Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              41. Energistöd

Statsbudgeten 2021

47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018—2021 (498/2018), som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001), användas

1) till investeringar i infrastruktur som främjar utveckling av eltrafik, inbegripet bl.a. offentliga snabbladdningsstationer och laddningssystem för kollektivtrafiken

2) till pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik med anknytning till infrastrukturen för eltrafik

3) till byggande av tankstationer som erbjuder biogas och inte omfattas av överförings- och distributionsnäten för gas.

Dessutom får anslaget användas för investerings- och utredningsprojekt i anslutning till genomförandet av ett nationellt biogasprogram.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Målet för stödprogrammet är att främja utvecklingen av eltrafiken och genom att utveckla i synnerhet laddningsinfrastrukturen minska tröskeln för att skaffa elfordon. Dessutom är målet att utvidga nätet av gastankstationer och på så sätt förbättra förutsättningarna för användning av gasdrivna fordon.

I den nationella energi- och klimatstrategin fastställs det att utsläppen från trafiken före 2030 ska minskas med 50 % jämfört med nivån 2005. Målet för strategin är att bilbeståndet ska förnyas snabbare och att andelen alternativ drivkraft ska öka inom bilbeståndet. Ett omfattande laddningssystem är en förutsättning för ökad eltrafik. Vid byggandet av laddningssystem bör dessutom frågor som gäller elsystemet beaktas, såsom att den elektriska effekten är tillräcklig och att systemen är flexibla. Det är också viktigt att uppmuntra företag att utveckla nya lösningar, såsom smarta styrsystem, och att kommersialisera dem. Stöd har tidigare beviljats i synnerhet för utvidgning av det offentliga laddningsnätet och för pilotprojekt som gäller eldriven kollektivtrafik. Målet för stödprogrammet är att med beaktande av dessa åtgärder stärka den nationella laddningsinfrastrukturen och främja utvecklande av ny teknik i anslutning till infrastrukturen. Stödet ska inte användas för laddningsstationer för hushåll eller kapacitetsutbyggnad i elnätet i samband med dessa stationer.

I fordonsladdningssystem med hög prestanda uppgår infrastrukturstödet till högst 35 % av de godtagbara kostnaderna, annars högst 30 %. Om ett projekt utnyttjar ny teknik kan infrastrukturstödet höjas med 10 procentenheter.

I enlighet med regeringsprogrammet ska det för 2020—2022 upprättas ett nationellt biogasprogram för Finland för att landets livskraft ska kunna utvecklas och klimatmålen ska kunna nås. Syftet med programmet är att utnyttja potentialen för produktion av biogas.

Samhälleliga effektmål
  • — Infrastrukturen för eltrafiken utvecklas så att dess underutveckling inte utgör ett hinder för omfattande ibruktagande av elbilar (offentliga laddplatser 2018: 700, 2019: 1 000).
  • — Införandet av ny teknik i infrastrukturen för eltrafiken ökar
  • — Antalet tankstationer för biogas ökar i betydande grad jämfört med nuläget (2018: 40, 2019: 51).

2021 budget 8 000 000
2020 IV tilläggsb. 400 000
2020 budget 8 000 000
2019 bokslut 3 000 000