Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

01. FörvaltningPDF-versio

Fullmakt

Maximibeloppet enligt 4 § i lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) av räntegottgörelsen för skyddsupplagringslån är 5 %. Nya skyddsupplagringslån får 2021 godkännas till ett belopp av högst 8 400 000 euro.

Upplagringsunderstöd enligt 7 § i lagen om skyddsupplag (970/1982) får 2021 beviljas till ett belopp av högst 34 000 euro.

Förklaring:Arbets- och näringsministeriet genomför tillsammans med enheterna inom förvaltningsområdet och övriga ministerier en tillväxtpolitik som stöder att tillväxt- och sysselsättningsmålen enligt regeringsprogrammet uppnås. Tillväxtpolitiken bygger på en framgångsrik företagsverksamhet som bidrar till innovation och sysselsättning samt skapar välfärd i Finland. Aktörerna inom förvaltningsområdet har som mål att åstadkomma förhållanden som stöder hållbar tillväxt och genom vilka verksamhetsförutsättningar skapas för att stärka konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten.

Med tanke på Finlands ekonomiska framgång och de finländska företagens tillväxtförutsättningar är det viktigt att se till att företagen har en fungerande och konkurrenskraftig författningsmiljö. Inom förvaltningsområdet genomförs övergripande åtgärder för att Finland ska utvecklas till ett lockande och konkurrenskraftigt land att arbeta och idka företagsamhet i. Företagens tillväxtförutsättningar stärks genom att reglering som begränsar eller bromsar dem avvecklas. Konkurrensen inom ekonomin utökas och förutsättningarna för affärsverksamhet på marknadsvillkor förbättras.

Innovationer och ett välfungerande system för skydd av immateriell egendom är väsentliga med tanke på de finländska företagens tillväxt och internationella konkurrenskraft. Ett välfungerande och konkurrenskraftigt system för immateriella rättigheter säkerställer att företagens innovationer och övriga immateriella egendom skyddas och används och att rättigheterna verkställs effektivt i Finland och internationellt.

En välfungerande arbetsmarknad, en tidsenlig arbetslagstiftning som beaktar arbetsgivarnas, arbetstagarnas och företagens behov samt en god arbetslivskvalitet hör till företagens konkurrensfördelar. Lika konkurrensförutsättningar för företagen främjas bl.a. genom arbetslagstiftningen. Genom att förbättra förutsättningarna för lokala avtal samt främja företagens verksamhetsförutsättningar och tillväxtvilja stöder man målet att höja sysselsättningsgraden. Strävan är att lätta på arbetsgivarnas administrativa börda genom att gallra bland tillstånds- och anmälningsförfarandena.

Nivån på försörjningsberedskapen och beredskapen fastställs i statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen (1048/2018). Det strategiska målet för den nationella försörjningsberedskapen är att trygga funktionen av sådan infrastruktur, produktion och service som är av en väsentlig betydelse för att befolkningens, näringslivets och försvarets grundläggande behov ska kunna tillgodoses under alla förhållanden.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för resultatområdet för 2021:

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Ämbetsverken inom koncernen får ökade digitala färdigheter      
— Index för digital mognad (självvärdering, 1—5) 3,01 3,01 > 3,1
  Årsverken Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)
  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
2019
utfall
2020
mål
2021
mål
             
Arbets- och näringsministeriet 408 400 400 3,64 > 3,6 > 3,6
Närings-, trafik- och miljöcentralerna 2 966 2 920 2 893 3,7 > 3,6 > 3,6
Arbets- och näringsbyråerna 3 150 3 085 3 326 3,54 > 3,5 > 3,5
Geologiska forskningscentralen 419 410 415 3,65 3,75 3,8
Business Finland 647 722 704 3,1 > 3,5 > 3,5
Konkurrens- och konsumentverket 208 215 217 3,7 > 3,8 > 3,8
Patent- och registerstyrelsen 415 428 421 3,9 3,9 3,9
Säkerhets- och kemikalieverket 259 264 264 3,5 3,8 3,8
Energimyndigheten 82 76 85 3,7 > 3,9 > 3,9
Sammanlagt 8 554 8 520 8 725 3,6 > 3,7 > 3,7

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 38 333 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation

2) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fonder inom området för inrikes frågor.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Arbets- och näringsministeriet ser till att det finns handlingsramar för entreprenörskap och innovationsverksamhet i Finland och ansvarar för arbetsmarknadens funktion och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar samt för regionutvecklingen. Ministeriet leder och styr tillväxtpolitiken, närings- och innovationspolitiken, sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken, konsument- och konkurrenspolitiken, region-, energi- och klimatpolitiken samt utvecklingen av arbetslivet, arbetskraftsinvandringen och integrationen av invandrare.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Regeringspropositioner (st.) 6 30 35
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) 43 > 80 > 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%) 0 0 0
Statsrådsförordningar (st.) 13 20 25

