Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 361 000 euro.

Förklaring:Konkurrens- och konsumentverket skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt genom att främja en fungerande marknad. En välfungerande marknad ökar produktiviteten och påskyndar innovationer samt utgör en förutsättning för en framgångsrik inhemsk företagsverksamhet och för konsumenternas välfärd. Konsumenternas förtroende för verksamhetsmiljön och för aktörerna på marknaden stärker den privata efterfrågan.

Verket förebygger alltför stor koncentration på hemmamarknaden genom tillsyn över företagsförvärv och ingriper i efterhand i karteller och andra konkurrensbegränsningar som är skadliga för konsumenterna. Överdirektören med ansvar för konsumentfrågor är konsumentombudsman. Genom konsumentskyddet främjas konsumenternas medvetna val och bekämpas vilseledande och otillbörliga förfaranden. Verket sköter också konsumentrådgivningsuppgifter och arbetar allmänt för att trygga en fungerande konkurrens och konsumenternas ställning.

Verket gör utredningar och kalkyler över olika regleringsalternativ och deras konsekvenser för marknadens funktion och konsumenterna. Detta konsekvensbedömningsarbete stöder statsförvaltningens gemensamma mål att stärka det faktabaserade beslutsfattandet inom den offentliga sektorn. Faktabehovet accentueras särskilt i situationer där stora och snabba beslut måste fattas som reaktion på den ekonomiska kris som hälsokrisen utlöste.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konkurrens- och konsumentverket för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Konkurrens-och konsumentverket skapar samhälleligt mervärde för samhällsekonomin och konsumenterna      
— Intressentgruppernas bedömning (1—5) - - > 3,8
Sakkunskapen hos Konkurrens- och konsumentverkets personal är stor      
— Intressentgruppernas bedömning (1—5) - - > 3,8

Uppskattad fördelning av årsverken sektorsvis

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Främjande av marknadernas funktion 25,5 26,0 26,0
Konkurrensövervakning 68,4 70,0 72,0
Konsumentombudsmannens tillsyn och annat konsumentskydd 45,0 49,5 49,5
Konsumentrådgivning 53,7 52,0 52,0
Förvaltningstjänster 15,1 17,5 17,5
Sammanlagt 207,7 215 217

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget

2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 17 386 17 949 18 721
Bruttoinkomster 382 360 360
Nettoutgifter 17 004 17 589 18 361
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 195    
— överförts till följande år 459    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 187
Genomförande av EU:s samarbetsförordning (8 årsverken) 650
Minskning av resurserna för tillsynen över de säkerheter som researrangörer ställer -130
Stärkande av konkurrens- och konsumentpolitiken (regeringsprogr. 2019) -250
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -37
Lönejusteringar 416
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -64
Sammanlagt 772

2021 budget 18 361 000
2020 IV tilläggsb. 365 000
2020 budget 17 589 000
2019 bokslut 15 268 000