Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 38 333 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation

2) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fonder inom området för inrikes frågor.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Arbets- och näringsministeriet ser till att det finns handlingsramar för entreprenörskap och innovationsverksamhet i Finland och ansvarar för arbetsmarknadens funktion och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar samt för regionutvecklingen. Ministeriet leder och styr tillväxtpolitiken, närings- och innovationspolitiken, sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken, konsument- och konkurrenspolitiken, region-, energi- och klimatpolitiken samt utvecklingen av arbetslivet, arbetskraftsinvandringen och integrationen av invandrare.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Regeringspropositioner (st.) 6 30 35
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) 43 > 80 > 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%) 0 0 0
Statsrådsförordningar (st.) 13 20 25

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget

2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 40 995 43 921 46 833
Bruttoinkomster 7 536 8 500 8 500
Nettoutgifter 33 459 35 421 38 333
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 724    
— överförts till följande år 8 965    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 300
Förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring (1 årsverke) (överföring från moment 26.01.01) 75
Införande av finansiella instrument på EU-nivå och internationell nivå 400
Integrationsuppgifter (2 årsverken) (överföring från moment 32.50.03) 140
Kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling -600
Löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig (överföring från moment 24.01.01) 215
Organisering av arkiv (återföring av en överföring av engångsnatur från moment 23.01.01) 67
Produktivitetsanslag för förvaltningsområdet 233
Produktivitetsökning till följd av ibruktagandet av Vahva-projektet -24
Programmet för arbetsförmåga för partiellt arbetsföra (regeringsprogr. 2019) 300
Tilläggsuppgifter i anslutning till gratistilldelningen inom utsläppshandeln, genomförandet av ren energi och riskberedskapen i anslutning till eltillförseln (-3 årsverken) (överföring till moment 32.01.09) -240
Tilläggsuppgift för viss tid i anslutning till EU:s paket för ren energi (-1 årsverke) (överföring till moment 32.01.09) -80
Lönejusteringar 829
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) 1 400
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -103
Sammanlagt 2 912

2021 budget 38 333 000
2020 IV tilläggsb. 531 000
2020 budget 35 421 000
2019 bokslut 33 700 000