Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 101 104 000 euro.

Förskottsutbetalningar av anslaget får även göras till bolaget Business Finland för de tjänster som med anslaget köps till Innovationsfinansieringsverket Business Finland.

Förklaring:Business Finland består av Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland.

Business Finland främjar utvecklingen av näringar med hjälp av teknik, innovationer och tillväxtfinansiering. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet och produktiviteten, ökar exporten och företagens internationalisering, förbättrar arbetslivskvaliteten och skapar på detta sätt sysselsättning och välfärd. Resultat nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt genom utvecklande av den internationella affärsverksamheten, vilket Business Finland uppmuntrar genom finansiering, programverksamhet, internationaliseringstjänster och andra rådgivningstjänster med beaktande av också internationella partnerskap. Business Finland främjar genom sin verksamhet även utländska investeringar och kapitalinvesteringar i Finland samt turistresor från utlandet till Finland. Genom Business Finlands Talent-verksamhet stöder man internationella experters etablering i Finland och utnyttjandet av expertisen för företagens tillväxt, internationalisering och förnyelse och för en ökning av investeringarna.

Inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten är kunderna företag, forskningsorganisationer och offentliga organisationer. Internationaliseringstjänsterna i Finland och utomlands inriktas särskilt på att stärka små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och på att utveckla deras verksamhetsförutsättningar. Samarbetet med utrikesförvaltningens beskickningar stärker nätverket Team Finlands serviceförmåga ute i världen.

Vid anskaffningen av utländska investeringar och utländskt kapital ligger fokus särskilt på kunskapsintensiva branscher, produktion med högt mervärde och investeringar i forskning, utveckling och innovationer. Inom den turistfrämjande verksamheten utvecklas och förbättras bilden av Finland som turistland. Dessutom stimuleras exporten av och efterfrågan på turisttjänster i samarbete med aktörerna inom turistbranschen och övriga aktörer samt stöds internationaliseringen av företagen inom turistbranschen.

I enlighet med regeringsprogrammet inriktar Business Finland sin verksamhet på programverksamhet inom den cirkulära ekonomin, livsmedelsbranschen och trävarubranschen, på programmet för turistfrämjande verksamhet och på programmet Creative Business Finland, som stöder tillväxten inom den kreativa sektorn.

Finland deltar i världsutställningen i Dubai 2021—2022. Målet är att främja de finländska företagens internationalisering och göra Finland mer lockande för turism och investeringar genom en starkare Finlandsbild. Deltagandet i utställningen beräknas föranleda Business Finland kostnader på sammanlagt 10 miljoner euro under 2019—2022, varav näringslivet betalar minst hälften.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Business Finland för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Finansieringsarbetets totala kostnad/beviljad finansiering (%) 2,7 < 3,5 < 3,0
Kundernas vilja att rekommendera Business Finland (-100—100) 67 > 56 > 56

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Främjande av innovationsverksamheten, internationaliseringstjänster, projekt- och programverksamhet samt främjande av utländska investeringar och kapitalinvesteringar i Finland 80 304 000
En branschspecifik helhet för tillväxt 5 500 000
Främjande av cirkulär ekonomi 1 000 000
Creative Business Finland 1 000 000
Talent-verksamhet 2 000 000
Deltagande i världsutställningen i Dubai 1 000 000
Produktionsincitament för den audiovisuella branschen 500 000
Främjande av turistresor till Finland 9 800 000
Sammanlagt 101 104 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget

2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 94 366 99 571 101 204
Bruttoinkomster -1 407 100 100
Nettoutgifter 95 773 99 471 101 104
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 16 594    
— överförts till följande år 18 295    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ett tidsbundet investerings- och innovationsstöd för cirkulär ekonomi (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -1 000
Främjande av export och internationalisering (regeringsprogr. 2019) 2 000
Kostnader för deltagande i världsutställningen i Dubai -1 000
Produktionsincitament för den audiovisuella branschen 500
Lönejusteringar 412
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) 1 000
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -279
Sammanlagt 1 633

2021 budget 101 104 000
2020 IV tilläggsb. 2 763 000
2020 II tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 99 471 000
2019 bokslut 97 474 000