Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              25. Nationella kompetenscenter
              63. Vissa specialprojekt
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 002 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter

2) till sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt

3) till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd

4) för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska och operativa planering och beslutsfattande

5) till betalning av omkostnader för genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets ansvarsområde samt finansieringsunderstöd

6) för finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som godkänts av EU

7) till utgifter för kontrollen av och tillsynen över projekt

8) för översyn av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovårdstjänsterna för unga i enlighet med ungdomsgarantin

9) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring:Anslaget stöder skapandet av nätverk för verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården och utvecklandet av kompatibla datasystem, framför allt genom att man på nationell nivå inför sådana tjänster som stöder en enhetlig utveckling av informationsförvaltningstjänsterna inom förvaltningsområdet. Målet är att man genom att effektivisera utnyttjandet av datatekniken ska förbättra också en jämlik tillgång på tjänster och tjänsternas kvalitet samt stöda självständighet och möjlighet att bo hemma och klara sig på egen hand. Ett mål är också att säkerställa att användningen av ny datateknik förverkligas jämlikt i hela landet, bl.a. genom att en hälsonättjänst för medborgarna genomförs.

Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra ungefär tre femtedelar och konsumtionsutgifterna ungefär två femtedelar. Variationen i fråga om andelarna föranleds av innehållet i och sättet att genomföra pågående projekt samt de mål som ställts upp för dem.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tryggande av tjänsterna för mödrar med missbruksproblem (regeringsprogr. 2019) -4 500
Nivåförändring 100
Sammanlagt -4 400

2021 budget 4 002 000
2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2020 budget 8 402 000
2019 bokslut 4 852 000