Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 109 303 000 euro.

Anslaget får som finansiering enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014) användas som ett allmänt understöd till bolaget för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott.

Förklaring:Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s uppgift är att i egenskap av oberoende forskningsinstitut främja att forskningen och teknologin tillgodogörs på ett mångsidigt sätt inom näringslivet och samhället. Bolaget bedriver tillämpad forskning och teknologiutveckling samt gör upp prognoser i anslutning till dessa, är verksamt som nationellt metrologiinstitut, upprätthåller och utvecklar det nationella metrologisystemet och mätnormalsystemet och den nationella kalibreringstjänsten samt bedriver strategisk forskning inom metrologi.

Anslaget används till utveckling av branscher som förnyar Finlands näringsstruktur och av internationellt sett betydande innovationsekosystem. Prioriterade områden är klimatet i framtiden, tillräckliga resurser, ett gott liv, övergripande säkerhet och riskhantering samt förnyelse av industrin. Med anslaget stöds även innovationsprojekt inom cirkulär ekonomi samt stegen mot klimatneutralitet med nationell finansiering och EU-finansiering. Vidare förutsätter VTT:s deltagande i EU-program på nuvarande nivå en ökning av självfinansieringsandelarna i EU-projekt eftersom beräkningsgrunderna för det framtida programmet Horizon Europe ändras.

Inom forskning av särskilt stor strategisk betydelse är det statliga stödet 100 %.

Effekter

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Näringslivets tillväxt och förnyelse      
— Finländska innovationer inom vars utveckling och kommersialisering VTT:s roll är betydande (%, 5 år glidande medelvärde) 26,8 26—28 26—28
— VTT:s medverkan i innovationsekosystem som är viktiga för Finland (st.) 8 8 8
Finländska företags och forskningssamfunds etablering i internationella värdenätverk      
— Projekt som genomfördes med VTT främjade kundernas förankring i internationella nätverk (%) 42 42—45 42—45
Uppkomsten av affärsverksamhet och företag som grundar sig på forskning      
— Kapital till VTT:s spin-offs (mn euro) 38,9 15 15
— IPR intäkter (mn euro) 3,4 3,1 3,1
— Avgiftsbelagd verksamhet (mn euro) 65,6 60,0 60,0

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänt understöd till basfinansiering 90 068
Mervärdesskatteutgifter 19 000
Allmänt understöd för samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) fusionsforskning 160
Allmänt understöd för medlemsavgifter 75
Sammanlagt 109 303

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur -100
Medfinansiering av ramprogrammet Horizon Europe 2 000
Steg mot klimatneutralitet med nationell finansiering och EU-finansiering 10 000
Sammanlagt 11 900

2021 budget 109 303 000
2020 IV tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 97 403 000
2019 bokslut 94 403 000