Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATURPDF-versio

Förklaring:I skatteinkomster beräknas till staten inflyta 45 186 miljoner euro 2021. Skatteinkomsterna uppskattas växa med ca 7,5 % jämfört med vad som budgeterats för 2020 (budgeten inklusive tilläggsbudgetarna). De uppskattade beloppen under skatteinkomstmomenten baserar sig på bedömningar av skattebasernas utveckling och effekterna av ändringar i beskattningsgrunderna. Bedömningar av hur de viktigaste skattebasposterna kommer att utvecklas 2021 anges i förklaringarna till inkomstmomenten. Det redogörs närmare för uppgörandet av skatteinkomstprognoser i finansministeriets promemoria, Förfarandena för sammanställning av budgetekonomins inkomstposter vid finansministeriet (www.vm.fi).

Regeringens skattepolitik och centrala ändringar i beskattningsgrunderna

De ändringar i beskattningsgrunderna som lagts fram i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering har beaktats i skatteinkomstprognoserna för 2021. Dessutom påverkas 2021 års skatteintäkter av åtgärderna för att stödja företagen på grund av coronaviruset. Den mest betydande inverkan har uppskjutningen av skattebetalningen inom betalningsarrangemanget på ett förmånligare sätt än tidigare, vilket retroaktivt gäller även den mervärdesskatt som betalats i början av 2020. En del av de uppskjutna skatterna för 2020 förväntas bli återbetalda under 2021, varför skatteintäkterna för 2021 tydligt ökar från året innan.

I överensstämmelse med regeringsprogrammet görs en indexjustering i beskattningsgrunderna för skatten på förvärvsinkomster på samtliga inkomstnivåer. Skattebasen stärks år 2021 genom att man fortsätter det gradvisa slopandet av rätten till skatteavdrag för räntor på bostadslån. Verkningarna av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag beräknas minska intäkterna av förvärvs- och kapitalinkomstskatten från och med 2021. Den skattefria delen för personalbiljetter höjs och beskattningen förenklas. Beskattningsvärdet för den fria bilförmånen och driftsförmånen för renodlade elbilar sänks temporärt åren 2021—2025. Laddningsförmånen för elbilar befrias temporärt från skatt åren 2021—2025. Tjänstecykelförmånen ska vara en skattefri förmån upp till ett belopp av 1 200 euro. Kollektivtrafikens andel av det s.k. servicepaketet för mobilitet som erbjuds i form av anställningsförmån jämställs med skattefri personalbiljett. Maximibeloppet av den inkomst som överförs till en idrottsutövarfond höjs och som temporär åtgärd förlängs maximitiden för ett särskilt arbetsställe från 3 till 3,5 år.

Kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna höjs med 12 procentenheter för skatteåret 2021 och med 2 procentenheter från och med skatteåret 2022. Ändringarna minskar statens redovisning av samfundsskatten med cirka 612 miljoner euro år 2021. Propositionen om ett extra avdrag för forskningssamarbete i anslutning till företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet beräknas minska statens intäkter från samfundsskatten åren 2021—2024. De dubbla avskrivningarna på anläggningstillgångar är i kraft temporärt 2020—2023. Detta minskar skatteintäkterna för skatteåret 2021 med uppskattningsvis 220 miljoner euro.

År 2021 skärps beskattningen av bränslen för arbetsmaskiner och uppvärmningsbränslen med ett nettobelopp på 105 miljoner euro och sänks punktskatten på elström i skatteklass II till den miniminivå som EU tillåter. Dessutom inleds en gradvis minskning av skatteåterbäringarna till energiintensiva företag i fråga om bränslen. Som ett led i gallringen av företagsstöden slopas skattestödet för paraffinisk dieselolja och inleds minskningen 2021. År 2021 höjs såväl tobaks- som alkoholskatten med 50 miljoner euro. Halveringen av farledsavgifterna fortsätts.

På grund av ändringen av punktbeskattningens beskattningsförfaranden försenas betalningen av punktskatt från och med ingången av 2021, vilket beräknas medföra ett avdrag av engångsnatur på 577 miljoner euro i intäkterna från punktskatterna år 2021.

Den nedre gränsen för mervärdesskatteskyldigheten höjs till 15 000 euro från inledningen av 2021, vilket beräknas minska skatteintäkten med ca 20 miljoner euro på årsnivå. På grund av skattebetalningstidtabellerna beräknas effekterna dock huvudsakligen synas först i skatteintäkterna för 2022. Dessutom slopas skattefriheten för varor av mindre värde som förs in från länder utanför EU under 2021.

