Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 758 000 euro.

Förklaring:Energimyndigheten sköter verkställighetsuppgifter inom energi- och klimatpolitiken. Dessa är de uppgifter som myndigheten har enligt lagstiftningen och som gäller tillsynen över och främjandet av energimarknaden och de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen. Energimyndigheten ansvarar för tillsynen över och främjandet av energimarknaden, dvs. parti- och detaljhandelsmarknaden för el och naturgas samt el- och naturgasnätverksamheten. I fråga om de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen ansvarar myndigheten för tillsynen över och främjandet av utsläppshandeln, stödsystemen för förnybar energi, hållbarhetskriterierna för biobränslen och energieffektiviteten. Energimyndigheten ansvarar också för verkställigheten av kompensationssystemet för utsläppshandelns indirekta kostnader.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Energimyndigheten för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Digitalisering av myndighetens ärendehanteringsprocess      
— Andelen elektroniska registreringar av alla registreringar (%) > 65 > 65 > 70
Myndighetens tillståndsprocesser görs smidigare      
— Behandlingstid för nättillstånd (dagar) < 50 < 50 < 50
— Behandlingstid för projekttillstånd (dagar) < 40 < 40 < 40
— Behandlingstid för utsläppstillstånd (dagar) < 50 < 50 < 70
Resurshushållningen i tillsynen över energimarknaden      
— Omkostnaderna för tillsynen över el- och naturgas/förbrukningen av el och naturgas (c/kWh) < 0,0034 < 0,0034 < 0,0036
Resurshushållningen i främjandet av klimatmålen      
— Omkostnaderna för förvaltningen av utsläppshandeln per anläggning som omfattas av utsläppshandeln (euro/anläggning) < 3 000 < 3 400 < 3 400
— Förvaltningskostnader för produktionsstöden för förnybar energi enligt den el som produceras i de anläggningar som omfattas av systemet (euro/MWh) < 0,30 < 0,30 < 0,30

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 687 9 801 10 173
Bruttoinkomster 1 792 3 030 2 415
Nettoutgifter 6 895 6 771 7 758
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 436    
— överförts till följande år 380    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Informationssysteminvesteringar och sakkunnigutredningar som de nya uppgifterna förutsätter 280
Myndighetsuppgifter i anslutning till utvecklingsplanerna för naturgasmarknaden och elnätet 240
Tilläggsuppgifter i anslutning till gratistilldelningen inom utsläppshandeln, genomförandet av ren energi och riskberedskapen i anslutning till eltillförseln (3 årsverken) (överföring från moment 32.01.01) 240
Uppgift för viss tid i anslutning till EU:s paket för ren energi (1 årsverke) (överföring från moment 32.01.01) 80
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 45
Lönejusteringar 157
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -55
Sammanlagt 987

2021 budget 7 758 000
2020 IV tilläggsb. 240 000
2020 budget 6 771 000
2019 bokslut 6 839 000