Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 864 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansieringsandelar i och samarbete inom internationella organisationer inom forskningsverksamhet

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s strukturfonder

3) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer.

Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen utvecklas som ett nationellt geodatacenter och en europeisk expert med spetskompetens inom forskningen kring hållbart utnyttjande av mineraltillgångar.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Andel av kärnverksamheten enligt resultatområde (%)      
— kunduppdrag - 25 23
— vetenskap och innovationer - 22 26
— geodatacenter - 28 28
— övrig kärnverksamhet - 25 23
Samfinansierad verksamhet      
— andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten (%) 30,5 20 25

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget

2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 47 342 45 302 45 864
Bruttoinkomster 15 262 13 000 13 000
Nettoutgifter 32 080 32 302 32 864
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 282    
— överförts till följande år 6 450    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget

2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 8 544 8 000 8 000
— övriga intäkter 83 - -
Intäkter sammanlagt 8 627 8 000 8 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 639 5 650 5 650
— andel av samkostnader 2 064 1 750 1 750
Kostnader sammanlagt 7 703 7 400 7 400
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 924 600 600
Kostnadsmotsvarighet, % 112 108 108

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget

2021
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 2 865 2 800 2 800
— finansiering från EU 2 223 1 000 1 000
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 1 372 1 200 1 200
Intäkter sammanlagt 6 460 5 000 5 000
       
Totala kostnader för projekten 9 193 10 000 10 000
       
Självfinansieringsandel(intäkter - kostnader) -2 733 -5 000 -5 000
Självfinansieringsandel, % 30 50 50

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 69
Lönejusteringar 700
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -207
Sammanlagt 562

2021 budget 32 864 000
2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2020 budget 32 302 000
2019 bokslut 32 248 000