Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2021

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 60 142 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) för utgifter för användning, skötsel, restaurering och uppföljning av och guidning i de nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt och ödemarksområden som Forststyrelsen besitter samt kulturobjekt vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifterna samt för utgifter för skötsel av privata skyddsområden

2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år

4) för utveckling och förvaltning av informationssystem, inklusive de ULJAS-system för geografisk information som är gemensamma för naturvårdsförvaltningen.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Verksamhetens effektmål inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

 • — Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras med hjälp av åtgärder som prioriteras utifrån aktuell information
 • — Tillståndet för naturvärdena inom nätverket Natura 2000 och nätverket av naturskyddsområden förbättras
 • — Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värde bibehålls
 • — Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.

Förklaring:Miljöministeriet ställer upp följande preliminära mål för resultatet av verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Återställning av myrar och iståndsättning av vårdbiotoper i enlighet med Helmi-programmet, andel av målet för regeringsperioden (sammanlagt 14 000 ha), % 1) - 15 45
Kvaliteten på information om naturtyper och arter, andel aktuell information, %1) - 62 65
Antal bedömningar av Naturaområdenas (sammanlagt 1 121) tillstånd (NATA), st.1) - 150 25
Kulturhistoriskt värdefulla objekt i gott eller medelgott skick, % - 74 80
Det totala antalet besökare: nationalparker och andra platser som är öppna för allmänheten (st.) 8 180 000 8 300 000 8 400 000
Inverkan på den lokala ekonomin av de pengar som besökarna hämtar med sig, mn euro 305 314 322
Kundtillfredsställelse när det gäller naturum och service i naturen (bedömningsskala 1—5) 4,38 4,42 4,43

1) En ny indikator som ännu inte användes 2019

Forststyrelsen
 • — vidtar effektivare åtgärder för att stoppa det ökade hotet mot arter och naturtyper och särskilt fullfölja målen för livsmiljöprogrammet Helmi genom att avsevärt utöka vård- och restaureringsåtgärderna och naturinventeringarna
 • — deltar i verkställigheten av havsförvaltningsplanens övervakningsprogram och åtgärdsprogrammet samt förbättrar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna
 • — främjar lagberedning, fastighetsbildning och utmärkning av gränser när det gäller naturskyddsområden
 • — utarbetar NATA-bedömningar och skötsel- och nyttjandeplaner och sköter andra uppgifter som den myndighet som innehar skyddsområden har samt ser till att det finns ett tillräckligt och aktuellt kunskapsunderlag för detta
 • — svarar för utvecklandet av datasystem för naturskyddsområden, naturtyper och arter och för förbättring av kvaliteten på datainnehållet
 • — prioriterar förvaltning och skötsel av kulturhistorisk fastighetsförmögenhet i enlighet med skydds- och bruksvärdena
 • — upprätthåller och utvecklar högklassiga och ansvarsfullt producerade tjänster för användning av naturen för rekreation och turism och sörjer samtidigt för att naturskyddsområdena är ekologiskt hållbara
 • — minskar det eftersatta underhållet när det gäller tjänster för friluftsliv och vägledning
 • — informerar om skyddet av den biologiska mångfalden och om hållbart nyttjande av naturen och ökar på så sätt medborgarnas miljömedvetenhet och de positiva effekterna på välbefinnandet av att naturen används för rekreation.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 6 300 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, av vilket ca 300 000 euro är intäkter av försäljning av obehövliga fastigheter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av naturvård (regeringsprogr. 2019) 2 000
Riksdagens tillägg: eftersatt underhåll av kulturobjekt -900
Riksdagens tillägg: iståndsättning av naturområden (flera olika) -2 350
Riksdagens tillägg: Koli nationalpark, parkering -150
Tidigareläggning av avloppsarbetena på Skanslandet 900
Utvidgning och förnyelse av basutställningen vid Samemuseet och Övre Lapplands naturcentrum Siida -1 145
Lönejusteringar 465
Sammanlagt -1 180

2021 budget 60 142 000
2020 IV tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 61 322 000
2019 bokslut 36 347 000