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget

2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 40 995 43 921 46 833
Bruttoinkomster 7 536 8 500 8 500
Nettoutgifter 33 459 35 421 38 333
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 724    
— överförts till följande år 8 965    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 300
Förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring (1 årsverke) (överföring från moment 26.01.01) 75
Införande av finansiella instrument på EU-nivå och internationell nivå 400
Integrationsuppgifter (2 årsverken) (överföring från moment 32.50.03) 140
Kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling -600
Löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig (överföring från moment 24.01.01) 215
Organisering av arkiv (återföring av en överföring av engångsnatur från moment 23.01.01) 67
Produktivitetsanslag för förvaltningsområdet 233
Produktivitetsökning till följd av ibruktagandet av Vahva-projektet -24
Programmet för arbetsförmåga för partiellt arbetsföra (regeringsprogr. 2019) 300
Tilläggsuppgifter i anslutning till gratistilldelningen inom utsläppshandeln, genomförandet av ren energi och riskberedskapen i anslutning till eltillförseln (-3 årsverken) (överföring till moment 32.01.09) -240
Tilläggsuppgift för viss tid i anslutning till EU:s paket för ren energi (-1 årsverke) (överföring till moment 32.01.09) -80
Lönejusteringar 829
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) 1 400
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -103
Sammanlagt 2 912

2021 budget 38 333 000
2020 IV tilläggsb. 531 000
2020 budget 35 421 000
2019 bokslut 33 700 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 184 926 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren

2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

4) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag.

Förklaring:Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar regionutvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar entreprenörskap, arbetsmarknadens funktion, kompetens och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerheten, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. Det finns 15 NTM-centraler, och de bedriver nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Av lokalförvaltningsmyndigheterna är arbets- och näringsbyråerna underställda NTM-centralernas styrning. Dessutom har NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråernas ett nationellt center som producerar utvecklings- och förvaltningstjänster (KEHA).

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för närings-, trafik- och miljöcentralerna för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5) 4,3 > 4,0 > 4,0
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) 4,0 - > 4,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 212 988 204 918 219 926
Bruttoinkomster 34 871 30 000 35 000
Nettoutgifter 178 117 174 918 184 926
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 30 092    
— överförts till följande år 25 198    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 943 8 000 8 000
— övriga intäkter -32 - -
Intäkter sammanlagt 7 911 8 000 8 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 553 6 000 6 000
— andel av samkostnader 1 756 2 000 2 000
Kostnader sammanlagt 7 309 8 000 8 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 602 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 108 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 6 665 8 000 8 000
— finansiering från EU 2 227 - -
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 132 - -
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten 616 2 500 2 500
Intäkter sammanlagt 9 640 10 500 10 500
       
Totala kostnader för projekten 11 094 12 000 12 000
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -1 454 -1 500 -1 500
Självfinansieringsandel, % 13 13 13

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 och 62, 31.10.31, 31.20.54 och 55, 32.01.03, 20 och 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 och 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 och 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 och 63 samt 35.20.56 och 64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behandling av understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus 280
Främjande av invandrares integration och arbetskraftsinvandring 600
Förbättring av sysselsättningen för personer som är familjelediga länge (6 årsverken) 340
Förvaltning och utveckling av förvaltningen av det nya systemet med stöd för beskogning (överföring från moment 30.40.22) 315
Genomförande av direktivet om förnybar energi (RED II) 240
Indexhöjning och motsvarande besparing i fråga om hyror 21
Samordning av bristen på kompetent arbetskraft (överföring till moment 32.30.51) -1 200
Telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och vägtrafikledning (-7 årsverken) (överföring till moment 31.10.20) -504
Tillsyn över fiskerinäringen (1 årsverke) 65
Tilläggsresurser inom ansvarsområdet T 850
Tilläggsresurser inom ansvarsområdet T (överföring från moment 31.10.20) 900
Utbetalningar av rekryteringsstöd för små och medelstora företag (regeringsprogr. 2019). 450
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 1 699
Lönejusteringar 5 632
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) 500
Nivåförändring -180
Sammanlagt 10 008

2021 budget 184 926 000
2020 IV tilläggsb. 1 886 000
2020 II tilläggsb. 7 920 000
2020 I tilläggsb. 500 000
2020 budget 174 918 000
2019 bokslut 173 223 000

03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 199 731 000 euro.

Förklaring:Arbets- och näringsbyråernas uppgift är att bedriva företags- och arbetsgivarorienterad arbetsförmedling till stöd för att människor snabbt ska kunna sysselsättas och lediga arbetsplatser besättas så effektivt som möjligt. Arbets- och näringsbyråerna är lokalförvaltningsmyndigheter som är underställda NTM-centralerna.

