Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 184 926 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren

2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

4) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag.

Förklaring:Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar regionutvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar entreprenörskap, arbetsmarknadens funktion, kompetens och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerheten, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. Det finns 15 NTM-centraler, och de bedriver nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Av lokalförvaltningsmyndigheterna är arbets- och näringsbyråerna underställda NTM-centralernas styrning. Dessutom har NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråernas ett nationellt center som producerar utvecklings- och förvaltningstjänster (KEHA).

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för närings-, trafik- och miljöcentralerna för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5) 4,3 > 4,0 > 4,0
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) 4,0 - > 4,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 212 988 204 918 219 926
Bruttoinkomster 34 871 30 000 35 000
Nettoutgifter 178 117 174 918 184 926
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 30 092    
— överförts till följande år 25 198    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 943 8 000 8 000
— övriga intäkter -32 - -
Intäkter sammanlagt 7 911 8 000 8 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 553 6 000 6 000
— andel av samkostnader 1 756 2 000 2 000
Kostnader sammanlagt 7 309 8 000 8 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 602 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 108 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 6 665 8 000 8 000
— finansiering från EU 2 227 - -
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 132 - -
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten 616 2 500 2 500
Intäkter sammanlagt 9 640 10 500 10 500
       
Totala kostnader för projekten 11 094 12 000 12 000
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -1 454 -1 500 -1 500
Självfinansieringsandel, % 13 13 13

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 och 62, 31.10.31, 31.20.54 och 55, 32.01.03, 20 och 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 och 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 och 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 och 63 samt 35.20.56 och 64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behandling av understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus 280
Främjande av invandrares integration och arbetskraftsinvandring 600
Förbättring av sysselsättningen för personer som är familjelediga länge (6 årsverken) 340
Förvaltning och utveckling av förvaltningen av det nya systemet med stöd för beskogning (överföring från moment 30.40.22) 315
Genomförande av direktivet om förnybar energi (RED II) 240
Indexhöjning och motsvarande besparing i fråga om hyror 21
Samordning av bristen på kompetent arbetskraft (överföring till moment 32.30.51) -1 200
Telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och vägtrafikledning (-7 årsverken) (överföring till moment 31.10.20) -504
Tillsyn över fiskerinäringen (1 årsverke) 65
Tilläggsresurser inom ansvarsområdet T 850
Tilläggsresurser inom ansvarsområdet T (överföring från moment 31.10.20) 900
Utbetalningar av rekryteringsstöd för små och medelstora företag (regeringsprogr. 2019). 450
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 1 699
Lönejusteringar 5 632
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) 500
Nivåförändring -180
Sammanlagt 10 008

2021 budget 184 926 000
2020 IV tilläggsb. 1 886 000
2020 II tilläggsb. 7 920 000
2020 I tilläggsb. 500 000
2020 budget 174 918 000
2019 bokslut 173 223 000