Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket

Under momentet beräknas inflyta 536 970 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring:För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 537 070 000 euro. När 100 000 euro av detta beräknas bli intäktsfört utanför budgeten till interventionsfonden för jordbruket beräknas 536 970 000 euro inflyta under momentet.

Ålands inkomster har inte beaktats i totalinkomsten till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

  mn euro motsvarande utgifter
under moment
     
I budgeten    
EU-inkomststöd 525,000 30.20.41
EU-stöd för privat lagring 1,200 30.20.41
Systemet med utdelning i skolan 5,430 30.20.46
Producentorganisationerna 3,000 30.20.46
Främjande av produktion och saluföring av biodlingsprodukter (tidigare honungsproduktion) 0,140 30.20.46
Främjande av avsättningen 2,200 30.20.46
Totalt 536,970  
Till interventionsfonden för jordbruket 0,100 I interventionsfonden
för jordbruket
Allt totalt 537,070  

2021 budget 536 970 000
2020 budget 536 970 000
2019 bokslut 528 373 173

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet beräknas inflyta 310 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomsterna omfattar Europeiska kommissionens löpande betalningar ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (Ejflu) med vilka ersätts de utgifter som utgörs av fondens finansieringsandel för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021 under momenten 30.10.40, 30.10.43, 30.10.64, 30.20.43 och 30.20.44 i statsbudgeten.


2021 budget 310 000 000
2020 budget 370 000 000
2019 bokslut 348 464 213

03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen

Under momentet beräknas inflyta 15 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Sammanlagt 10 000 000 euro beräknas bli intäktsfört som inkomster från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under programperioden 2014—2020 samt 5 000 000 euro i form av förskottsbetalning för den nya programperioden 2021—2017.

Vid dimensioneringen av inkomsterna från EU har även Ålands andel beaktats.


2021 budget 15 000 000
2020 budget 10 000 000
2019 bokslut 10 561 672

04. Andra inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 340 000 euro.

Förklaring:Som inkomster under momentet har beaktats andra inkomster från EU till jord- och skogsbruksministeriets uppgiftsområde än de inkomster som hänför sig till moment 12.30.01 och 12.30.02 eller till projekt som finansieras av forskningsanstalterna. I inkomstposten ingår inte den finansiering av kartläggningsprogrammen i fråga om växtskadegörare som nettobudgeterats under moment 30.20.01 Inkomsterna inflyter i enlighet med EU:s rättsakter.

Uppskattning av inkomsterna

  euro moment
 
Djursjukdomar och skadegörare, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 652/2014, varav 340 000  
— TSE-, AI- och ASF-programmen och programmet för uppföljning av resistens mot antimikrobiella medel 171 000 30.20.01
— Rabies-programmet 169 000 30.20.20

Under momentet intäktsförs i fråga om djursjukdomar inkomsterna från EU för TSE-, AI- och ASF-programmen, programmen för uppföljning av resistens mot antimikrobiella medel, Rabies-programmet och åtgärder för utrotning av växtskadegörare, vilka medfinansieras av EU.


2021 budget 340 000
2020 budget 340 000
2019 bokslut 395 122

20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 29 600 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet grundar sig på lotterilagen (1047/2001). Av Veikkaus Ab:s avkastning ska 4 % användas för att främja hästuppfödning och hästsport. Av anslaget används en del som motsvarar inkomsterna till att främja hästuppfödning och hästsport (moment 30.10.54). Utöver de användningsändamål som avses i statsrådets förordning om den andel av Veikkaus Ab:s avkastning som ska användas för främjande av hästuppfödning och hästsport (14/2017) kan av anslaget till en del som motsvarar inkomsterna användas 168 000 euro till hästhushållsforskning (moment 30.01.05) samt 240 000 euro till utgifter som föranleds av beviljande av understöd för främjande av hästhushållning (moment 30.01.01). Beloppen motsvarar inkomsterna.


2021 budget 29 600 000
2020 budget 40 500 000
2019 bokslut 40 088 330

40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 3 300 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av fiskerihushållningsavgifter som fastställts med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) samt miljöskyddslagen (527/2014) och av andra motsvarande avgifter. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 30.40.20.


2021 budget 3 300 000
2020 budget 3 200 000
2019 bokslut 2 874 936

41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv

Under momentet beräknas inflyta 620 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna baserar sig på fisketillståndsavgifter enligt lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) samt statsrådets förordningar 195/2017 och 196/2017 som utfärdats med stöd av den. Statens andel av de utgifter som motsvarar inkomsten 2020 har antecknats under moment 30.40.22 och den andel som hör till fiskelagen och andra enskilda vattenägare under moment 30.40.40.


2021 budget 620 000
2020 budget 620 000
2019 bokslut 550 868

42. Avgifter för jakt på hjortdjur

Under momentet beräknas inflyta 5 600 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av jaktlicensavgifter enligt 4 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Jaktlicensavgiften är 120 euro för en fullvuxen älg och 50 euro för en älgkalv. Avgiftsnivån förblir oförändrad. År 2021 beräknas det inflyta 4,950 miljoner euro i form av jaktlicensavgifter för älg och 0,650 miljoner euro i form av jaktlicensavgifter för vitsvanshjort. Av anslaget anvisas till en del som motsvarar inkomsterna 5,600 miljoner euro under moment 30.40.41 till utgifter enligt viltskadelagen (105/2009).


2021 budget 5 600 000
2020 budget 5 600 000
2019 bokslut 5 597 309

44. Fiskevårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 8 900 000 euro.

Förklaring:År 2021 uppskattas det inflyta 8 900 000 euro i form av fiskevårdsavgifter. Uppskattningen baserar sig på intäkterna av fiskevårdsavgifter enligt statsbokslutet för 2019.


2021 budget 8 900 000
2020 budget 8 561 000
2019 bokslut 8 903 260

45. Jaktvårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 11 753 000 euro.

Förklaring:Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 30 § i jaktlagen (615/1993) ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Jaktvårdsavgiften är 39 euro och 20 euro för personer under 18 år. Det beräknade antalet jägare 2021 är ca 305 589, varav antalet personer under 18 år är ca 8 670. Det beräknas inflyta 11 753 000 euro. De utgifter som ska användas för främjande av vilthushållningen har antecknats under moment 30.40.50.


2021 budget 11 753 000
2020 budget 11 710 000
2019 bokslut 11 880 499

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring:I inkomsterna under momentet beaktas de inkomster och återkrav för vilka det inte finns något särskilt inkomstmoment eller som inte beaktas såsom inkomster som ska nettobudgeteras eller som inte kan gottskrivas under utgiftsmomentet.


2021 budget 4 000 000
2020 budget 4 000 000
2019 bokslut 6 552 103