Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 2 650 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på prestationer och ersättningar för kostnader som föranletts av produktkontroll om vilka det föreskrivs i arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1391/2018), på lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), kemikalielagen (599/2013), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, lagen om växtskyddsmedel (1563/2011), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel, behandlingen av ansökningar om undantag enligt statsrådets förordning 837/2005, gruvlagen (621/2011), lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000), lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), hissäkerhetslagen (1134/2016), lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), containerlagen (762/1998), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007), konsumentsäkerhetslagen (920/2011), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), lagen om kosmetiska produkter (492/2013), markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och avfallslagen (646/2011).


2021 budget 2 650 000
2020 budget 2 724 000
2019 bokslut 3 274 165

31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti

Under momentet beräknas inflyta 31 770 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av sysselsättningsfondens prestationer enligt 31 § i lönegarantilagen (866/1998) och 29 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) samt av kapitalbeloppen av de fordringar som under året i fråga återkrävts av arbetsgivare och deras konkursbon. Utgifterna enligt lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän, 32 000 000 euro, har budgeterats under moment 32.30.52.


2021 budget 31 770 000
2020 budget 31 810 000
2019 bokslut 25 669 047

50. Inkomster från EU:s fonder för regional- och strukturpolitik och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken

Under momentet beräknas inflyta 200 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:I inkomstposten ingår de betalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) för strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020" under EU:s programperiod 2014—2020 och de betalningar från Eruf, ESF och Fonden för rättvis omställning (FRO) för det regional- och strukturpolitiska program som utarbetas under programperioden 2021—2027 vilka betalas av Europeiska kommissionen .

I inkomstposten ingår dessutom de betalningar till Finlands garantiprogram för att förbättra tillgången till finansiering för tillväxtföretag under EU:s programperiod 2014—2020 som betalas av Europeiska kommissionen (Eruf) samt betalningarna från fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) till det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014—2020.

Inkomsterna består av de initiala och löpande betalningar samt slutbetalningar som Europeiska kommissionen betalar till EU-program.

Beräknade inkomster (euro)

   
2014—2020  
ERUF 112 000 000
ESF 76 000 000
Fead 4 000 000
   
2021—2027  
ERUF 4 000 000
ESF 3 000 000
FRO 1 000 000
Sammanlagt 200 000 000

Momentets rubrik har ändrats.


2021 budget 200 000 000
2020 budget 190 000 000
2019 bokslut 162 871 510

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 311 900 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Inkomster från Business Finland-myndigheten 2 300 000
Royaltyinkomster 4 500 000
Räntor på återbäring av lönegaranti 1 000 000
Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder 99 600 000
Inkomster av auktionering av utsläppsrätter 204 000 000
Övriga inkomster 500 000
Sammanlagt 311 900 000

Under momentet inflyter inkomster till följd av att Business Finland-verket deltar i europeiska samarbetsprojekt samt av återkrav av finansiering och av skadestånd. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 32.20.40.

Inkomsterna av royaltyavgifter grundar sig på lagen om rätt för statsrådet att föryttra statens ägande mineralfyndigheter samt för deras utnyttjande erforderliga jordområden (174/1940).

Räntorna på återbäring av lönegaranti är räntor enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) som arbetsgivaren eller dennes konkursbo är skyldig att betala på belopp som har betalats som lönegaranti enligt 17 § i lönegarantilagen (866/1998) eller enligt 15 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000).

Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser hänför sig till Finlands Exportkredit Ab:s ränteutjämningsverksamhet i fråga om export- och fartygskrediter som beviljas på OECD-villkor (1543/2011, 1137/1996).

Inkomsterna av auktionering av utsläppsrätter grundar sig på lagen om utsläppshandel (311/2011) och kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010.


2021 budget 311 900 000
2020 IV tilläggsb. -84 000 000
2020 budget 411 200 000
2019 bokslut 303 558 760