Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              41. Energistöd

Statsbudgeten 2021

41. Energistöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 101 250 000 euro.

Anslaget och fullmakten får i enlighet med statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012 och 1098/2017) användas

1) för investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller ibruktagande av ny teknik med anknytning till detta

2) för demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken.

Dessutom får anslaget och fullmakten användas för i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) avsedda pilotprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken samt för utredningar om miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel för trafiken eller om ny teknik som gäller biodrivmedel.

Anslaget får användas till betalning av konsumtionsutgifterna för utredningar i anslutning till nyttiggörandet av biodrivmedel för trafiken.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2021 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 160 000 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får 2021 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 70 000 000 euro.

Förklaring:Energistödet utgör en del av den ekonomiska styrning som syftar till att styra energisystemet mot effektivare lösningar som är optimala med tanke på klimatet och miljön. Energistöd behövs särskilt för att främja införandet och kommersialiseringen av ny teknik, för förnybar värmeproduktion och småskalig elproduktion, för att öka användningen av biodrivmedel för trafiken och för att stödja investeringar i energieffektivitet (inbegriper eltrafik och väteteknik). Anslaget får användas för att stödja storskaliga demonstrationsanläggningar som uppförs i Finland och som ingår i EU:s strategiska plan för energiteknik. För att också produktionen och användningen av biodrivmedel för trafiken och andra förnybara energikällor ska främjas så att en nivå som motsvarar målen nås i Finland förutsätts det att stödinsatserna i fråga om energi riktas till pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik samt till utvärdering av konsekvenserna av bränsleanskaffnings-, bränsleproduktions- och bränsleanvändningskedjorna och till standardisering av alternativa bränslen.

Energistödet inriktas också på sådana pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik som främjar låga koldioxidutsläpp vid uppvärmning av stora städer och som särskilt grundar sig på andra metoder än förbränning. Av bevillningsfullmakten ska 60 miljoner euro i enlighet med regeringsprogrammet användas till att stödja investeringar som syftar till att ersätta stenkolen. Med en sådan satsning främjas ett frivilligt, försnabbat slopande av stenkol inom energiproduktionen före 2025.

Business Finland svarar inom ramen för utvecklingsprogrammet för biobränslen för pilotprojekt i anslutning till teknik, och arbets- och näringsministeriet för stöd som riktas till demonstrationsanläggningarna.

Energistödet uppgår inom investeringsprojekten till högst 30 % och inom utredningsprojekten till högst 40 % av de godtagbara kostnaderna. Dessutom kan stödet inom ett investeringsprojekt höjas med 10 procentenheter i fråga om ny teknik som ingår i projektet. Inom ett utredningsprojekt kan en likadan höjning göras när stödet beviljas en kommun eller ett litet eller medelstort företag.

Samhälleliga effekter

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Ny teknik införs i större utsträckning i produktionen och användningen av energi      
Mångsidigheten inom energiförsörjningen kvarstår på en god nivå      
— Investeringar som främjats genom energistöd (mn euro) 222 440—550 700—880
— Beviljat energistöd (mn euro) 52 110 160
— Hävstångseffekten från energistödet (investeringar/stödbelopp) 4,3 4—5 4—5

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024— Sammanlagt
fr.o.m.
2021
           
Förbindelser som ingåtts före 2021 97 250 59 500 28 000 4 000 188 750
Förbindelser 2021 4 000 58 000 52 000 46 000 160 000
Utgifter sammanlagt 101 250 117 500 80 000 50 000 348 750

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av förslagsanslaget 14 500
Stöd för investeringar som syftar till att ersätta stenkolen (regeringsprogr. 2019) 18 000
Tilläggsfinansiering för stora demonstrationsprojekt (stimulans) 8 000
Sammanlagt 40 500

2021 budget 101 250 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 60 750 000
2019 bokslut 27 509 309