Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              41. Energistöd

Statsbudgeten 2021

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläppPDF-versio

Förklaring:Genom närings-, innovations- och energipolitiken främjas en förnyelse av arbetslivet och en stärkning av den internationella konkurrenskraften liksom även en utveckling mot ett klimatneutralt samhälle. Detta förutsätter nya åtgärder och nära samverkan mellan den offentliga sektorn och företagen. Det måste utvecklas nya klimatvänliga produkter och tjänster och införas produktionsmetoder som kan göra de industriella processerna koldioxidsnåla. Genom att satsa på detta kan företagen tillhandahålla lösningar som grundar sig på Finlands styrkor och är miljömässigt hållbara. Efterfrågan på miljömässigt hållbara lösningar ökar just nu på världsmarknaden.

Övergången till ett klimatneutralt samhälle påskyndas genom att vi investerar i förnybara energikällor, arbetar för resurseffektivitet (energi- och resurseffektivitet) och ökar andelen förnybar energi inom energianvändningen. Politiska åtgärder som stöder ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och uppkomsten av ett utsläppsfritt energisystem möjliggör en hållbar ekonomisk utveckling.

Revideringen av innovationssystemet fortsätter med beaktande av riktlinjerna i regeringsprogrammet och rekommendationerna i den senaste tidens utvärderingar och bedömningar. Åtgärderna i färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet förbättrar den finländska FoUI-miljöns globala attraktionskraft och ger incitament för ökade FoUI-investeringar i Finland. Det långsiktiga FoUI-samarbetet mellan företag, forskningsinstitut och högskolor stärks inom ramen för en partnerskapsmodell. Detta ökar forskningens och innovationsverksamhetens kvalitet och genomslagskraft och stöder uppkomsten av internationellt konkurrenskraftiga innovationskluster och ekosystem i Finland. Forsknings- och innovationsfinansieringen inriktas på områden som är viktiga för en förnyelse av samhället och näringslivet, och på lovande tillväxtmöjligheter. Genom åtgärderna i färdplanen stöds även en kommersialisering av innovationer och resultat av forskningsverksamheten samt förutsättningarna för en sådan kommersialisering. Företagen sporras till förnyelse med hjälp av ny teknik och nya källor till värdeskapande.

De politiska tillvägagångssätten och metoderna förnyas bl.a. med hjälp av digitalisering, försök, utveckling av lagstiftningen och utformning av förvaltningsövergripande utvecklingsåtgärder och programhelheter.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för resultatområdet för 2021:

  2019
uppskattning/utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Klimatmålen nås      
— Växthusgasutsläpp utanför utsläppshandeln (Mt CO2 ekv.) 30,0 29,2 28,7
— Användningen av förnybar energi i % av slutanvändningen 42 42 42
Investeringarna ökar i Finland      
— Industrins fasta investeringar (md euro) 3,73 4,07 4,35
— Utländska direktinvesteringar / BNP (%) 30 30 33
Innovationsverksamheten stärks      
— FoU-utgifter / BNP (%) 2,75 2,90 2,90
— Företagens FoU-investeringar, volymökning per år (%) 1,8 1,5 > 2,0
— Statens FoU-finansiering / BNP (%) 0,84 0,90 0,90

20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 420 000 euro.

Anslaget får användas

1) till främjande av effektiv användning av energi, främjande av användning av förnybara energikällor, utvecklingsprojekt och utredningar samt informations- och rådgivningsverksamhet

2) till beredning av lagstiftning, nationellt genomförande och internationellt samarbete när det gäller energieffektivitet och förnybar energi.

Förklaring:Åtgärdshelheter som finansieras med anslag under momentet är genomförande av energieffektiviseringsdirektivet och fullgörande av energieffektiviseringsavtal samt införande av ett energikartläggningssystem, fastställande av europeiska energieffektivitetskrav för produkter, påverkan av konsumenternas agerande i fråga om energihushållning och främjande av användningen av förnybar energi samt konsekvensbedömning och internationella rapporteringsåtaganden.

