Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              41. Energistöd

Statsbudgeten 2021

48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 282 803 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) användas

1) till betalning av inmatningstariffen (vindkraft, biogas, trädbränsle)

2) till betalning av produktionsstöd för produktion av skogsflisbaserad el (ett produktionsstöd höjt med en förgasarpremie)

3) till betalning av ett premiestöd som baserar sig på anbudsförfarande.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Produktionsstödet används för stöd till produktion av el med vindkraft, biogas, skogsflis eller trädbränsle i anläggningar som godkänts inom inmatningstariffsystemet. Till producenterna av vindkrafts-, biogas- och trädbränslebaserad el betalas som stöd inom inmatningstariffsystemet skillnaden mellan det riktpris som fastställs i lagen och medeltalet av det områdespris för Finland som under tre månader realiserats på elbörsen (inmatningstariffsystem) samt till producenter av skogsflisbaserad el ett stöd som varierar enligt utsläppsrättens pris och skatten på torv. Till producenter av biogasbaserad och trädbränslebaserad el betalas dessutom en inmatningstariff höjd med en värmepremie vid kraftvärmeproduktion och till producenter av skogsflisbaserad el en inmatningstariff höjd med en förgasarpremie när skogsflis förgasas i en förgasare för att användas som bränsle i en pulverförbränningspanna. Stöd betalas ut i högst 12 år per kraftverk.

I enlighet med den nationella energi- och klimatstrategin ordnades det 2018 ett teknikneutralt anbudsförfarande för stöd för förnybar energi. Stöd beviljades för sju projekt med en sammanlagd elproduktion på 1,36 TWh per år. Det uppskattas att de projekt för förnybar el som vunnit anbudsförfarandet kan inleda produktionen tidigast 2020.

Europeiska unionen ställde som mål att öka andelen förnybar energi till 20 % av slutanvändningen av energi före 2020. För Finlands del var målet 38 %.

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetat, det s.k. RED II) ska medlemsstaterna gemensamt säkerställa att andelen energi från förnybara energikällor i unionens slutliga energianvändning (brutto) år 2030 är minst 32 %. Medlemsstaterna ska fastställa nationella bidrag för att gemensamt uppfylla det bindande övergripande unionsmålet. Finland har lämnat kommissionen sitt utkast till nationell energi- och klimatplan och där uppgett sig eftersträva en andel på 51 % förnybar energi 2030.

Produktionsstöd och riktpris

   
Riktpris för vindkrafts-, biogas- och trädbränslebaserad el (euro/MWh) 83,50
Värmepremie för biogasbaserad el vid kraftvärmeproduktion (euro/MWh) 50,00
Värmepremie för trädbränslebaserad el vid kraftvärmeproduktion (euro/MWh) 20,00
— högst per år/kraftverk som producerar trädbränslebaserad el (euro) 750 000
Produktionsstöd, som varierar enligt priset på en utsläppsrätt och skatten på torv, till producenter av skogsflisbaserad el (högst euro/MWh, förutsatt att det genomsnittliga priset på en utsläppsrätt under tre månader är högst 10 euro/t och skatten på torv är 1,90 euro/MWh) 18,00
Samhälleliga effektmål
  • — Finland når de uppsatta målen för förnybar energi
  • — Stödprogrammet hjälper Finland att bli ett koldioxidsnålt samhälle.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Vindkraftverk 279 080 000
Biogaskraftverk 2 968 000
Skogsfliskraftverk 190 000
Trädbränslekraftverk 135 000
Premiestöd 430 000
Sammanlagt 282 803 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändringar i marknadspriset på utsläppsrätter och el, i skatten på torv och i begränsningen av vindkraftskapaciteten 53 323
Preciserad produktionsmängd för premiestöd -3 070
Sammanlagt 50 253

2021 budget 282 803 000
2020 V tilläggsb. 104 050 000
2020 budget 232 550 000
2019 bokslut 228 620 804