Lotteriskatten sänks, vilket minskar intäkterna från lotteriskatten med 73,3 miljoner euro 2021.

I enlighet med regeringsprogrammet kommer kommunerna att kompenseras enligt nettobelopp för de konsekvenser regeringens ändringar i beskattningsgrunderna har på skatteintäkterna. Regeringen använder inte skattelättnader eller skattesubventioner för att kringgå ramarna.

Av tabellen framgår effekterna på statens skatteinkomster till följd av de centrala ändringar i skattegrunderna som träder i kraft 2021. Beroende på tidpunkten för skatteuppbörden och skatteredovisningen är effekten på kassainflödet i statens budgetekonomi det år ändringarna i beskattningsgrunderna träder i kraft ofta mindre än den bestående effekten på årsnivå.

Effekterna av de centrala ändringar som påverkar skatteinkomsterna på statens skatteintäkter 2021 (mn euro)

  Effekter
2021
Effekten
på årsnivå
     
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster    
— indexjustering i beskattningen av förvärvsinkomster -204 -222
— begränsning av rätten att dra av ränta på bostadslån 7 8
— reglering av onoterade aktiebolags personalemissioner -4 -4
— utvidgning av anställningsförmånerna inom trafiken -5,5 -5,5
Samfundsskatt    
— höjning av kommunernas samfundsskatteandel -612 -668
— tilläggsavdrag för forskningssamarbete -6 -8
Mervärdesskatt    
— höjning av den nedre gränsen för mervärdesbeskattningen från 10 000 euro till 15 000 euro -1 -20
— mervärdesskattereform inom e-handeln (inkl. slopandet av skattefriheten för varor av mindre värde) 23 60
Punktskatter    
— höjning av punktskatten på tobak1) 17 50
— höjning av alkoholskatten 41 50
— minskning av skatteutgiften för paraffinisk dieselolja 21 23
— sänkning av elskatteklass II till den miniminivå som EU tillåter2) -200 -245
— överföring av elvärmepumpar till elskatteklass II -3 -3,5
— förhöjning av skatten på bränslen för arbetsmaskiner och uppvärmningsbränslen 3) 114 137
Övriga skatter och inkomster av skattenatur    
— sänkning av lotteriskatten -73,3 -87
— fortsatt halvering av farledsavgiften -48 -48
Sammanlagt -933,8 -983
— varav åtgärder som ökar skatteintäkterna 223 328
— varav åtgärder som minskar skatteintäkterna -1 156,8 -1 311
Effekterna av lättnaden i fråga om betalningsarrangemang på tidtabellen över influtna skatter,skatteslagen sammanlagt 515  
Inverkan av punktbeskattningens beskattningsförfaranden på intäkterna från punktskatten (faktor av engångsnatur i samband med tidpunkten) -577  

1) Höjningarna av punktskatten på tobak genomförs stegvis, och den sammanlagda effekten av dessa skattehöjningar 2021 är 50 miljoner euro jämfört med 2020.

2) Till följd av sänkningen av elskatten sjunker skatteåterbäringarna med cirka 165 miljoner euro, vilket innebär att effekten är -80 miljoner euro netto på årsnivå.

3) Skatteintäkten ökar med 137 miljoner euro och återbäringarna av energiskatter med 32 miljoner euro, dvs skatteförhöjningen uppgår till 105 miljoner euro netto på årsnivå.

Skatteinkomsternas utveckling

Statens skatteinkomster enligt skatteslag 2019—2021 (mn euro)

  2019
bokslut
2020
budget +
tilläggsbudgetar
2021
budgetprop.
       
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 14 836 13 115 14 101
Skatter på grund av omsättning 20 009 18 787 21 244
Punktskatter 7 197 7 166 6 880
Övriga skatter och inkomster av skattenatur 3 231 2 953 2 961
Sammanlagt 45 272 42 021 45 186

Den totala skattenivån påverkas förutom av statens beslut även av kommunernas skattebeslut och socialförsäkringsavgifterna. I tabellen nedan anges, i förhållande till bruttonationalprodukten, de skatter som sammanlagt inflyter inom samhällsekonomin (det totala skatteuttaget) sektorsvis och enligt skatteslag.