Genom verksamheten samlas, bearbetas och sprids information samt utvecklas metoder och påskyndas ibruktagande av ny teknik i samarbete med kommuner, företag och branschorganisationer, med beaktande av också de möjligheter som internationellt samarbete erbjuder. Inom den rådgivnings- och informationsverksamhet som gäller effektiv användning av energi och förnybara energikällor och som riktar sig till större konsumentgrupper samarbetar man intensivt med sakkunnigorganisationer och stöder regionala aktörer.

Effekter

  2019
uppskattning
2020
mål
2021
mål
       
Slutlig energiförbrukning (TWh) - < 310 < 295
Kumulativ energibesparing 2014—2021 (TWh) 86,9 > 49 > 24

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Informations- och rådgivningsverksamhet 740 000
Systemet med energieffektiviseringsavtal 650 000
Energikartläggningssystemet 230 000
Regional energirådgivning 690 000
Främjande av användningen av förnybar energi 300 000
Uppföljning, konsekvensbedömning och rapportering 600 000
Utvecklingsprojekt och utredningar 210 000
Sammanlagt 3 420 000

2021 budget 3 420 000
2020 IV tilläggsb. 1 000 000
2020 budget 3 420 000
2019 bokslut 3 420 000

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 516 318 000 euro.

Fullmakt

År 2021 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 336 383 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får 2021 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 20 000 000 euro.

Anslaget och fullmakten får användas

1) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014), kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknik och affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster samt för projekt för utveckling av arbetslivet

2) för forsknings- och utvecklingsprojekt och nationella och internationella program och projekt samt beredning av sådana vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller sprider information, för utveckling av kompetensen och de strategiska verksamhetsförutsättningarna samt för medlems- och programavgifter till internationella organisationer

3) för sådana innovativa utvecklingsprojekt och projekt för utveckling av arbetslivet som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer

4) för förberedelse och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016) (innovativ offentlig upphandling)

5) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram

6) för nationella medfinansieringsandelar och EU-medfinansieringsandelar i europeiska samarbetsprojekt

7) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016—2020 (1734/2015) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till genomförande av åtgärder som främjar internationalisering

8) för sådana mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär som betalas ut i samband med utvecklingen av företagens kartläggning av materialflöden och som anknyter till företagens försök med kartläggning av materialflöden

9) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) för sådana viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse vars stödjande Europeiska kommissionen efter särskild anmälan har godkänt som förenligt med den inre marknaden

10) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt statsrådets förordning 1547/2016 till företag och andra sammanslutningar för kostnaderna för manuskriptskrivande för och utveckling, produktion och distribution av audiovisuella produktioner i Finland samt främjande av försäljningen av dem; understöd kan även beviljas utländska aktörer.

Med anslag under momentet kan det utöver vanliga förskott i anslutning till finansieringsverksamhet också betalas förskott till Business Finland Oy för betalning av utgifterna för de fullmakter att bevilja understöd som Business Finland Oy beviljar.

Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen riktas särskilt till riskfyllda projekt som påskyndar förnyelsen av näringslivets strukturer. Med finansieringen sporras organisationer till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma program som har som mål att påskynda utvecklingen, höja förädlingsvärdet och produktiviteten samt främja utvecklingen av arbetslivet. Med finansieringen sporras även uppkomsten av nya ekosystem i miljardklass i Finland. Vid beviljandet av finansiering beaktas effekterna av finansieringen på projektets genomförande samt projektets genomslagskraft, den eftersträvade affärsverksamheten och nyhetsvärdet av den innovation eller det kunnande som ska utvecklas, nyttiggörandet av resultaten, de resurser som används, de ekonomiska förutsättningarna och nätverken samt projektens indirekta konsekvenser för näringslivet och samhället.

Finansiering kan även beviljas för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (Important Projects for Common European Interest, IPCEI).

Den EU-medfinansieringsandel som motsvarar utgifterna för europeiska samarbetsprojekt har antecknats under moment 12.32.99.

