Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 199 731 000 euro.

Förklaring:Arbets- och näringsbyråernas uppgift är att bedriva företags- och arbetsgivarorienterad arbetsförmedling till stöd för att människor snabbt ska kunna sysselsättas och lediga arbetsplatser besättas så effektivt som möjligt. Arbets- och näringsbyråerna är lokalförvaltningsmyndigheter som är underställda NTM-centralerna.

Arbets- och näringsministeriet beslutar hur stor andel av det anslag som är avsett för arbets- och näringsbyråernas omkostnader som ska användas för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för arbets- och näringsbyråerna för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Arbetsgivarkunders tillfredsställelse totalt (1—5) 4,0 > 4,0 > 4,0
Arbetssökande kunders tillfredsställelse totalt (1—5) 3,9 > 4,0 > 4,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget

2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 188 599 197 021 200 131
Bruttoinkomster 1 354 400 400
Nettoutgifter 187 245 196 621 199 731
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 24 362    
— överförts till följande år 22 970    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Informationssystemändringar i anslutning till rekryteringsstödet för små och medelstora företag (regeringsprogr. 2019) 900
Kommunförsök för främjande av sysselsättningen 1 084
Modell som främjar läroavtalsutbildning 200
Ordnande av entrétjänster vid Nylands arbets- och näringsbyrå (överföring från moment 32.30.51) 2 100
Sakkunniga för viss tid (överföring från moment 32.50.03) 1 400
Stärkande av integrationen, verksamhetssätten och genomslaget när det gäller tjänster för unga 2 500
Utvecklande av digitala tjänster (regeringsprogr. 2019) -10 000
Webbtjänsten Vägar in i arbetslivet (överföring till moment 32.30.51) -246
Lönejusteringar 4 672
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) 500
Sammanlagt 3 110

2021 budget 199 731 000
2020 IV tilläggsb. 24 108 000
2020 II tilläggsb. 21 800 000
2020 budget 196 621 000
2019 bokslut 185 853 000