Arbets- och näringsministeriet beslutar hur stor andel av det anslag som är avsett för arbets- och näringsbyråernas omkostnader som ska användas för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för arbets- och näringsbyråerna för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Arbetsgivarkunders tillfredsställelse totalt (1—5) 4,0 > 4,0 > 4,0
Arbetssökande kunders tillfredsställelse totalt (1—5) 3,9 > 4,0 > 4,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget

2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 188 599 197 021 200 131
Bruttoinkomster 1 354 400 400
Nettoutgifter 187 245 196 621 199 731
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 24 362    
— överförts till följande år 22 970    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Informationssystemändringar i anslutning till rekryteringsstödet för små och medelstora företag (regeringsprogr. 2019) 900
Kommunförsök för främjande av sysselsättningen 1 084
Modell som främjar läroavtalsutbildning 200
Ordnande av entrétjänster vid Nylands arbets- och näringsbyrå (överföring från moment 32.30.51) 2 100
Sakkunniga för viss tid (överföring från moment 32.50.03) 1 400
Stärkande av integrationen, verksamhetssätten och genomslaget när det gäller tjänster för unga 2 500
Utvecklande av digitala tjänster (regeringsprogr. 2019) -10 000
Webbtjänsten Vägar in i arbetslivet (överföring till moment 32.30.51) -246
Lönejusteringar 4 672
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) 500
Sammanlagt 3 110

2021 budget 199 731 000
2020 IV tilläggsb. 24 108 000
2020 II tilläggsb. 21 800 000
2020 budget 196 621 000
2019 bokslut 185 853 000

04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 864 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansieringsandelar i och samarbete inom internationella organisationer inom forskningsverksamhet

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s strukturfonder

3) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer.

Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen utvecklas som ett nationellt geodatacenter och en europeisk expert med spetskompetens inom forskningen kring hållbart utnyttjande av mineraltillgångar.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Andel av kärnverksamheten enligt resultatområde (%)      
— kunduppdrag - 25 23
— vetenskap och innovationer - 22 26
— geodatacenter - 28 28
— övrig kärnverksamhet - 25 23
Samfinansierad verksamhet      
— andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten (%) 30,5 20 25

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget

2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 47 342 45 302 45 864
Bruttoinkomster 15 262 13 000 13 000
Nettoutgifter 32 080 32 302 32 864
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 282    
— överförts till följande år 6 450    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget

2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 8 544 8 000 8 000
— övriga intäkter 83 - -
Intäkter sammanlagt 8 627 8 000 8 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 639 5 650 5 650
— andel av samkostnader 2 064 1 750 1 750
Kostnader sammanlagt 7 703 7 400 7 400
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 924 600 600
Kostnadsmotsvarighet, % 112 108 108

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget

2021
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 2 865 2 800 2 800
— finansiering från EU 2 223 1 000 1 000
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 1 372 1 200 1 200
Intäkter sammanlagt 6 460 5 000 5 000
       
Totala kostnader för projekten 9 193 10 000 10 000
       
Självfinansieringsandel(intäkter - kostnader) -2 733 -5 000 -5 000
Självfinansieringsandel, % 30 50 50

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 69
Lönejusteringar 700
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -207
Sammanlagt 562

2021 budget 32 864 000
2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2020 budget 32 302 000
2019 bokslut 32 248 000

05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 101 104 000 euro.

Förskottsutbetalningar av anslaget får även göras till bolaget Business Finland för de tjänster som med anslaget köps till Innovationsfinansieringsverket Business Finland.

Förklaring:Business Finland består av Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland.

Business Finland främjar utvecklingen av näringar med hjälp av teknik, innovationer och tillväxtfinansiering. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet och produktiviteten, ökar exporten och företagens internationalisering, förbättrar arbetslivskvaliteten och skapar på detta sätt sysselsättning och välfärd. Resultat nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt genom utvecklande av den internationella affärsverksamheten, vilket Business Finland uppmuntrar genom finansiering, programverksamhet, internationaliseringstjänster och andra rådgivningstjänster med beaktande av också internationella partnerskap. Business Finland främjar genom sin verksamhet även utländska investeringar och kapitalinvesteringar i Finland samt turistresor från utlandet till Finland. Genom Business Finlands Talent-verksamhet stöder man internationella experters etablering i Finland och utnyttjandet av expertisen för företagens tillväxt, internationalisering och förnyelse och för en ökning av investeringarna.

Inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten är kunderna företag, forskningsorganisationer och offentliga organisationer. Internationaliseringstjänsterna i Finland och utomlands inriktas särskilt på att stärka små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och på att utveckla deras verksamhetsförutsättningar. Samarbetet med utrikesförvaltningens beskickningar stärker nätverket Team Finlands serviceförmåga ute i världen.

Vid anskaffningen av utländska investeringar och utländskt kapital ligger fokus särskilt på kunskapsintensiva branscher, produktion med högt mervärde och investeringar i forskning, utveckling och innovationer. Inom den turistfrämjande verksamheten utvecklas och förbättras bilden av Finland som turistland. Dessutom stimuleras exporten av och efterfrågan på turisttjänster i samarbete med aktörerna inom turistbranschen och övriga aktörer samt stöds internationaliseringen av företagen inom turistbranschen.

I enlighet med regeringsprogrammet inriktar Business Finland sin verksamhet på programverksamhet inom den cirkulära ekonomin, livsmedelsbranschen och trävarubranschen, på programmet för turistfrämjande verksamhet och på programmet Creative Business Finland, som stöder tillväxten inom den kreativa sektorn.