Effekter

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Internationell tillväxt för företag      
— Ökning av satsningarna på FoU i små och medelstora företag som får Business Finlands FoU-finansiering (%) 22 > 31 > 31
— Årlig export som genererats av de finansierade projekten/Business Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering (exportkoefficient) 23 > 20 > 20
Ekosystem av världsklass och en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö till stöd för tillväxten      
— Sådana finansierade initiativ till ekosystem där målet är en helhet värd mer än 1 md euro (st.) 28 5 5

Den beräknade fördelningen av användningen av fullmakten och anslaget (1 000 euro)

  Anslag Fullmakt
     
Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet 371 278 180 549
— till nyetablerade företag   58 142
— till små och medelstora företag   57 222
— till stora företag   65 184
Finansiering av offentlig forsknings- och utvecklingsverksamhet 126 517 131 061
Frivilliga programavgifter till Europeiska rymdorganisationen (ESA) 16 423 16 423
Produktionsincitament för den audiovisuella branschen 2 100 8 350
Sammanlagt 516 318 336 383

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 2025— Sammanlagt
fr.o.m.
2021
             
Förbindelser som ingåtts före 2021 453 048 178 900 80 950 20 266 3 000 736 164
Förbindelser 2021 61 170 126 860 88 980 41 010 16 263 336 383
Utgifter sammanlagt 516 318 305 760 169 930 61 276 19 263 1 072 547

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avgifter till Europeiska rymdorganisationen (överföring till moment 32.01.66) -983
Ekosystem och innovationer i miljardklass (regeringsprogr. 2019) 12 400
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (återföring till moment 29.80.31 av en överföring) -3 000
Industridrivna innovationsekosystem (budget 2019 utbetalningar av nivåhöjningen på den stående fullmakten) 19 300
Inledande av pilotförsök med partnerskapsmodeller inom ramen för färdplanen för forskning och utveckling (stimulans) 7 500
Justering av förslagsanslaget 262
Lokomotivföretag (stimulans) 12 000
Produktionsincitament för den audiovisuella branschen 2 100
Samarbete mellan forskning och företag, utveckling av ekosystem och innovativ upphandling, innovationssedel, TF Explorer-finansiering -13 062
Talent Explorer (regeringsprogr. 2019) 1 500
Utbetalningar för projekt (coronaepidemin) 180 000
Sammanlagt 218 017

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 516 318 000
2020 IV tilläggsb. 135 000 000
2020 II tilläggsb. 85 000 000
2020 I tilläggsb. 595 000 000
2020 budget 298 301 000
2019 bokslut 245 020 942

41. Energistöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 101 250 000 euro.

Anslaget och fullmakten får i enlighet med statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012 och 1098/2017) användas

1) för investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller ibruktagande av ny teknik med anknytning till detta

2) för demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken.

Dessutom får anslaget och fullmakten användas för i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) avsedda pilotprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken samt för utredningar om miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel för trafiken eller om ny teknik som gäller biodrivmedel.

Anslaget får användas till betalning av konsumtionsutgifterna för utredningar i anslutning till nyttiggörandet av biodrivmedel för trafiken.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2021 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 160 000 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får 2021 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 70 000 000 euro.

Förklaring:Energistödet utgör en del av den ekonomiska styrning som syftar till att styra energisystemet mot effektivare lösningar som är optimala med tanke på klimatet och miljön. Energistöd behövs särskilt för att främja införandet och kommersialiseringen av ny teknik, för förnybar värmeproduktion och småskalig elproduktion, för att öka användningen av biodrivmedel för trafiken och för att stödja investeringar i energieffektivitet (inbegriper eltrafik och väteteknik). Anslaget får användas för att stödja storskaliga demonstrationsanläggningar som uppförs i Finland och som ingår i EU:s strategiska plan för energiteknik. För att också produktionen och användningen av biodrivmedel för trafiken och andra förnybara energikällor ska främjas så att en nivå som motsvarar målen nås i Finland förutsätts det att stödinsatserna i fråga om energi riktas till pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik samt till utvärdering av konsekvenserna av bränsleanskaffnings-, bränsleproduktions- och bränsleanvändningskedjorna och till standardisering av alternativa bränslen.

Energistödet inriktas också på sådana pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik som främjar låga koldioxidutsläpp vid uppvärmning av stora städer och som särskilt grundar sig på andra metoder än förbränning. Av bevillningsfullmakten ska 60 miljoner euro i enlighet med regeringsprogrammet användas till att stödja investeringar som syftar till att ersätta stenkolen. Med en sådan satsning främjas ett frivilligt, försnabbat slopande av stenkol inom energiproduktionen före 2025.