Skatteinkomster som offentliga samfund får, sektorsvis och enligt skatteslag, % av BNP

  2019 2020 2021
       
Sektorsvis:  
Skatter och socialförsäkringsavgifter sammanlagt 42,2 41,9 42,7
Staten 20,7 20,0 20,3
Kommunerna 9,6 10,2 10,2
Socialskyddsfonderna 11,9 11,7 12,2
       
Enligt skatteslag:  
Skatter och socialförsäkringsavgifter sammanlagt 42,2 41,9 42,7
Direkta skatter 16,3 16,2 16,4
Skatter på produktion och import 14,0 14,0 14,0
Socialförsäkringsavgifter 11,9 11,7 12,2
Skatteutgifter

Med skatteutgifter avses sådana avvikelser från beskattningens normala grundstruktur som har fastställts inom skattelagstiftningen. Med skatteutgifter avses i praktiken skattefrihet, skatteavdrag, reducerade skattesatser och andra med dessa jämförbara metoder, med hjälp av vilka en viss näringsgren eller skattskyldighetsgrupp stöds. I motsats till direkta stöd syns skatteutgifterna huvudsakligen inte under utgiftsmomenten i statsbudgeten utan de förverkligas i form av uteblivna skatteinkomster. I de flesta fall går det inte att räkna ut ett exakt belopp för skatteutgifterna, utan uppföljningen av dem grundar sig på uppskattningar av beloppen. I fråga om vissa skatteutgifter är det omöjligt att göra upp en beräkning i eurobelopp beroende på att den tillgängliga informationen är bristfällig.

Definitionerna av skatteutgifter samt bedömningar av deras effekter på skatteintäkterna är beroende av det sedvanliga skattesystemet och de metoder som används vid uträkningen av skatteutgifterna. Skattestöden beräknas i regel enligt principen förlorad skatteinkomst. Utgiften föranleds av en skattebestämmelse som avviker från den fastställda normen och förlusten av skatteinkomst beräknas schematiskt och statiskt så att övriga bestämmelser förblir oförändrade. Det sedvanliga skattesystemet och de uträkningsmetoder som ligger till grund för de skatteutgiftsberäkningar som här framgår har beskrivits i en rapport av Statens ekonomiska forskningscentral, Verotuet Suomessa 2009 (www.vatt.fi).

Vid granskning av skatteutgifterna bör det beaktas att slopandet av en skatteutgift inte nödvändigtvis ökar skatteinkomsterna med motsvarande belopp. En del av skatteutgifterna är överlappande, vilket innebär att de påverkar varandras storlek. Stöden inverkar också på priser och beteende, vilket inte kan beaktas vid den statiska uträkningen av skatteutgifter. Av dessa orsaker är de slutliga effekterna av slopandet av en enskild skatteutgift svåra att uppskatta. Också vid bedömningen och tolkningen av det totala stödbeloppet samt vid jämförelsen mellan åren ska man vara försiktig. Effekterna av stöden på beteendet eller eventuella överlappningar kan snedvrida sammanräkningen och jämförelsen av stödbeloppen i euro. Dessutom kan stödets storlek ändras på grund av beräkningsmetoder eller av orsaker som hänför sig till ändringar i normen. Det är emellertid viktigt att skatteutgifterna följs upp, eftersom betydande offentligt stöd styrs via dessa till olika objekt. Skatteutgifterna gör även skattebasen smalare och komplicerar ofta skattesystemet.

För närvarande har sammanlagt 194 olika skatteutgifter definierats för 2021. År 2021 minskar antalet skatteutgifter jämfört med år 2020 genom att det temporära mervärdesskattestödet för varor i anslutning till hanteringen och bekämpningen av covid-19-pandemin utgår. Antalet skatteutgifter ökar å andra sidan till följd av ibruktagandet av tre skatteutgifter som gäller anställningsförmåner inom trafiken samt det extra avdraget för forskningssamarbete i anslutning till företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet. De största förändringarna i euro i skatteutgifterna uppstår till följd av de ändringar som görs i energibeskattningen, eftersom normnivåerna för beräkningen av skatteutgifter ändras. Till exempel elskattestödet för industri, växthus och datorhallar ökar i och med att skattenivån för skatteklass II sänks. Samtidigt minskas återbetalningen av skatt till energiintensiva företag stegvis. För ungefär en tredjedel av skatteutgifterna kan inte någon beräkning i eurobelopp läggas fram och för en del kan endast en uppskattning av storleksklassen göras. Tabellen nedan visar antalet identifierade skatteutgifter samt beloppen av de skatteutgifter för vilka en uppskattning i euro kan beräknas, åren 2020 och 2021. Skatteutgiftens belopp beskriver den förlorade skatteavkastningen i fråga om alla skattetagare. I förklaringsdelen under respektive skatteinkomstmoment anges de viktigaste skatteutgifter som sänker intäkterna under momentet. På finansministeriets webbplats (www.vm.fi/verotuet) finns dessutom en uppdaterad förteckning över alla identifierade skatteutgifter.

