Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              41. Energistöd

Statsbudgeten 2021

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 516 318 000 euro.

Fullmakt

År 2021 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 336 383 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får 2021 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 20 000 000 euro.

Anslaget och fullmakten får användas

1) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014), kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknik och affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster samt för projekt för utveckling av arbetslivet

2) för forsknings- och utvecklingsprojekt och nationella och internationella program och projekt samt beredning av sådana vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller sprider information, för utveckling av kompetensen och de strategiska verksamhetsförutsättningarna samt för medlems- och programavgifter till internationella organisationer

3) för sådana innovativa utvecklingsprojekt och projekt för utveckling av arbetslivet som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer

4) för förberedelse och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016) (innovativ offentlig upphandling)

5) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram

6) för nationella medfinansieringsandelar och EU-medfinansieringsandelar i europeiska samarbetsprojekt

7) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016—2020 (1734/2015) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till genomförande av åtgärder som främjar internationalisering

8) för sådana mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär som betalas ut i samband med utvecklingen av företagens kartläggning av materialflöden och som anknyter till företagens försök med kartläggning av materialflöden

9) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) för sådana viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse vars stödjande Europeiska kommissionen efter särskild anmälan har godkänt som förenligt med den inre marknaden

10) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt statsrådets förordning 1547/2016 till företag och andra sammanslutningar för kostnaderna för manuskriptskrivande för och utveckling, produktion och distribution av audiovisuella produktioner i Finland samt främjande av försäljningen av dem; understöd kan även beviljas utländska aktörer.

Med anslag under momentet kan det utöver vanliga förskott i anslutning till finansieringsverksamhet också betalas förskott till Business Finland Oy för betalning av utgifterna för de fullmakter att bevilja understöd som Business Finland Oy beviljar.

Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen riktas särskilt till riskfyllda projekt som påskyndar förnyelsen av näringslivets strukturer. Med finansieringen sporras organisationer till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma program som har som mål att påskynda utvecklingen, höja förädlingsvärdet och produktiviteten samt främja utvecklingen av arbetslivet. Med finansieringen sporras även uppkomsten av nya ekosystem i miljardklass i Finland. Vid beviljandet av finansiering beaktas effekterna av finansieringen på projektets genomförande samt projektets genomslagskraft, den eftersträvade affärsverksamheten och nyhetsvärdet av den innovation eller det kunnande som ska utvecklas, nyttiggörandet av resultaten, de resurser som används, de ekonomiska förutsättningarna och nätverken samt projektens indirekta konsekvenser för näringslivet och samhället.

Finansiering kan även beviljas för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (Important Projects for Common European Interest, IPCEI).

Den EU-medfinansieringsandel som motsvarar utgifterna för europeiska samarbetsprojekt har antecknats under moment 12.32.99.

Effekter

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Internationell tillväxt för företag      
— Ökning av satsningarna på FoU i små och medelstora företag som får Business Finlands FoU-finansiering (%) 22 > 31 > 31
— Årlig export som genererats av de finansierade projekten/Business Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering (exportkoefficient) 23 > 20 > 20
Ekosystem av världsklass och en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö till stöd för tillväxten      
— Sådana finansierade initiativ till ekosystem där målet är en helhet värd mer än 1 md euro (st.) 28 5 5

Den beräknade fördelningen av användningen av fullmakten och anslaget (1 000 euro)

  Anslag Fullmakt
     
Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet 371 278 180 549
— till nyetablerade företag   58 142
— till små och medelstora företag   57 222
— till stora företag   65 184
Finansiering av offentlig forsknings- och utvecklingsverksamhet 126 517 131 061
Frivilliga programavgifter till Europeiska rymdorganisationen (ESA) 16 423 16 423
Produktionsincitament för den audiovisuella branschen 2 100 8 350
Sammanlagt 516 318 336 383

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 2025— Sammanlagt
fr.o.m.
2021
             
Förbindelser som ingåtts före 2021 453 048 178 900 80 950 20 266 3 000 736 164
Förbindelser 2021 61 170 126 860 88 980 41 010 16 263 336 383
Utgifter sammanlagt 516 318 305 760 169 930 61 276 19 263 1 072 547

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avgifter till Europeiska rymdorganisationen (överföring till moment 32.01.66) -983
Ekosystem och innovationer i miljardklass (regeringsprogr. 2019) 12 400
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (återföring till moment 29.80.31 av en överföring) -3 000
Industridrivna innovationsekosystem (budget 2019 utbetalningar av nivåhöjningen på den stående fullmakten) 19 300
Inledande av pilotförsök med partnerskapsmodeller inom ramen för färdplanen för forskning och utveckling (stimulans) 7 500
Justering av förslagsanslaget 262
Lokomotivföretag (stimulans) 12 000
Produktionsincitament för den audiovisuella branschen 2 100
Samarbete mellan forskning och företag, utveckling av ekosystem och innovativ upphandling, innovationssedel, TF Explorer-finansiering -13 062
Talent Explorer (regeringsprogr. 2019) 1 500
Utbetalningar för projekt (coronaepidemin) 180 000
Sammanlagt 218 017

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 516 318 000
2020 IV tilläggsb. 135 000 000
2020 II tilläggsb. 85 000 000
2020 I tilläggsb. 595 000 000
2020 budget 298 301 000
2019 bokslut 245 020 942