Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
              52. Lönegaranti

Statsbudgeten 2021

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 378 638 000 euro.

Anslaget och bevillningsfullmakten får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för programmet för att förverkliga de politiska målen ”Ett smartare EU” och ”Ett mer socialt EU” samt en rättvis omställning (FRO-fonden) under EU:s programperiod 2021—2027 samt till betalning av statlig medfinansiering för Interreg-programmen och Interreg-programmen vid de yttre gränserna

2) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för Finlands strukturfondsprogram 2014—2020 samt till betalning av statlig medfinansiering av målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC)

3) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av de ovannämnda programmen och de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen samt till avlönande av personal som behövs för förvaltningen av den nationella medfinansieringen och för administrativa kontroller

4) till avlönande av personal motsvarande högst 250 årsverken för genomförande av programmen för perioderna 2014—2020 och 2021—2027

5) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering av InvestEU-programmet och programmet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

6) till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 98—102 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 under programperioden 2007—2013 och enligt artiklarna143—147 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 under EU:s programperiod 2014—2020 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

7) till betalning av förskott som är motiverade med tanke på genomförandet av projektet.

Anslaget för programperioden 2021—2027 används efter det att Europaparlamentets och rådets förordningar och den nationella lagstiftning som utfärdas med stöd av dem har trätt i kraft för programperioden 2021—2027.

Av bevillningsfullmakten och anslaget under momentet riktas 15 149 000 euro till tekniskt bistånd under programperioden 2021—2027.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2021 får nya beslut om beviljande fattas till ett belopp av sammanlagt 351 789 000 euro efter det att Europaparlamentets och rådets förordningar och den nationella lagstiftning som utfärdas med stöd av dem har trätt i kraft för programperioden 2021—2027.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2021.

Förklaring:Av bevillningsfullmakten är sammanlagt 184 743 000 euro medfinansiering ur EU:s fonder för regional- och strukturpolitik och 167 046 000 euro statlig medfinansiering. Av anslaget är sammanlagt 209 399 000 euro avsett att användas för utbetalning av medfinansiering ur EU:s fonder för regional- och strukturpolitik och 169 239 000 euro för utbetalning av den statliga medfinansieringen. Av anslaget är sammanlagt 265 000 000 euro avsett att användas för utbetalningar under programperioden 2014—2020, varav 153 280 000 euro för utbetalning av EU:s strukturfonders medfinansiering och 111 720 000 euro för utbetalning av den statliga medfinansieringen. Av anslaget är sammanlagt 113 638 000 euro avsett att användas för utbetalningar under programperioden 2021—2027, varav 56 119 000 euro för utbetalning av medfinansiering ur EU:s fonder för regional- och strukturpolitik och 57 519 000 euro för utbetalning av den statliga medfinansieringen.

Europaparlamentets och rådets förordningar om regional- och strukturpolitiken kommer att vara klara uppskattningsvis i början av 2021. Den nationella lagstiftning som utfärdas med stöd av förordningarna kommer att beredas omedelbart efter det. Målet är att den nationella lagstiftningen ska vara i kraft våren 2021, varefter finansiering för den nya programperioden kan beviljas.

Europeiska socialfondens och Europeiska regionala utvecklingsfondens åtgärder har samlats i Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020”. Den offentliga totala finansieringen av programmet uppgår till ca 2,6 miljarder euro, av vilket EU-medfinansieringen utgör 50 %, dvs. ca 1,3 miljarder euro, och den nationella offentliga medfinansieringen likaså ca 1,3 miljarder euro. Av den nationella finansieringen uppgår statens andel till 75 % och kommunernas och den övriga offentliga finansieringens andel till 25 %.

Den bevillningsfullmakt som reserverats för strukturfondsprogrammen för perioden 2014—2020 ska i regel bindas upp före utgången av 2021 för att säkerställa att programmen genomförs fullt ut.

Åtgärderna inom ramen för Europeiska socialfonden, utvecklingsfonden och fonden för en rättvis omställning under programperioden 2021—2027 har samlats i Finlands regional- och strukturpolitiska program 2021—2027. Den offentliga totala finansieringen av programmet uppgår till ca 3 miljarder euro, av vilket EU-medfinansieringen utgör 50 %, dvs. ca 1,5 miljarder euro, och den nationella offentliga medfinansieringen ca 1,5 miljarder euro. Av den nationella finansieringen uppgår statens andel till 75 % och kommunernas och den övriga offentliga finansieringens andel till 25 %.