Finland deltar i världsutställningen i Dubai 2021—2022. Målet är att främja de finländska företagens internationalisering och göra Finland mer lockande för turism och investeringar genom en starkare Finlandsbild. Deltagandet i utställningen beräknas föranleda Business Finland kostnader på sammanlagt 10 miljoner euro under 2019—2022, varav näringslivet betalar minst hälften.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Business Finland för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Finansieringsarbetets totala kostnad/beviljad finansiering (%) 2,7 < 3,5 < 3,0
Kundernas vilja att rekommendera Business Finland (-100—100) 67 > 56 > 56

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Främjande av innovationsverksamheten, internationaliseringstjänster, projekt- och programverksamhet samt främjande av utländska investeringar och kapitalinvesteringar i Finland 80 304 000
En branschspecifik helhet för tillväxt 5 500 000
Främjande av cirkulär ekonomi 1 000 000
Creative Business Finland 1 000 000
Talent-verksamhet 2 000 000
Deltagande i världsutställningen i Dubai 1 000 000
Produktionsincitament för den audiovisuella branschen 500 000
Främjande av turistresor till Finland 9 800 000
Sammanlagt 101 104 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget

2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 94 366 99 571 101 204
Bruttoinkomster -1 407 100 100
Nettoutgifter 95 773 99 471 101 104
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 16 594    
— överförts till följande år 18 295    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ett tidsbundet investerings- och innovationsstöd för cirkulär ekonomi (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -1 000
Främjande av export och internationalisering (regeringsprogr. 2019) 2 000
Kostnader för deltagande i världsutställningen i Dubai -1 000
Produktionsincitament för den audiovisuella branschen 500
Lönejusteringar 412
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) 1 000
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -279
Sammanlagt 1 633

2021 budget 101 104 000
2020 IV tilläggsb. 2 763 000
2020 II tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 99 471 000
2019 bokslut 97 474 000

06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 361 000 euro.

Förklaring:Konkurrens- och konsumentverket skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt genom att främja en fungerande marknad. En välfungerande marknad ökar produktiviteten och påskyndar innovationer samt utgör en förutsättning för en framgångsrik inhemsk företagsverksamhet och för konsumenternas välfärd. Konsumenternas förtroende för verksamhetsmiljön och för aktörerna på marknaden stärker den privata efterfrågan.

Verket förebygger alltför stor koncentration på hemmamarknaden genom tillsyn över företagsförvärv och ingriper i efterhand i karteller och andra konkurrensbegränsningar som är skadliga för konsumenterna. Överdirektören med ansvar för konsumentfrågor är konsumentombudsman. Genom konsumentskyddet främjas konsumenternas medvetna val och bekämpas vilseledande och otillbörliga förfaranden. Verket sköter också konsumentrådgivningsuppgifter och arbetar allmänt för att trygga en fungerande konkurrens och konsumenternas ställning.

Verket gör utredningar och kalkyler över olika regleringsalternativ och deras konsekvenser för marknadens funktion och konsumenterna. Detta konsekvensbedömningsarbete stöder statsförvaltningens gemensamma mål att stärka det faktabaserade beslutsfattandet inom den offentliga sektorn. Faktabehovet accentueras särskilt i situationer där stora och snabba beslut måste fattas som reaktion på den ekonomiska kris som hälsokrisen utlöste.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konkurrens- och konsumentverket för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Konkurrens-och konsumentverket skapar samhälleligt mervärde för samhällsekonomin och konsumenterna      
— Intressentgruppernas bedömning (1—5) - - > 3,8
Sakkunskapen hos Konkurrens- och konsumentverkets personal är stor      
— Intressentgruppernas bedömning (1—5) - - > 3,8

Uppskattad fördelning av årsverken sektorsvis

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Främjande av marknadernas funktion 25,5 26,0 26,0
Konkurrensövervakning 68,4 70,0 72,0
Konsumentombudsmannens tillsyn och annat konsumentskydd 45,0 49,5 49,5
Konsumentrådgivning 53,7 52,0 52,0
Förvaltningstjänster 15,1 17,5 17,5
Sammanlagt 207,7 215 217

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget

2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 17 386 17 949 18 721
Bruttoinkomster 382 360 360
Nettoutgifter 17 004 17 589 18 361
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 195    
— överförts till följande år 459    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 187
Genomförande av EU:s samarbetsförordning (8 årsverken) 650
Minskning av resurserna för tillsynen över de säkerheter som researrangörer ställer -130
Stärkande av konkurrens- och konsumentpolitiken (regeringsprogr. 2019) -250
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -37
Lönejusteringar 416
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -64
Sammanlagt 772

2021 budget 18 361 000
2020 IV tilläggsb. 365 000
2020 budget 17 589 000
2019 bokslut 15 268 000

07. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 157 000 euro.

Anslaget får också användas till medlemsavgifter i internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet.

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen.

Förklaring:Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och samhällelig verksamhet i Finland och internationellt.

I budgetpropositionen finns beredskap för ikraftträdandet av det europeiska enhetliga patentskyddet vid ingången av 2021.

