Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2021

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 24 435 000 euro.

Anslaget får användas

1) för skyddet av Östersjön och för vattenskydd samt för att främja de vatten- och havsförvaltningsplaner som styr skyddet av Östersjön och vattenskyddet och för att främja verkställandet av planerna samt för att utveckla bedömningen av miljöns tillstånd och effekterna

2) för att skydda mångfalden i den marina undervattensmiljön och främja ett hållbart nyttjande av den marina undervattensmiljön

3) för att främja återvinningen av näringsämnen i syfte att minska eutrofieringen av vattendragen

4) för att utveckla forskningen, riskbedömningen och riskhanteringen i samband med markskydd och miljösanering samt för uppföljning

5) för att upphandla provtagning, laboratorietjänster, informationshantering och andra tjänster som gäller miljöuppgifter

6) för att producera miljöinformation

7) för gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter

8) för utredningar i anslutning till utsläppsminskningsmålen och internationella klimatförhandlingar samt för åtgärder för att utveckla och verkställa klimatpolitiken

9) för att främja bekämpningen av klimatförändringen i områdesanvändningen

10) för utvecklingsuppgifter och projekt som främjar bioekonomin och den cirkulära ekonomin

11) för beredning av lagstiftning och lösningar som främjar återvinning

12) för avlönande av personal motsvarande högst 180 årsverken, varav visstidsanställd personal motsvarande högst 22 årsverken för uppgifter som anges i punkt 7 och visstidsanställd personal motsvarande högst 158 årsverken för uppgifter som anges i de övriga punkterna

13) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Anslaget får även användas till betalning av understöd och andra stöd.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Programmet för effektiviserat vattenskydd 2 500 000
Främjande av skyddet av Östersjön och vattendragen 5 390 000
Upphandling av tjänster som gäller miljöuppgifter 4 125 000
Utveckling av miljösaneringen och markskyddet 2 350 000
Styrning och utveckling av miljöuppgifter 1 200 000
Främjande av cirkulär ekonomi 620 000
Klimatpanel och klimatprojekt 5 910 000
Miljöforskningens och miljöförvaltningens resurser 2 340 000
Sammanlagt 24 435 000

Av anslaget används 7 890 000 euro för främjande av skyddet av vattendragen och Östersjön, för programmet för effektiviserat vattenskydd, för kartläggning av områden som är viktiga med tanke på mångfalden och ekosystemtjänsterna i den marina undervattensmiljön (VELMU-programmet), för främjande av skydd av grundvatten och småvatten, för fastställande och klassificering av grundvattenområden och för utveckling av bedömningen av miljöns tillstånd och effekterna. Anslaget används även för åtgärder som effektiviserar återvinningen av näringsämnen och åtgärder för att skydda Östersjön och vattendragen.

Av anslaget används 4 125 000 euro för att upphandla de laboratorietjänster och andra miljöuppgifter samt informationshanteringstjänster inom vatten- och havsvård som miljöförvaltningen behöver.

Av anslaget används 620 000 euro för det strategiska programmet för främjande av cirkulär ekonomi samt för främjande av annan cirkulär ekonomi.

Av anslaget används 1 350 000 euro för markskydd och för att utveckla forsknings- och saneringsverksamheten och uppföljningen i samband med förorenade mark- och grundvattenområden. Av anslaget används 1 000 000 euro till undersökningar av och riskbedömning i fråga om gamla deponier för utvinningsfall (KAJAK-programmet).

Därtill används anslaget för de utredningar som krävs med tanke på de internationella klimatförhandlingarna och utsläppsminskningarna samt utvecklingen av klimatpolitiken, för beredningen och verkställigheten av den nya klimatpolitiska planen på medellång sikt, för ett påskyndat klimatarbete i kommunerna och regionerna och för klimatpanelens verksamhet. För att påskynda kommunernas och regionernas klimatarbete anvisas 5 000 000 euro.

Avsikten är att anslaget även ska användas för att stärka styrningen och skötseln av miljöuppgifter och för miljöförvaltningens gemensamma utvecklingsprojekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd -500
Genomförande av programmet för främjande av cirkulär ekonomi (regeringsprogr. 2019) 200
Miljöforskningens och miljöförvaltningens resurser (regeringsprogr. 2019) 1 000
Projektet näringsåtervinning (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -1 500
Påskyndande av klimatarbetet i kommunerna och regionerna 4 000
Riksdagens tillägg: sanering av förorenad mark -400
Sanering av förorenade områden: Gamla gruvområden och oljeförorenade områden 1 000
Sammanlagt 3 800

2021 budget 24 435 000
2020 IV tilläggsb. 3 700 000
2020 budget 20 635 000
2019 bokslut 18 175 000