Business Finland svarar inom ramen för utvecklingsprogrammet för biobränslen för pilotprojekt i anslutning till teknik, och arbets- och näringsministeriet för stöd som riktas till demonstrationsanläggningarna.

Energistödet uppgår inom investeringsprojekten till högst 30 % och inom utredningsprojekten till högst 40 % av de godtagbara kostnaderna. Dessutom kan stödet inom ett investeringsprojekt höjas med 10 procentenheter i fråga om ny teknik som ingår i projektet. Inom ett utredningsprojekt kan en likadan höjning göras när stödet beviljas en kommun eller ett litet eller medelstort företag.

Samhälleliga effekter

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Ny teknik införs i större utsträckning i produktionen och användningen av energi      
Mångsidigheten inom energiförsörjningen kvarstår på en god nivå      
— Investeringar som främjats genom energistöd (mn euro) 222 440—550 700—880
— Beviljat energistöd (mn euro) 52 110 160
— Hävstångseffekten från energistödet (investeringar/stödbelopp) 4,3 4—5 4—5

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024— Sammanlagt
fr.o.m.
2021
           
Förbindelser som ingåtts före 2021 97 250 59 500 28 000 4 000 188 750
Förbindelser 2021 4 000 58 000 52 000 46 000 160 000
Utgifter sammanlagt 101 250 117 500 80 000 50 000 348 750

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av förslagsanslaget 14 500
Stöd för investeringar som syftar till att ersätta stenkolen (regeringsprogr. 2019) 18 000
Tilläggsfinansiering för stora demonstrationsprojekt (stimulans) 8 000
Sammanlagt 40 500

2021 budget 101 250 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 60 750 000
2019 bokslut 27 509 309

42. Utvecklande av ekosystem och kompetensplattformar för cirkulär ekonomi (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till att i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse bevilja företag och andra sammanslutningar statsunderstöd

1) för genomförande av strategiska tillväxtplattformar och tillväxtekosystem som främjar cirkulär ekonomi

2) för utveckling av ekosystemen inom cirkulär ekonomi.

Anslaget får dessutom användas till projekt som främjar cirkulär ekonomi och utvecklingen av dess ekosystem och som genomförs av organisationer inom statens budgetekonomi och av högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning samt av kommunala och andra offentliga organisationer.

Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Finansieringen riktas till att utveckla sådana plattformar och ekosystem för cirkulär ekonomi som förnyar den hållbara tillväxten och näringslivsstrukturen samt till att utnyttja samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn i innovationsverksamheten. Målet är att mellan den privata och den offentliga sektorn inleda partnerskap som är avsedda att utveckla innovationer och kompetens i syfte att skapa nya verksamhetsmodeller, affärsverksamhet och nya arbetstillfällen med hjälp av nationella, regionala och internationella resurser inom cirkulär ekonomi.

Anslaget kan användas till att stödja inledandet av och försök med stora utvecklingshelheter och ekosystem som är inriktade på globala utmaningar, utvecklandet av kompetens och innovationsförmåga, digitala plattformslösningar, utvecklandet av nationellt och internationellt nätverkande kompetenskluster bildade av företag och forskningsorganisationer samt utnyttjandet av EU-finansiering. Dessutom används anslaget till att stärka utnyttjandet av hållbar och innovativ offentlig upphandling som utvecklingsunderlag för cirkulär ekonomi och till att främja utvecklandet av ekosystem för cirkulär ekonomi.


