Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

20. Civiltjänst (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 939 000 euro.

Anslaget får i enlighet med civiltjänstlagen (1446/2007) användas

1) för kostnader som föranleds av civiltjänst, med undantag av lönekostnaderna

2) till betalning av kostnader för uppehälle och förmåner för civiltjänstgörare som utför arbetstjänst på Civiltjänstcentralen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Civiltjänstcentralen vid NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA) är den myndighet som verkställer civiltjänsten. Civiltjänstcentralen förordnar civiltjänstgörare till tjänstgöring och kompletterande tjänstgöring, organiserar civiltjänstgörarnas utbildningsperioder och övervakar och ser till att civiltjänstverksamheten ordnas i enlighet med civiltjänstlagen och civiltjänstanvisningarna.

Tjänstgöringstiden i civiltjänst är 347 dygn, som innefattar en utbildningsperiod på 28 dygn och arbetstjänst under resten av tiden. Största delen av civiltjänstgörarna utför arbetstjänsten på civiltjänstgöringsplatser och uppskattningsvis ca 40 på Civiltjänstcentralen.

En civiltjänstgörare som har fullgjort tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) och vars ansökan om civiltjänst har godkänts efter fullgörandet av tjänstgöringen är skyldig att delta i kompletterande tjänstgöring. Civiltjänstcentralen ordnar kompletterande tjänstgöring i form av en fem dygn lång utbildning.

Nyckeltal för civiltjänstgöring

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Antal personer som ansökt om civiltjänst 2 383 2 000 2 000
Antal personer som utbildats under grundutbildningsperioden 1 096 1 300 1 300
Antal personer som hemförlovats från Civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring 34 40 40
Antal sökande till kompletterande tjänstgöring 358 400 400
— antal personer som utbildats 334 350 350

2021 budget 4 939 000
2020 budget 4 939 000
2019 bokslut 3 879 024