifter sammanlagt 83 200 103 300 112 800 119 300 418 600

De räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder som ränteutjämningsverksamheten leder till för staten intäktsförs under moment 12.32.99. Ränteutjämningsverksamheten beräknas uppvisa ett överskott på 16,4 miljoner euro 2021 (2019: 13,9 miljoner, 2020: 9,8 miljoner euro).

Inkomster för staten på grund av förbindelser om ränteutjämning (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 Sammanlagt
fr.o.m.
2021
           
Räntegottgörelser 99 600 106 500 114 200 119 500 439 800

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändringar i kreditstocken och räntenivån 15 800
Sammanlagt 15 800

2021 budget 83 200 000
2020 budget 67 400 000
2019 bokslut 38 750 814

60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas till betalningar i enlighet med statens ansvar enligt 4 § i lagen om statsgarantifonden (444/1998).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för de betalningar till Statsgarantifonden som staten ansvarar för, om tillgångarna i den exportgaranti- och specialgarantifond som finns upptagen i Finnvera Abp:s balansräkning eller tillgångarna i Statsgarantifonden inte räcker till för att täcka en förlust som Finnvera Abp:s separata resultat uppvisar.


2021 budget 20 000
2020 budget 20 000
2019 bokslut

82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lån som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) och som tryggar den medelsanskaffning som hänför sig till exportfinansiering i form av krediter.

Fullmakt

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån som hänför sig till finansiering av export enligt 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 1 000 000 000 euro.

Förklaring:Finlands Exportkredit Ab kan med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) bevilja export- och fartygskrediter som grundar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning. Om det förekommer sådana störningar i finansmarknadens funktion att Finnvera Abp inte via marknaden kan skaffa medel på skäliga villkor, kan staten mot gängse ränta bevilja bolaget lån utan säkerhet för högst 12 månader.

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 10 000
2020 budget 10 000
2019 bokslut

87. Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 300 000 000 euro.

Anslaget får användas för att höja Finlands Malmförädling Ab:s eget kapital.

Förklaring:Finlands Malmförädling Ab är ett i sin helhet statsägt bolag med specialuppgifter som ska fungera som ägare och utvecklare i bolag inom gruvbranschen och främja uppkomsten av en värdekedja för produktionen av litiumjonbatterier i Finland. Statens innehav i gruvbolag är koncentrerat till bolaget.

Finlands mål är att höja förädlingsvärdet på finländska mineraler, på detta sätt främja uppkomsten av en ny högteknologisk batteriindustri i Finland och att profilera sig som en global föregångare inom hållbar eltrafik. Strävan bör också vara att övergå till cirkulär ekonomi och därmed minska användningen av naturresurser.

Målet är att i Finland skapa en värdekedja för ansvarsfull batteriindustri vars globala konkurrensfördel är en produktion av miljövänligt och etiskt framställda samt återvinningsbara material. Också genom en reform av gruvlagen strävar man efter att förbättra Finlands och de finländska företagens möjligheter att agera ansvarsfullt i egenskap av utvecklare och producent av batteriteknik. Statens åtgärder syftar till att påverka den ekologiska hållbarheten för hela värdekedjan, vilket kräver satsningar på kompetens, nya material, forskning och produktutveckling samt cirkulär ekonomi.

I Europa håller man på att utveckla en värdekedja för batteriindustrin. Den bygger i synnerhet på stora investeringar i produktionen av prekursorer, katodaktivmaterial och battericeller samt investeringar i återvinningslösningar. I enlighet med sin uppgift har Finlands Malmförädling Ab som mål att främja investeringar inom branschen i Finland.

Anslaget används till investeringar i prekursorer och katodaktivmaterial. Också privata aktörer deltar i investeringarna.

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 300 000 000
2020 IV tilläggsb. 150 000 000

89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 19 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i Business Finland Venture Capital Ab. Bolaget kan inom ramen för bestämmelserna och föreskrifterna om statligt stöd ta en större risk i sina fondplaceringar eller nöja sig med en mindre avkastning än privata investerare.

Förklaring:Business Finland Venture Capital Ab gör investeringar i kapitalfonder där tyngdpunkten i investeringsverksamheten ligger på tillväxtorienterade och internationellt inriktade finländska nyetablerade företag. Investeringar kan göras i kapitalfonder som direkt eller via en tillämplig fondstruktur investerar i nyetablerade företag.

Syftet med investeringsverksamheten är en mångsidig kapitalinvesteringsmarknad för nyetablerade företag och en större andel privata investeringar inom den totala finansieringen av nyetablerade företag. Målet är att fonderna ska ha minst 50 % eget kapital, vilket kan genomföras också i anslutning till fondens investeringsobjekt.

Nyckeltal

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Nya fondplaceringar (st.) 0 2—3 2—3
Andelen privat finansiering (%) 51 50 50

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Återföring av omfördelning av utbetalningarna enligt lånefullmakten för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (överföring från moment 32.20.83) 4 200
Sammanlagt 4 200

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 19 100 000
2020 budget 14 900 000
2019 bokslut 10 800 000

95. Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 029 000 euro.

Anslaget får användas till kostnader som uppkommit till följd av avtal om avkastningsbyte.

Förklaring:Finlands Exportkredit Ab finansierade 2009—2012 sådana krediter med fast eller rörlig ränta som beviljas på OECD-villkor och som kreditinstitut eller finansiella institut ordnat för export av finländska kapitalvaror. Refinansieringen genomfördes med hjälp av de lån som finska staten beviljat Finlands Exportkredit Ab. För krediter med fast ränta valde Statskontoret ränte- och valutaskydd.

Finlands Exportkredit Ab betalade 2018 till finska staten tillbaka de lån som beviljats för refinansieringsverksamhet, med undantag för ett enda lån.

I samband med återbetalningen av lånen undertecknade Finlands Exportkredit Ab och staten projektspecifika avtal om avkastningsbyte eller avkastningsjustering. De avtal om avkastningsbyte som gäller krediter med fast ränta kan medföra kostnader för staten, om den fasta ränta som Finlands Exportkredit Ab betalar enligt ett avtal om avkastningsbyte är lägre än den rörliga ränta som staten betalar. Dessutom orsakas staten kostnader för skyddsåtgärder. Avtalen om avkastningsjustering medför inga kostnader för staten.

De ränteinkomster och inkomster av skyddsåtgärder som avtalen om avkastningsbyte och avkastningsjustering leder till intäktsförs under moment 13.01.05. Verksamheten beräknas uppvisa ett överskott på 4,2 miljoner euro 2021 (2020: 4,1 miljoner euro).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändringar i räntenivån 2 235
Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder -1 308
Sammanlagt 927

2021 budget 6 029 000
2020 IV tilläggsb. 3 100 000
2020 budget 5 102 000
2019 bokslut 4 594 307