Med anslag under momentet betalas kostnader för tillsyn över stiftelser och ombud för industriellt rättsskydd till ett belopp av 650 000 euro och kostnader för revisionstillsyn till ett belopp av 2 990 000 euro. Motsvarande tillsynsavgifter intäktsförs under moment 11.19.09.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Patent- och registerstyrelsen för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Kundtillfredsställelse (1—5) 4,0 4,0 4,0
E-tjänster (%) 87,1 86,2 87,5

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 51 947 46 700 49 157
— övriga intäkter 543 - -
Intäkter sammanlagt 52 490 46 700 49 157
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 45 582 44 922 48 851
— andel av samkostnader 10 644 10 500 12 492
Kostnader sammanlagt 56 226 55 422 61 343
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 736 -8 772 -12 186
Kostnadsmotsvarighet, % 94 84 80

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 58 794 55 422 58 324
Bruttoinkomster 52 552 46 700 49 167
Nettoutgifter 6 242 8 722 9 157
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 13 952    
— överförts till följande år 11 790    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 400
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 35
Sammanlagt 435

2021 budget 9 157 000
2020 IV tilläggsb. -1 450 000
2020 budget 8 722 000
2019 bokslut 4 079 907

08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 857 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008, ersättningar för den separata tjänsten för bedömning av växtskyddsmedel och biocider samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen propositioner med förslag till lagar om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016) och kemikalielagen (599/2013).

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är verksamt inom sektorer som är centrala med tanke på samhället och näringslivet. Tukes övervakar och främjar att produkter, tjänster och industriell verksamhet är säkra och tillförlitliga samt främjar företagens konkurrenskraft. Tukes främjar mineralhantering och arbetar som nationellt ackrediteringsorgan. Målet är att förbättra aktörernas ansvarsfullhet och riskhantering i syfte att främja säkerheten, förebygga skador på personer, egendom och miljön, minska kemikaliers olägenheter för hälsan och miljön samt säkerställa jämlika konkurrensförhållanden. Utifrån en riskbedömning inriktas verksamheten på produkter och kemikalier på marknaden, produktionsanläggningar, utrustning och tjänster samt företagens verksamhetsformer och konsumenternas beteenden.

Arbets- och näringsministeriet och i fråga om tillsynen över räddningsväsendets anordningar inrikesministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet ställer preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Tillstånds- och tillsynsverksamheten är förutsägbar, riskbaserad och effektiv      
— Kund- och intressentgruppstillfredsställelse (1—5) 3,9 > 4,0 > 4,0
— Digitaliseringsgraden i tillstånds- och anmälningsprocesserna (%) 20 35 55

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 980 5 914 6 700
Intäkter sammanlagt 6 980 5 914 6 700
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 3 125 2 482 2 800
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 628 3 564 3 900
— andel av samkostnader 3 816 2 350 2 800
Kostnader sammanlagt 8 444 5 914 6 700
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 464 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 83 100 100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 25 337 25 415 27 078
Bruttoinkomster 5 277 4 492 5 221
Nettoutgifter 20 060 20 923 21 857
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 630    
— överförts till följande år 1 974    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -1 000
Centralt samordningskontor, kontaktpunkt för produkter samt märkningar på textilier och skor 246
Tryggande av Tukes verksamhet 1 000
Verkställande av CLP-förordningen 80
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 68
Lönejusteringar 497
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna 43
Sammanlagt 934

2021 budget 21 857 000
2020 IV tilläggsb. -240 000
2020 budget 20 923 000
2019 bokslut 19 404 000

09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 758 000 euro.

Förklaring:Energimyndigheten sköter verkställighetsuppgifter inom energi- och klimatpolitiken. Dessa är de uppgifter som myndigheten har enligt lagstiftningen och som gäller tillsynen över och främjandet av energimarknaden och de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen. Energimyndigheten ansvarar för tillsynen över och främjandet av energimarknaden, dvs. parti- och detaljhandelsmarknaden för el och naturgas samt el- och naturgasnätverksamheten. I fråga om de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen ansvarar myndigheten för tillsynen över och främjandet av utsläppshandeln, stödsystemen för förnybar energi, hållbarhetskriterierna för biobränslen och energieffektiviteten. Energimyndigheten ansvarar också för verkställigheten av kompensationssystemet för utsläppshandelns indirekta kostnader.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Energimyndigheten för 2021:

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Digitalisering av myndighetens ärendehanteringsprocess      
— Andelen elektroniska registreringar av alla registreringar (%) > 65 > 65 > 70
Myndighetens tillståndsprocesser görs smidigare      
— Behandlingstid för nättillstånd (dagar) < 50 < 50 < 50
— Behandlingstid för projekttillstånd (dagar) < 40 < 40 < 40
— Behandlingstid för utsläppstillstånd (dagar) < 50 < 50 < 70
Resurshushållningen i tillsynen över energimarknaden      
— Omkostnaderna för tillsynen över el- och naturgas/förbrukningen av el och naturgas (c/kWh) < 0,0034 < 0,0034 < 0,0036
Resurshushållningen i främjandet av klimatmålen      
— Omkostnaderna för förvaltningen av utsläppshandeln per anläggning som omfattas av utsläppshandeln (euro/anläggning) < 3 000 < 3 400 < 3 400
— Förvaltningskostnader för produktionsstöden för förnybar energi enligt den el som produceras i de anläggningar som omfattas av systemet (euro/MWh) < 0,30 < 0,30 < 0,30