2021 budget 1 000 000
2020 budget 1 000 000
2019 bokslut 5 000 000

43. Stödjande av företagsdriven forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, ökad cirkulär ekonomi och branschtillväxt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 64 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014), kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

2) för forsknings- och utvecklingsprojekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi och vid högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning

3) för innovativa utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer

4) för förberedelse och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016) (innovativ offentlig upphandling)

5) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) för sådana viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse vars stödjande Europeiska kommissionen efter särskild anmälan har godkänt som förenligt med den inre marknaden

6) till betalning av stöd i förskott, om det är motiverat med tanke på genomförandet av projektet

7) till den nationella medfinansieringen av anskaffningen av en superdator för företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem EuroHPC.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Som en del av regeringens program för framtidsinvesteringar riktas företagsdriven forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering särskilt till riskfyllda projekt som påskyndar förnyelsen av näringslivsstrukturerna. Med finansieringen sporras företag och andra organisationer till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och till gemensamma program som har som mål att påskynda utvecklingen och höja förädlingsvärdet och produktiviteten. Med finansieringen sporras även uppkomsten av nya ekosystem i miljardklass i Finland. Vid beviljandet av finansiering beaktas effekterna av finansieringen på projektets genomförande samt projektets genomslagskraft, den eftersträvade affärsverksamheten och nyhetsvärdet av den innovation eller det kunnande som ska utvecklas, nyttiggörandet av resultaten, de resurser som används, de ekonomiska förutsättningarna och nätverken samt projektens indirekta konsekvenser för näringslivet och samhället.

Finland stärker sin roll som föregångare inom cirkulär ekonomi. Under regeringsperioden genomförs ett program för främjande av cirkulär ekonomi. Business Finlands finansiering riktas till att finansiera företagens projekt för cirkulär ekonomi, offentliga aktörers samarbetsprojekt och innovativ offentlig upphandling. Understöd kan även beviljas för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (Important Projects for Common European Interest, IPCEI).

Finansieringen används särskilt till att påskynda tillväxtorientering och förnyelse inom livsmedels- och trävarubranschen.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Företagsdriven forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering 45 000
Investerings- och innovationsunderstöd för cirkulär ekonomi 17 000
Branschspecifik tillväxtfinansiering 2 200
Sammanlagt 64 200

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Det företagsdrivna paketet för forskning, utveckling och innovationer (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -10 000
Ett tidsbundet investerings- och innovationsstöd för cirkulär ekonomi (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -1 000
Produktionsstöd för audiovisuella produktioner (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -12 350
Sammanlagt -23 350

2021 budget 64 200 000
2020 budget 87 550 000
2019 bokslut

44. Investeringsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi (1152/2017) användas

1) till investeringar som främjar cirkulär ekonomi och som inbegriper nya innovationer, tekniska lösningar, tjänster, tillvägagångssätt eller affärsmodeller inom cirkulär ekonomi

2) till utredningar som behövs för att starta investeringar som främjar cirkulär ekonomi och till att skapa nätverk och samverkan som främjar samarbete mellan aktörer med anknytning till investeringar eller främjar integrering av processer och materialflöden

3) till genomförande av och investeringar i sådana innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi som stöder sysselsättningen.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Investeringsstödet är avsett för främjande av innovativa framtida lösningar inom cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi hålls produkter, material och deras värde kvar i det ekonomiska kretsloppet så länge som möjligt. Cirkulär ekonomi innebär nya tillvägagångs- och produktionssätt för företagen samt nya former av samarbete mellan företagen. Investeringsstödet är ett stöd av mindre betydelse (de minimis) från Europeiska unionen.


2021 budget 1 000 000
2020 budget 1 000 000
2019 bokslut 2 000 000

45. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 532 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljats i enlighet med statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för terminaler för kondenserad naturgas (707/2013).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används till betalning av det investeringsstöd som 2014 beviljades för ett terminalprojekt för kondenserad naturgas (LNG).

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 Sammanlagt
fr.o.m.
2021
     
Förbindelser som ingåtts före 2021 5 532 5 532
Utgifter sammanlagt 5 532 5 532

2021 budget 5 532 000
2020 budget 5 532 000
2019 bokslut 14 929 080

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 23 750 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015).

