Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

07. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 157 000 euro.

Anslaget får också användas till medlemsavgifter i internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet.

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen.

Förklaring:Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och samhällelig verksamhet i Finland och internationellt.

I budgetpropositionen finns beredskap för ikraftträdandet av det europeiska enhetliga patentskyddet vid ingången av 2021.

Med anslag under momentet betalas kostnader för tillsyn över stiftelser och ombud för industriellt rättsskydd till ett belopp av 650 000 euro och kostnader för revisionstillsyn till ett belopp av 2 990 000 euro. Motsvarande tillsynsavgifter intäktsförs under moment 11.19.09.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Patent- och registerstyrelsen för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Kundtillfredsställelse (1—5) 4,0 4,0 4,0
E-tjänster (%) 87,1 86,2 87,5

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 51 947 46 700 49 157
— övriga intäkter 543 - -
Intäkter sammanlagt 52 490 46 700 49 157
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 45 582 44 922 48 851
— andel av samkostnader 10 644 10 500 12 492
Kostnader sammanlagt 56 226 55 422 61 343
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 736 -8 772 -12 186
Kostnadsmotsvarighet, % 94 84 80

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 58 794 55 422 58 324
Bruttoinkomster 52 552 46 700 49 167
Nettoutgifter 6 242 8 722 9 157
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 13 952    
— överförts till följande år 11 790    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 400
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 35
Sammanlagt 435

2021 budget 9 157 000
2020 IV tilläggsb. -1 450 000
2020 budget 8 722 000
2019 bokslut 4 079 907