Skatteutgifterna 2020 och 2021

  Identifierade
skatteutgifter
2020,
st.
Beräknade
skatteutgifter
2020,
st.
2020
md euro
Identifierade
skatteutgifter
2021,
st.
Beräknade
skatteutgifter
2021,
st.
2021
md euro
             
Personbeskattning 47 34 18,8 51 38 18,8
Näringsbeskattning 34 18 1,7 1) 35 19 1,81)
Beskattning av jord- och skogsbruk 20 7 0,11) 20 7 0,11)
Överlåtelsebeskattning 11 3 2,1 11 3 2,1
Fastighetsbeskattning 7 5 0,7 7 5 0,7
Arvs- och gåvobeskattning 15 12 0,2 15 12 0,2
Mervärdesbeskattning 20 18 3,2 19 17 3,3
Beskattningen av försäkringspremier 2 1 0,0 2 1 0,0
Punkt- och trafikbeskattningen 28 28 2,5 2) 28 28 2,92)
Socialförsäkringsavgifter 6 0 kan inte räknas ut 6 0 kan inte räknas ut
Sammanlagt 190 126   194 130  

1) De skatteutgifter som fördelas över flera år har i summan beaktats antingen som en uppskattning per skatteår eller som ränta på skatteskuld (se Verotuet Suomessa 2009).

2) Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna inom punktbeskattningen och trafikbeskattningen kan inte uppskattas på ett tillförlitligt sätt på grund av att stöden överlappar varandra. De stödspecifika uppskattningarna i euro gås igenom närmare i förklaringarna till skatteinkomstmomenten.

Avdelningens inkomstposter 2019—2021

    År 2019
bokslut
1000 €
År 2020
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2021
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2020—2021
    1000 € %
 
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 14 835 524 15 810 000 14 101 000 -1 709 000 -11
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 9 897 220 10 672 000 10 006 000 -666 000 -6
02. Samfundsskatt 4 150 481 4 367 000 3 218 000 -1 149 000 -26
03. Källskatt på ränteinkomster 38 706 38 000 31 000 -7 000 -18
04. Skatt på arv och gåva 749 117 733 000 846 000 113 000 15
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 20 009 196 20 337 000 21 243 700 906 700 4
01. Mervärdesskatt 19 034 086 19 354 000 20 217 000 863 000 4
02. Skatt på vissa försäkringspremier 788 592 795 000 829 000 34 000 4
03. Apoteksskatt 186 518 188 000 197 700 9 700 5
08. Punktskatter 7 196 594 7 553 000 6 880 000 -673 000 -9
01. Punktskatt på tobak 929 265 1 160 000 1 132 000 -28 000 -2
04. Punktskatt på alkoholdrycker 1 481 938 1 506 000 1 393 000 -113 000 -8
05. Punktskatt på läskedrycker 180 031 206 000 182 000 -24 000 -12
07. Energiskatter 4 591 004 4 666 000 4 158 000 -508 000 -11
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar 14 356 15 000 15 000 0
10. Övriga skatter 3 109 843 3 160 000 2 816 700 -343 300 -11
03. Bilskatt 891 917 877 000 795 000 -82 000 -9
05. Överlåtelseskatt 843 703 878 000 780 000 -98 000 -11
06. Lotteriskatt 221 221 231 000 90 700 -140 300 -61
07. Fordonsskatt 1 149 623 1 165 000 1 143 000 -22 000 -2
08. Avfallsskatt 3 379 9 000 8 000 -1 000 -11
19. Övriga inkomster av skattenatur 120 683 134 808 144 774 9 966 7
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 23 696 39 183 43 181 3 998 10
05. Vissa avgifter för trafiken 24 449 26 329 33 051 6 722 26
06. Farledsavgifter 52 162 50 160 48 100 -2 060 -4
(08.) Oljeavfallsavgifter 3 829 0
09. Övriga skatteinkomster 6 027 8 900 10 455 1 555 17
10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 4 193 4 330 4 040 -290 -7
11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet 4 151 3 635 3 397 -238 -7
12. Skatt för strålningsverksamhet 2 176 2 271 2 550 279 12
Sammanlagt 45 271 841 46 994 808 45 186 174 -1 808 634 -4