För ett flerårigt projekt sker bindningen av bevillningsfullmakten för de regional- och strukturpolitiska programmen i regel för ett år, så att flera projekt kan finansieras samtidigt och man därmed säkrar att programmedlen används fullt ut.

Vid användningen av finansieringen tillämpas de nationella bestämmelser och EU-bestämmelser som är tillämpliga inom den verksamhet som finansieras av respektive förvaltningsområde, och finansieringen fördelas inom ramarna för de nämnda bestämmelserna och strukturfondsprogrammen inom respektive förvaltningsområde på det sätt som ministeriet i fråga bestämmer. Rätten till stöd för de kostnader som ska betalas ska dessutom ha granskats på förhand enligt de nationella bestämmelserna och Europeiska unionens bestämmelser, med undantag för förskotten och det tekniska biståndet under programperioden 2021—2027.

Beslut om tekniskt bistånd fattas inom ramen för det förfarande som föreskrivs i Europeiska gemenskapernas strukturfondsbestämmelser och de nationella strukturfondsbestämmelserna.

I det partnerskapsavtal som godkänts av Europeiska kommissionen fastställs det hur man med stöd av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden) främjar Europa 2020-strategins syften och mål om smart och hållbar tillväxt för alla.

Finansieringen av strukturfondsprogrammen under programperioden 2014—2020 riktas till att främja sysselsättningen, minska den strukturella arbetslösheten och förbättra arbetslivets kvalitet, säkerställa tillgången till arbetskraft, nyttiggöra kunskap och ny information, förbättra tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag, öka andelen förnybar energi och förbättra energieffektiviteten samt främja den sociala delaktigheten. Med åtgärder inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete samt delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) under programperioden 2014—2020 stöds integrering och utbyte av erfarenheter samt skapande och stärkande av nätverk i gränsområdena och i de större samarbetsområdena. Programmen syftar till att påverka bl.a. konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen i gränsområdena. Syftet med initiativprogrammet för små och medelstora företag är att bevilja små och medelstora företag ny lånefinansiering för grundande av nya företag, kapital i den inledande fasen och kapital avsett för att effektivisera företagens allmänna verksamhet samt att genomföra nya projekt eller utveckla nytt på initiativ av existerande företag eller bereda sådana företag tillträde till marknaden.

I det partnerskapsavtal som godkänts av Europeiska kommissionen för programperioden 2021—2027 fastställs den strategiska inriktningen och organiseringen av programarbetet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), fonden för en rättvis omställning (FRO) samt Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Under programperioden 2021—2027 riktas finansieringen inom ramen för regional- och strukturpolitiken på främjande av innovationsverksamhet som utgår från näringslivet, förbättrande av tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag, modernisering av verksamheten och utvecklande av affärsmiljön, främjande av sysselsättningen för arbetssökande, arbetslösa, personer som står utanför arbetskraften och grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, förebyggande av utdragen arbetslöshet, utveckling av inlärningsmöjligheterna, förbättrande av ställningen för dem som har det sämst ställt på arbetsmarknaden samt stödjande av de regioner som står inför allvarliga socioekonomiska utmaningar till följd av omställningen till en klimatneutral ekonomi.

Med åtgärder inom Interreg-programmen inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete och Interreg-programmen vid de yttre gränserna inom ramen för instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete under programperioden 2021—2027 stöds integrering, utbyte av erfarenheter, innovativa verksamhetssätt samt skapande och stärkande av nätverk i gränsområdena och i de större samarbetsområdena. Programmen syftar till att påverka bl.a. konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen i gränsområdena.

InvestEU-programmet syftar till att stödja Europeiska unionens politiska mål med hjälp av finansierings- och investeringstransaktioner som främjar unionens konkurrenskraft, hållbar ekonomi och tillväxt, samhällsresiliens och social delaktighet, integrering av kapitalmarknaderna samt en starkare inre marknad.

