Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 857 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008, ersättningar för den separata tjänsten för bedömning av växtskyddsmedel och biocider samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen propositioner med förslag till lagar om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016) och kemikalielagen (599/2013).

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är verksamt inom sektorer som är centrala med tanke på samhället och näringslivet. Tukes övervakar och främjar att produkter, tjänster och industriell verksamhet är säkra och tillförlitliga samt främjar företagens konkurrenskraft. Tukes främjar mineralhantering och arbetar som nationellt ackrediteringsorgan. Målet är att förbättra aktörernas ansvarsfullhet och riskhantering i syfte att främja säkerheten, förebygga skador på personer, egendom och miljön, minska kemikaliers olägenheter för hälsan och miljön samt säkerställa jämlika konkurrensförhållanden. Utifrån en riskbedömning inriktas verksamheten på produkter och kemikalier på marknaden, produktionsanläggningar, utrustning och tjänster samt företagens verksamhetsformer och konsumenternas beteenden.

Arbets- och näringsministeriet och i fråga om tillsynen över räddningsväsendets anordningar inrikesministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet ställer preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Tillstånds- och tillsynsverksamheten är förutsägbar, riskbaserad och effektiv      
— Kund- och intressentgruppstillfredsställelse (1—5) 3,9 > 4,0 > 4,0
— Digitaliseringsgraden i tillstånds- och anmälningsprocesserna (%) 20 35 55

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 980 5 914 6 700
Intäkter sammanlagt 6 980 5 914 6 700
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 3 125 2 482 2 800
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 628 3 564 3 900
— andel av samkostnader 3 816 2 350 2 800
Kostnader sammanlagt 8 444 5 914 6 700
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 464 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 83 100 100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 25 337 25 415 27 078
Bruttoinkomster 5 277 4 492 5 221
Nettoutgifter 20 060 20 923 21 857
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 630    
— överförts till följande år 1 974    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -1 000
Centralt samordningskontor, kontaktpunkt för produkter samt märkningar på textilier och skor 246
Tryggande av Tukes verksamhet 1 000
Verkställande av CLP-förordningen 80
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 68
Lönejusteringar 497
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna 43
Sammanlagt 934

2021 budget 21 857 000
2020 IV tilläggsb. -240 000
2020 budget 20 923 000
2019 bokslut 19 404 000