Med anslag under momentet betalas utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts före 2021.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Avsikten är att anslag beviljas varv för nybyggnad, ombyggnad eller reparation av fartyg för utveckling och planering av en ny fartygstyp, för sådana innovativa delar av ett fartyg som kan betraktas som separata delar samt för utvecklande och upprättande av innovativa produktions-, planerings- eller logistikmetoder.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 2025 Sammanlagt
fr.o.m.
2021
             
Förbindelser som ingåtts före 2021 23 750 18 415 4 500 3 500 2 500 52 665
Utgifter sammanlagt 23 750 18 415 4 500 3 500 2 500 52 665

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av utbetalningarna -488
Nya projekt (stimulans) 8 750
Ändring i betalningstidtabellen 2 000
Sammanlagt 10 262

2021 budget 23 750 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 13 488 000
2019 bokslut 10 000 000

47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018—2021 (498/2018), som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001), användas

1) till investeringar i infrastruktur som främjar utveckling av eltrafik, inbegripet bl.a. offentliga snabbladdningsstationer och laddningssystem för kollektivtrafiken

2) till pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik med anknytning till infrastrukturen för eltrafik

3) till byggande av tankstationer som erbjuder biogas och inte omfattas av överförings- och distributionsnäten för gas.

Dessutom får anslaget användas för investerings- och utredningsprojekt i anslutning till genomförandet av ett nationellt biogasprogram.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Målet för stödprogrammet är att främja utvecklingen av eltrafiken och genom att utveckla i synnerhet laddningsinfrastrukturen minska tröskeln för att skaffa elfordon. Dessutom är målet att utvidga nätet av gastankstationer och på så sätt förbättra förutsättningarna för användning av gasdrivna fordon.

I den nationella energi- och klimatstrategin fastställs det att utsläppen från trafiken före 2030 ska minskas med 50 % jämfört med nivån 2005. Målet för strategin är att bilbeståndet ska förnyas snabbare och att andelen alternativ drivkraft ska öka inom bilbeståndet. Ett omfattande laddningssystem är en förutsättning för ökad eltrafik. Vid byggandet av laddningssystem bör dessutom frågor som gäller elsystemet beaktas, såsom att den elektriska effekten är tillräcklig och att systemen är flexibla. Det är också viktigt att uppmuntra företag att utveckla nya lösningar, såsom smarta styrsystem, och att kommersialisera dem. Stöd har tidigare beviljats i synnerhet för utvidgning av det offentliga laddningsnätet och för pilotprojekt som gäller eldriven kollektivtrafik. Målet för stödprogrammet är att med beaktande av dessa åtgärder stärka den nationella laddningsinfrastrukturen och främja utvecklande av ny teknik i anslutning till infrastrukturen. Stödet ska inte användas för laddningsstationer för hushåll eller kapacitetsutbyggnad i elnätet i samband med dessa stationer.

I fordonsladdningssystem med hög prestanda uppgår infrastrukturstödet till högst 35 % av de godtagbara kostnaderna, annars högst 30 %. Om ett projekt utnyttjar ny teknik kan infrastrukturstödet höjas med 10 procentenheter.

I enlighet med regeringsprogrammet ska det för 2020—2022 upprättas ett nationellt biogasprogram för Finland för att landets livskraft ska kunna utvecklas och klimatmålen ska kunna nås. Syftet med programmet är att utnyttja potentialen för produktion av biogas.

Samhälleliga effektmål
  • — Infrastrukturen för eltrafiken utvecklas så att dess underutveckling inte utgör ett hinder för omfattande ibruktagande av elbilar (offentliga laddplatser 2018: 700, 2019: 1 000).
  • — Införandet av ny teknik i infrastrukturen för eltrafiken ökar
  • — Antalet tankstationer för biogas ökar i betydande grad jämfört med nuläget (2018: 40, 2019: 51).

2021 budget 8 000 000
2020 IV tilläggsb. 400 000
2020 budget 8 000 000
2019 bokslut 3 000 000

48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 282 803 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) användas

1) till betalning av inmatningstariffen (vindkraft, biogas, trädbränsle)

2) till betalning av produktionsstöd för produktion av skogsflisbaserad el (ett produktionsstöd höjt med en förgasarpremie)