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 687 9 801 10 173
Bruttoinkomster 1 792 3 030 2 415
Nettoutgifter 6 895 6 771 7 758
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 436    
— överförts till följande år 380    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Informationssysteminvesteringar och sakkunnigutredningar som de nya uppgifterna förutsätter 280
Myndighetsuppgifter i anslutning till utvecklingsplanerna för naturgasmarknaden och elnätet 240
Tilläggsuppgifter i anslutning till gratistilldelningen inom utsläppshandeln, genomförandet av ren energi och riskberedskapen i anslutning till eltillförseln (3 årsverken) (överföring från moment 32.01.01) 240
Uppgift för viss tid i anslutning till EU:s paket för ren energi (1 årsverke) (överföring från moment 32.01.01) 80
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 45
Lönejusteringar 157
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -55
Sammanlagt 987

2021 budget 7 758 000
2020 IV tilläggsb. 240 000
2020 budget 6 771 000
2019 bokslut 6 839 000

20. Civiltjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 939 000 euro.

Anslaget får i enlighet med civiltjänstlagen (1446/2007) användas

1) för kostnader som föranleds av civiltjänst, med undantag av lönekostnaderna

2) till betalning av kostnader för uppehälle och förmåner för civiltjänstgörare som utför arbetstjänst på Civiltjänstcentralen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Civiltjänstcentralen vid NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA) är den myndighet som verkställer civiltjänsten. Civiltjänstcentralen förordnar civiltjänstgörare till tjänstgöring och kompletterande tjänstgöring, organiserar civiltjänstgörarnas utbildningsperioder och övervakar och ser till att civiltjänstverksamheten ordnas i enlighet med civiltjänstlagen och civiltjänstanvisningarna.

Tjänstgöringstiden i civiltjänst är 347 dygn, som innefattar en utbildningsperiod på 28 dygn och arbetstjänst under resten av tiden. Största delen av civiltjänstgörarna utför arbetstjänsten på civiltjänstgöringsplatser och uppskattningsvis ca 40 på Civiltjänstcentralen.

En civiltjänstgörare som har fullgjort tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) och vars ansökan om civiltjänst har godkänts efter fullgörandet av tjänstgöringen är skyldig att delta i kompletterande tjänstgöring. Civiltjänstcentralen ordnar kompletterande tjänstgöring i form av en fem dygn lång utbildning.

Nyckeltal för civiltjänstgöring

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Antal personer som ansökt om civiltjänst 2 383 2 000 2 000
Antal personer som utbildats under grundutbildningsperioden 1 096 1 300 1 300
Antal personer som hemförlovats från Civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring 34 40 40
Antal sökande till kompletterande tjänstgöring 358 400 400
— antal personer som utbildats 334 350 350

2021 budget 4 939 000
2020 budget 4 939 000
2019 bokslut 3 879 024

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 57 072 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med anslag under momenten 32.20.40 och 32.20.42.

Förklaring:

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 57 072 000
2020 budget 57 072 000
2019 bokslut 52 045 950

40. Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 041 000 euro.

Anslaget får användas till att i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) bevilja

1) statsunderstöd till företag och andra sammanslutningar för främjande av en hållbar tillväxtpolitik

2) allmänna understöd enligt statsrådets förordning till sammanslutningar som främjar närings- och innovationspolitiken samt företags internationalisering.

Anslaget får även användas till att bevilja statsunderstöd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Understödet får användas till främjande av företagsverksamhet och entreprenörskap, utveckling och produktion av tjänster som främjar företagens förnyelse och internationalisering, standardiseringsverksamhet, produktion av rådgivningstjänster för offentlig upphandling, skötsel av uppgifter på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet och främjande av finländsk formgivning i och utanför Finland.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Främjande av entreprenörskap och företagsverksamhet samt internationaliseringstjänster 3 211 000
Rådgivningstjänster för offentlig upphandling 500 000
Standardiseringsverksamhet 1 330 000
Sammanlagt 5 041 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anställningsrådgivning för företag 290
Bortfall av tillägg av engångsnatur -300
Det internationella teknologipriset (betalas vartannat år) -1 000
Sammanlagt -1 010

2021 budget 5 041 000
2020 IV tilläggsb. 1 600 000
2020 budget 6 051 000
2019 bokslut 5 959 000

41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till kostnaderna för anskaffning och byggande av en kvantdator

2) till kostnaderna för nedläggning av forskningsreaktorn FiR1 och iståndsättning av de högaktiva cellerna på Otsvängen 3.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med anslag under momentet betalas utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts före 2021.

Den beräknade fördelningen av användningen av anslaget (1 000 euro)

   
Kvantdator 3 900
Nedläggning av FiR1 och iståndsättning av Otsvängen 3 500
Sammanlagt 4 400

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 Sammanlagt
fr.o.m.
2021
           
Förbindelser som ingåtts före 2021 4 400 3 800 6 900 3 500 18 600
Utgifter sammanlagt 4 400 3 800 6 900 3 500 18 600

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kvantdator (stimulans) 3 900
Minskade utbetalningar -1 600
Sammanlagt 2 300

2021 budget 4 400 000
2020 IV tilläggsb. 3 100 000
2020 budget 2 100 000
2019 bokslut 10 400 000

49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 109 303 000 euro.

