Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

26. Inrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

98. Inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 28 814 000 euro.

Under momentet intäktsförs

1) betalningar och ersättningar från Europeiska unionens fond för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfond under programperioden 2014—2020

2) betalningar och ersättningar till Finland från Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond, instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering inom Europeiska unionens fond för integrerad gränsförvaltning och Europeiska unionens fond för inre säkerhet under programperioden 2021—2027.

Inkomsterna budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Det inflöde som beräknas bli intäktsfört till Finland under 2021 består främst av förskottsbetalningarna för fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden samt ersättningarna för vidarebosatta personer och ersättningarna för ansökningar om utbetalning av tekniskt bistånd.

De utbetalningar som görs av inkomsterna från Fonden för inre säkerhet och från Asyl-, migrations- och integrationsfonden under programperioden 2014—2020 har budgeterats under moment 26.01.24. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Beräknade finansieringsandelar för hela programperioden 2014—2020 (1 000 euro)

Fonder  
   
Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF, grunddelen 26 531
AMIF anslag för vidarebosättning 48 300
AMIF omplaceringar 12 468
AMIF nödfinansiering 7 600
AMIF syrier som vidarebosätts från Turkiet 6 727
Fonden för inre säkerhet ISF, instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering, grunddelen ISF-B 45 859
ISF-B Anskaffning av havsgående båtar 8 100
ISF-B EES-tilläggsfinansiering 6 413
ISF-B ETIAS-tilläggsfinansiering 3 217
ISF-B SIS-tilläggsfinansiering 1 227
Fonden för inre säkerhet ISF, instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering ISF-P 17 861
Sammanlagt 184 303

Det utbetalningar som motsvarar fondernas inkomster under programperioden 2021—2027 har budgeterats under moment 26.01.26. Av inkomstposten beräknas de inkomster som hänför sig till den nya programperioden uppgå till ca 6,8 miljoner euro och närmast bestå av förskottsbetalningar. Under den nya programperioden beräknas Finlands tilldelning som intäktsförs under detta moment uppgå till totalt cirka 220 miljoner euro. Utöver detta betalas ersättningar för vidarebosättning (engångsersättning 6 000 euro/person eller 10 000 euro/person).


2021 budget 28 814 000
2020 budget 32 435 000
2019 bokslut 18 266 394

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 1 950 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Ersättningar från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex för avlägsnande ur landet med flyg 1 500 000
Återbetalningar av anslag som beviljats förläggningarna 350 000
Inkomster av försäljning av beslagtagna föremål 50 000
Övriga inkomster 50 000
Sammanlagt 1 950 000

2021 budget 1 950 000
2020 budget 1 950 000
2019 bokslut 10 281 364