3) till betalning av ett premiestöd som baserar sig på anbudsförfarande.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Produktionsstödet används för stöd till produktion av el med vindkraft, biogas, skogsflis eller trädbränsle i anläggningar som godkänts inom inmatningstariffsystemet. Till producenterna av vindkrafts-, biogas- och trädbränslebaserad el betalas som stöd inom inmatningstariffsystemet skillnaden mellan det riktpris som fastställs i lagen och medeltalet av det områdespris för Finland som under tre månader realiserats på elbörsen (inmatningstariffsystem) samt till producenter av skogsflisbaserad el ett stöd som varierar enligt utsläppsrättens pris och skatten på torv. Till producenter av biogasbaserad och trädbränslebaserad el betalas dessutom en inmatningstariff höjd med en värmepremie vid kraftvärmeproduktion och till producenter av skogsflisbaserad el en inmatningstariff höjd med en förgasarpremie när skogsflis förgasas i en förgasare för att användas som bränsle i en pulverförbränningspanna. Stöd betalas ut i högst 12 år per kraftverk.

I enlighet med den nationella energi- och klimatstrategin ordnades det 2018 ett teknikneutralt anbudsförfarande för stöd för förnybar energi. Stöd beviljades för sju projekt med en sammanlagd elproduktion på 1,36 TWh per år. Det uppskattas att de projekt för förnybar el som vunnit anbudsförfarandet kan inleda produktionen tidigast 2020.

Europeiska unionen ställde som mål att öka andelen förnybar energi till 20 % av slutanvändningen av energi före 2020. För Finlands del var målet 38 %.

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetat, det s.k. RED II) ska medlemsstaterna gemensamt säkerställa att andelen energi från förnybara energikällor i unionens slutliga energianvändning (brutto) år 2030 är minst 32 %. Medlemsstaterna ska fastställa nationella bidrag för att gemensamt uppfylla det bindande övergripande unionsmålet. Finland har lämnat kommissionen sitt utkast till nationell energi- och klimatplan och där uppgett sig eftersträva en andel på 51 % förnybar energi 2030.

Produktionsstöd och riktpris

   
Riktpris för vindkrafts-, biogas- och trädbränslebaserad el (euro/MWh) 83,50
Värmepremie för biogasbaserad el vid kraftvärmeproduktion (euro/MWh) 50,00
Värmepremie för trädbränslebaserad el vid kraftvärmeproduktion (euro/MWh) 20,00
— högst per år/kraftverk som producerar trädbränslebaserad el (euro) 750 000
Produktionsstöd, som varierar enligt priset på en utsläppsrätt och skatten på torv, till producenter av skogsflisbaserad el (högst euro/MWh, förutsatt att det genomsnittliga priset på en utsläppsrätt under tre månader är högst 10 euro/t och skatten på torv är 1,90 euro/MWh) 18,00
Samhälleliga effektmål
  • — Finland når de uppsatta målen för förnybar energi
  • — Stödprogrammet hjälper Finland att bli ett koldioxidsnålt samhälle.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Vindkraftverk 279 080 000
Biogaskraftverk 2 968 000
Skogsfliskraftverk 190 000
Trädbränslekraftverk 135 000
Premiestöd 430 000
Sammanlagt 282 803 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändringar i marknadspriset på utsläppsrätter och el, i skatten på torv och i begränsningen av vindkraftskapaciteten 53 323
Preciserad produktionsmängd för premiestöd -3 070
Sammanlagt 50 253

2021 budget 282 803 000
2020 V tilläggsb. 104 050 000
2020 budget 232 550 000
2019 bokslut 228 620 804

49. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 150 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av de sista betalningsposterna i investeringsprojekt som 2018 beviljats under moment 32.60.45 med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (145/2016).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Coronaepidemin har inverkat på tidtabellen för slutförande av tre investeringsprojekt som 2018 beviljats under moment 32.60.45 så att de slutförs 2021. Anslaget under momentet används till betalning av de sista posterna i projekten när de har slutförts.


2021 budget 4 150 000

(66.) Överföringar till EU: s innovationsfond (förslagsanslag)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2020 IV tilläggsb. -16 000 000
2020 budget 60 000 000

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 262 800 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, som avser stöd av mindre betydelse, anvisas till företag och andra sammanslutningar

1) för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster

2) för inledande av verksamheten i företagsacceleratorer som främst tjänar nyetablerade innovativa företag och i företag som samlar in medel till riskkapitalfonder.