Fördelningen av Finlands strukturfondsprogram enligt insatsområde under programperioden 2014—2020 (exkl. andelarna för målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS), Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI, CBC) och initiativprogrammet för små och medelstora företag)

  Andel under hela programperioden (%)
   
IO 1. Små och medelstora företags konkurrenskraft (Eruf) 25,0
IO 2. Produktion och användning av ny information och kunskap (Eruf) 32,9
IO 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF) 18,2
IO 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF) 12,8
IO 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF) 7,8
IO 6. Tekniskt bistånd (Eruf) 2,0
IO 7. Tekniskt bistånd (ESF) 1,3
Sammanlagt 100,0

Utgifter för användningen av bevillningsfullmakten (mn euro)

  2021 2022 2023 2024 Sammanlagt
fr.o.m.
2021
   
Programperioden 2014—2020          
Tidigare års förbindelser 24,509 25,335 - - 49,844
Förbindelser 2019 38,304 50,732 - - 89,036
Förbindelser 2020 127,858 133,655 157,287 - 418,800
Förbindelser 2021 74,329 76,715 106,199 268,436 525,679
Sammanlagt 265,000 286,437 263,486 268,436 1 083,359
Programperioden 2021—2027          
Förbindelser 2021 113,638 71,445 83,353 83,353 351,789
Sammanlagt 378,638 357,882 346,839 351,789 1 435,148

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget för olika delområden och prioriteter, EU-medfinansiering och statlig medfinansiering (mn euro)

Program/delområde/prioritet De ekonomiska
ramarna i form
av fullmakt under
programperioden
2021—2027

Bevillningsfullmakt
2021
Anslag
2021
       
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)      
Tekniskt bistånd 51,160 7,309 7,309
Nationella teman 52,048 4,699 -
Regionalstöd 1 119,244 101,058 -
Finansiering för städer 78,391 7,078 -
Sammanlagt 1 300,843 120,144 7,309
InvestEU 61,640 61,640 61,640
Sammanlagt 1 362,483 181,784 68,949
       
Europeiska socialfonden (ESF)      
Tekniskt bistånd 43,274 6,182 6,182
Nationella teman 168,736 15,235 -
Regionalstöd 780,569 70,479 -
Ex-Fead 14,945 1,349 -
Tekniskt bistånd, ex-Fead 0,899 0,128 0,128
Sammanlagt 1 008,423 93,373 6,310
InvestEU 35,449 35,449 35,449
Sammanlagt 1 043,872 128,822 41,759
       
Fonden för en rättvis omställning (FRO)      
Tekniskt bistånd 10,712 1,530 1,530
Regionalstöd 279,027 25,194 -
Sammanlagt 289,739 26,724 1,530
       
Interreg-program1) 51,000 14,459 1,400
Interreg-program vid de yttre gränserna1) 69,975 - -
Sammanlagt 120,975 14,459 1,400
       
Alla sammanlagt 2 817,069 351,789 113,638

1) Utgör statlig medfinansiering.

Kärnindikatorer för Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020”

  Utfall 2014—2 019 Mål
(2023)
     
Nya företag 414 600
Nya arbetstillfällen 7 917 10 500
Nya forsknings-, utvecklings- och innovationsrelaterade arbetstillfällen 662 830
Antal företag som deltar i forsknings- och utvecklingsinstitutionernas projekt 13 771 16 600
Antal företag som främjar låga koldioxidutsläpp 1 321 1 900
Deltagare under 30 år som är arbetslösa eller står utanför arbetslivet 32 963 42 000
Inom utbildningsåtgärderna: deltagare som fullgjort grundskolestadiet 27 341 28 200
Inom åtgärder för att stärka delaktigheten: långtidsarbetslösa 12 449 14 000

Utbetalningar av EU-stöd har antecknats under moment 12.32.50 och poster som föranleds av återkrav under moment 12.39.10. Ränteintäkter från landskapsförbunden samt eventuella återbetalningar av anslag som betalats till landskapsförbunden under tidigare år har antecknats under moment 12.32.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av utbetalningar under programperioden 2014—2020 -31 528
Sammanlagt -31 528

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 378 638 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 410 166 000
2019 bokslut 297 283 022