Anslaget får som finansiering enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014) användas som ett allmänt understöd till bolaget för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott.

Förklaring:Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s uppgift är att i egenskap av oberoende forskningsinstitut främja att forskningen och teknologin tillgodogörs på ett mångsidigt sätt inom näringslivet och samhället. Bolaget bedriver tillämpad forskning och teknologiutveckling samt gör upp prognoser i anslutning till dessa, är verksamt som nationellt metrologiinstitut, upprätthåller och utvecklar det nationella metrologisystemet och mätnormalsystemet och den nationella kalibreringstjänsten samt bedriver strategisk forskning inom metrologi.

Anslaget används till utveckling av branscher som förnyar Finlands näringsstruktur och av internationellt sett betydande innovationsekosystem. Prioriterade områden är klimatet i framtiden, tillräckliga resurser, ett gott liv, övergripande säkerhet och riskhantering samt förnyelse av industrin. Med anslaget stöds även innovationsprojekt inom cirkulär ekonomi samt stegen mot klimatneutralitet med nationell finansiering och EU-finansiering. Vidare förutsätter VTT:s deltagande i EU-program på nuvarande nivå en ökning av självfinansieringsandelarna i EU-projekt eftersom beräkningsgrunderna för det framtida programmet Horizon Europe ändras.

Inom forskning av särskilt stor strategisk betydelse är det statliga stödet 100 %.

Effekter

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Näringslivets tillväxt och förnyelse      
— Finländska innovationer inom vars utveckling och kommersialisering VTT:s roll är betydande (%, 5 år glidande medelvärde) 26,8 26—28 26—28
— VTT:s medverkan i innovationsekosystem som är viktiga för Finland (st.) 8 8 8
Finländska företags och forskningssamfunds etablering i internationella värdenätverk      
— Projekt som genomfördes med VTT främjade kundernas förankring i internationella nätverk (%) 42 42—45 42—45
Uppkomsten av affärsverksamhet och företag som grundar sig på forskning      
— Kapital till VTT:s spin-offs (mn euro) 38,9 15 15
— IPR intäkter (mn euro) 3,4 3,1 3,1
— Avgiftsbelagd verksamhet (mn euro) 65,6 60,0 60,0

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänt understöd till basfinansiering 90 068
Mervärdesskatteutgifter 19 000
Allmänt understöd för samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) fusionsforskning 160
Allmänt understöd för medlemsavgifter 75
Sammanlagt 109 303

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur -100
Medfinansiering av ramprogrammet Horizon Europe 2 000
Steg mot klimatneutralitet med nationell finansiering och EU-finansiering 10 000
Sammanlagt 11 900

2021 budget 109 303 000
2020 IV tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 97 403 000
2019 bokslut 94 403 000

50. Statsunderstöd för konsumentorganisationerna (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 222 000 euro.

Anslaget får användas för att stödja verksamheten vid Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry är konsumenternas intresseorganisation. Förbundet ger konsumenterna råd samt delar ut och förmedlar konsumentinformation.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Statsunderstöd för Konsumentförbundet (regeringsprogr. 2019) 100
Sammanlagt 100

2021 budget 1 222 000
2020 budget 1 122 000
2019 bokslut 872 000

51. Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 572 000 euro.

Anslaget får användas

1) med stöd av sjömansservicelagen (447/2007) till betalning av statsandelen för tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd

2) med stöd av lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013) till betalning av ersättning till arbetsgivare för sjömäns resekostnader

3) till kompensering av inkomstbortfall för sjömansservicebyrån till följd av coronaviruspandemin, om det är nödvändigt för att trygga byråns lagstadgade uppgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Sjömansservicebyrån finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Byråns verksamhet finansieras genom de serviceavgifter för sjömän som tas ut hos arbetstagare som arbetar på finländska fartyg och hos deras arbetsgivare. Vardera avgiften är 1/1000 av den inkomst som fås och betalas på fartyget. Statens andel av finansieringen av sjömansservicebyrån är 50 %.

Sjömansservicebyrån ska ta ut serviceavgifter, främja studie- och vuxenutbildningsverksamhet för sjömän samt inrättandet av sjömansservicecentraler i hemlandet och utomlands, ordna och styra motions- och kulturverksamhet samt annan rekreations- och fritidsverksamhet för sjömän, tillhandahålla biblioteks- och informationstjänster för sjömän, förbättra informationsverksamheten, kontaktverksamheten och kommunikationstjänsterna för sjömän samt utveckla sjömansserviceverksamheten så att sjömännens möjligheter att delta i samhällslivet förbättras.