Om projektets genomförande eller det ekonomiska nyttiggörandet av resultaten fördröjs eller misslyckas, har Business Finland rätt att på ansökan av låntagaren avstå från lånefordran eller i övrigt ändra lånevillkoren på det sätt som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning 1444/2014.

Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott.

Statskontoret har rätt att ingå avtal med låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen (624/2006). Statskontoret kan också avtala om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2021 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 146 823 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får 2021 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 50 000 000 euro.

Förklaring:Med lånen sporras företag och andra sammanslutningar till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma teknologi-, forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram som har som mål att påskynda utvecklingen samt att höja förädlingsvärdet och produktiviteten.

Lånen beviljas för högst 10 år. Om projektets genomförande eller det ekonomiska nyttiggörandet av resultaten fördröjs, kan lånetiden av ytterst vägande skäl förlängas till högst 20 år. Räntan på lånen beräknas uppgå till 1 % 2021. Det startstöd som beviljas i form av lån uppgår till högst 1 miljon euro (för nystartade innovativa företag högst 2 miljoner euro) och lånetiden är högst 10 år.

Inkomsterna av återbetalning av lån har antecknats under moment 15.01.04 och räntorna under moment 13.01.05.

Effektmålen har angetts i samband med moment 32.20.40.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 2025— Sammanlagt
fr.o.m.
2021
             
Förbindelser som ingåtts före 2021 204 100 56 300 9 600 7 823 2 500 280 323
Förbindelser 2021 58 700 55 800 17 600 7 400 7 323 146 823
Utgifter sammanlagt 262 800 112 100 27 200 15 223 9 823 427 146

Det totala beloppet lån beviljade av Business Finland1)

  2017 2018 2019
       
Det totala lånebeloppet i slutet av året (mn euro) 882,3 970,4 1 045,7
Avskrivna, efterskänkta lån (mn euro) 20,0 19,1 25,9

1) Inbegriper även lån beviljade med anslag under moment 32.20.87.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av förslagsanslaget 9 800
Utbetalningar av fullmaktsökning (överföring till moment 32.40.89) -4 200
Utbetalningar för projekt (coronaepidemin) 120 000
Sammanlagt 125 600

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 262 800 000
2020 IV tilläggsb. 25 000 000
2020 II tilläggsb. 150 000 000
2020 budget 137 200 000
2019 bokslut 154 999 132

87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av kapitallån utan säkerhet enligt aktiebolagslagen (624/2006) till företag och andra sammanslutningar för verksamhet som utvecklar ekosystemen för affärsverksamhet.

Lån kan beviljas i form av kapitallån som inte innehåller statligt stöd eller i form av startstöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Om lånet har beviljats i form av startstöd och den affärsverksamhet som ett nystartat företag eftersträvar misslyckas, kan i undantagsfall det utestående lånekapitalet och räntorna efterskänkas eller lånevillkoren på något annat sätt ändras i enlighet med det som närmare anges i statsrådets förordning 1444/2014.

En del av finansieringen kan betalas ut i förskott.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får 2021 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 10 000 000 euro.

Förklaring:Med kapitallån finansieras företag som är i inledningsfasen och som genom sin verksamhet moderniserar industrin och utvecklar nya ekosystem för affärsverksamhet. Målet är att främja företagsverksamhet som baserar sig på ett effektivt utnyttjande av kapital och kompetens av ny, immateriell karaktär för främjande av ekonomisk tillväxt.

Den verksamhet som finansieras kan ha samband med t.ex. verksamheten för en operatör för ett ekosystem för affärsverksamhet eller utvecklande av data- eller testplattformar.

Effektmålen har angetts i samband med moment 32.20.40.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 Sammanlagt
fr.o.m.
2021
     
Förbindelser som ingåtts före 2021 12 000 12 000
Utgifter sammanlagt 12 000 12 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskad utbetalning enligt fullmakt -16 000
Utbetalning enligt fullmakt för tillväxtmotor (stimulans) 8 000
Sammanlagt -8 000

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 12 000 000
2020 IV tilläggsb. 12 000 000
2020 budget 20 000 000
2019 bokslut 17 628 563