Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              41. Energistöd

Statsbudgeten 2021

43. Stödjande av företagsdriven forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, ökad cirkulär ekonomi och branschtillväxt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 64 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014), kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

2) för forsknings- och utvecklingsprojekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi och vid högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning

3) för innovativa utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer

4) för förberedelse och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016) (innovativ offentlig upphandling)

5) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) för sådana viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse vars stödjande Europeiska kommissionen efter särskild anmälan har godkänt som förenligt med den inre marknaden

6) till betalning av stöd i förskott, om det är motiverat med tanke på genomförandet av projektet

7) till den nationella medfinansieringen av anskaffningen av en superdator för företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem EuroHPC.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Som en del av regeringens program för framtidsinvesteringar riktas företagsdriven forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering särskilt till riskfyllda projekt som påskyndar förnyelsen av näringslivsstrukturerna. Med finansieringen sporras företag och andra organisationer till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och till gemensamma program som har som mål att påskynda utvecklingen och höja förädlingsvärdet och produktiviteten. Med finansieringen sporras även uppkomsten av nya ekosystem i miljardklass i Finland. Vid beviljandet av finansiering beaktas effekterna av finansieringen på projektets genomförande samt projektets genomslagskraft, den eftersträvade affärsverksamheten och nyhetsvärdet av den innovation eller det kunnande som ska utvecklas, nyttiggörandet av resultaten, de resurser som används, de ekonomiska förutsättningarna och nätverken samt projektens indirekta konsekvenser för näringslivet och samhället.

Finland stärker sin roll som föregångare inom cirkulär ekonomi. Under regeringsperioden genomförs ett program för främjande av cirkulär ekonomi. Business Finlands finansiering riktas till att finansiera företagens projekt för cirkulär ekonomi, offentliga aktörers samarbetsprojekt och innovativ offentlig upphandling. Understöd kan även beviljas för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (Important Projects for Common European Interest, IPCEI).

Finansieringen används särskilt till att påskynda tillväxtorientering och förnyelse inom livsmedels- och trävarubranschen.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Företagsdriven forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering 45 000
Investerings- och innovationsunderstöd för cirkulär ekonomi 17 000
Branschspecifik tillväxtfinansiering 2 200
Sammanlagt 64 200

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Det företagsdrivna paketet för forskning, utveckling och innovationer (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -10 000
Ett tidsbundet investerings- och innovationsstöd för cirkulär ekonomi (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -1 000
Produktionsstöd för audiovisuella produktioner (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -12 350
Sammanlagt -23 350

2021 budget 64 200 000
2020 budget 87 550 000
2019 bokslut