Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

28. Finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 131 128 000 euro.


2021 budget 131 128 000
2020 budget 127 958 000
2019 bokslut 127 520 493

12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 25 234 000 euro.


2021 budget 25 234 000
2020 budget 24 624 000
2019 bokslut 24 540 026

13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 14 419 000 euro.


2021 budget 14 419 000
2020 budget 14 071 000
2019 bokslut 14 022 872

20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik

Under momentet beräknas inflyta 11 440 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på intäktsföring periodiserad över flera år som motsvarar användningen av anslag anvisade för utvecklings- och utvidgningsinvesteringar i Statens center för informations- och kommunikationsteknik.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.20.10.


2021 budget 11 440 000
2020 budget 11 440 000
2019 bokslut 9 658 257

50. Överföring från statens pensionsfond

Under momentet beräknas inflyta 1 948 874 000 euro.

Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Det föreskrivs om överföringen i 6 § 1 mom. i lagen om statens pensionsfond (1297/2006). Ur statens pensionsfond överförs årligen till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 % av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av lagen.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2021 (2637).


2021 budget 1 948 874 000
2020 budget 1 939 507 000
2019 bokslut 1 893 903 129

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar

Under momentet beräknas inflyta 276 174 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Under momentet inflyter inkomster som utgör ersättning som andra pensionsanstalter har betalat till staten för pensionsutgifter som dessa med stöd av pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) ansvarar för.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.63.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2021 (2637).


2021 budget 276 174 000
2020 budget 256 728 000
2019 bokslut 235 384 935

52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta 18 095 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter med stöd av lagen om statskontoret (305/1991) från avgifter som tas ut hos statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Avgifterna motsvarar ersättningar för olycksfall, förmåner som motsvarar grupplivförsäkring, ersättningar för trafikskador och andra ersättningar som Statskontoret betalar.

Beräknade inkomster (euro)

   
Olycksfall (olycksfallsavgifter) 15 000 000
Förmån som motsvarar grupplivförsäkring 960 000
Gamla affärsverk 35 000
Lagen om offentlig arbetskraftsservice, invandring, nämndemän 600 000
Trafikskador 1 500 000
Sammanlagt 18 095 000

2021 budget 18 095 000
2020 budget 18 630 000
2019 bokslut 17 860 447

60. Premie för främjande av arbetarskydd

Under momentet beräknas inflyta 900 000 euro.

Förklaring:Inkomstposten grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och lagen om statskontoret (305/1991). Inkomstposten beräknas så att den är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.60.10.


2021 budget 900 000
2020 budget 850 000
2019 bokslut 881 931

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel

Under momentet beräknas inflyta 42 000 000 euro.

Förklaring:Enligt det beslut av Europeiska unionens råd (2014/335/EU) som gäller egna medel får medlemsstaterna, då de för EU redovisar de tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter som de tar ut för unionens räkning, från de inkomster som influtit dra av 20 % för att täcka de uppbördskostnader som föranleds dem.


2021 budget 42 000 000
2020 budget 37 700 000
2019 bokslut 37 572 393

93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter

Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro.

Förklaring:Europeiska unionen betalar i förskott ersättning för reseutgifter till medlemsländerna. Medlemsstaterna får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.20.


2021 budget 2 500 000
2020 IV tilläggsb. 700 000
2020 budget 2 300 000
2019 bokslut 3 033 117

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 14 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) försäkringsersättningsregresser: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990)

2) arv som tillfallit staten: ärvdabalken (40/1965)

3) borgensavgifter som tagits ut för affärsverkens lån: lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988)

4) återbetalda pensioner: pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016)

5) ersättning för vissa intjänade pensionsrätter: lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003)

6) inkomster från uttag av betalda gottgörelser för dröjsmål vid rättegång: lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009).

Beräknade inkomster (euro)

   
Försäkringsersättningsregresser 2 500 000
Arv som tillfallit staten 6 000 000
Avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser 2 500 000
Återbetalda pensioner 300 000
Ersättning för vissa intjänade pensionsrätter 900 000
Inkomster från uttag av betalda gottgörelser för dröjsmål vid rättegång 100 000
Övriga inkomster 1 700 000
Sammanlagt 14 000 000

2021 budget 14 000 000
2020 budget 14 000 000
2019 bokslut 30 482 093