Staten betalar rederierna 50 % i ersättning för de kostnader som hemresorna för arbetstagare som arbetar på finländska fartyg orsakar. Kostnader som ersätts är de omedelbara resekostnaderna, kostnaderna för arbetstagarens uppehälle under resan och kostnaderna för researrangemangen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statens andel av sjömansservicebyråns utgifter 1 072 000
Statens andel av sjömännens resekostnader 1 500 000
Sammanlagt 2 572 000

2021 budget 2 572 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 2 572 000
2019 bokslut 2 369 318

53. Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 400 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) användas till betalning av hemtransport av och ersättning till resenärer i fall där leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Staten ersätter hemtransporten av resenärer och betalar ersättning om en leverantör av kombinerade resetjänster är insolvent. Staten kan betala kostnaderna för hemtransport om det är nödvändigt på grund av att hemtransporten av resenärer måste ske snabbt. Staten kan även betala resenärers andra fordringar, om den säkerhet som leverantören av kombinerade resetjänster ställt inte räcker till för att betala alla fordringar eller om betalningen av dem med säkerheten räcker oskäligt länge. Staten betalas ersättning för kostnaderna för hemtransport och för ersättningar till resenärerna genom de i enlighet med lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster (922/2017) ställda säkerheterna, genom de fasta avgifter som baserar sig på dessa säkerheter och genom en avgift av skattenatur som tas ut hos researrangörerna och uppgår till 0,024 % av omsättningen i försäljningen av kombinerade resetjänster. Genom avgifterna förbereder man sig på situationer där staten blir ersättningsskyldig och de ersättningar som staten betalat inte fås tillbaka via säkerheterna. Dessutom tas det ut en fast avgift som grundar sig på säkerhetsbeloppet. Avgifterna intäktsförs under moment 11.19.09 och beräknas uppgå till 650 000 euro 2021.


2021 budget 400 000
2020 budget 400 000
2019 bokslut 1 000 000

54. Ersättningar till passagerare för inställda paketresor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) användas till betalning av ersättningar till resenärer till följd av inställda paketresor.

Förklaring:Om en researrangör går i konkurs ersätts resenärer för fordringar som researrangören är skyldig att återbetala i sådana fall där en paketresa ställs in till följd av covid-19-epidemin. En förutsättning för ersättning är att fordringarna inte kan ersättas ur de säkerheter som researrangören ställt.

Resenären ska hos Konkurrens- och konsumentverket framställa ett yrkande på ersättning inom 6 månader från det att researrangören försattes i konkurs. Konkurrens- och konsumentverket fattar beslut om utbetalning av ersättning.

Syftet är att trygga alla konsumenters jämlika ställning vid researrangörens konkurs i situationer där researrangören enligt lag är skyldig att återbetala de förskottsbetalningar som resenärerna betalat eller värdet av motsvarande värdebevis. Dessutom är syftet att göra mottagandet av värdebevis till ett attraktivt och tillförlitligt alternativ till återbetalning i pengar för konsumenterna.


2021 budget 3 000 000
2020 V tilläggsb. 2 000 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 17 219 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer

2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program

3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nordiskt samarbete på området för kärnsäkerhet 360 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA) 1 220 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet 753 000
Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete 434 000
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan 44 000
Internationella atomenergiorganets (IAEA) IPPAS-granskningar 130 000
Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA), andelar av pensionsavgifterna och av kostnaderna för det nya huvudkontoret 3 638 000
Finlands finansiella bidrag till ESA:s vetenskapsprogram 7 512 000
Avgifter till Guyanas rymdcenter 760 000
Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO) 1 700 000
Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (Irena) 110 000
Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD 558 000
Sammanlagt 17 219 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avgifter till Europeiska rymdorganisationen (överföring från moment 32.20.40) 983
Sammanlagt 983

2021 budget 17 219 000
2020 budget 16 236 000
2019 bokslut 8 507 000

95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av rättegångskostnader föranledda av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007)

2) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrens- och konsumentverkets motpart i en rättsprocess som avses i konkurrenslagen (948/2011)

3) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Energimyndighetens motpart i en rättsprocess som avses i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), elmarknadslagen (588/2013) eller naturgasmarknadslagen (508/2000)

4) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Patent- och registerstyrelsens motpart i en sådan rättsprocess om tillsynen över stiftelser som avses i stiftelselagen (487/2015)

5) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Säkerhets- och kemikalieverkets motpart i en rättsprocess som avses i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), markanvändnings- och bygglagen (132/1999), lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012), lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007), lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), avfallslagen (646/2011), lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000), konsumentsäkerhetslagen (920/2011), lagen om leksakers säkerhet (1154/2011), kemikalielagen (599/2013), lagen om växtskyddsmedel (1563/2011), lagen om kosmetiska produkter (492/2013), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), gruvlagen (621/2011), lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), hissäkerhetslagen (1134/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005), containerlagen (762/1998) eller lagen om mätinstrument (707/2011).

Förklaring:Med anslag under momentet betalas de rättegångskostnader som uppkommer för staten vid processer med grupptalan, om konsumentombudsmannen förlorar talan. Dessutom kan det med anslag under momentet betalas rättegångskostnader som föranleds av skötseln av Konkurrens- och konsumentverkets, Energimyndighetens, Patent- och registerstyrelsens och Säkerhets- och kemikalieverkets tillsynsuppgifter och som statens åläggs att betala en motpart, om tillsynsmyndigheten har förlorat målet.


2021 budget 50 000
2020 budget 50 000
2019 bokslut