Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2021

20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikationPDF-versio

Förklaring:Genom myndighetstjänsterna för trafik och kommunikation tryggar man trafiksystemets funktion och säkerhet samt skapar förutsättningar för ett innovativt utvecklande av trafiksystemet och dess tjänster. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät utnyttjas till betydande del vid produktionen och konsumtionen av samhällets tjänster. I och med digitaliseringsutvecklingen uppkommer nya trafik- och kommunikationstjänster som kommunikationsnäten skapar förutsättningar för.

43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 89 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) till fartyg som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen.

Förklaring:Det stöd som betalas till fartygen motsvarar allmänt beloppet av de förskottsinnehållningar som verkställts på den sjöarbetsinkomst som en skattskyldig sjöman erhållit från ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen och av de sjömanspensionsförsäkrings- och olycksfallsförsäkringspremier som arbetsgivaren betalar. För begränsat skattskyldigas del motsvarar stödet endast beloppet av den verkställda källskatten och av den sjukförsäkringsavgift som arbetsgivaren betalat.

År 2021 betalas stöd för de kostnader som uppkommit under tiden 1.7.2020—30.6.2021. För passagerarfartyg som får ta mer än 120 passagerare motsvarar stödet det belopp av förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgifter och källskatt för tiden 1.11.2020—31.10.2021 som ingår i de arbetsgivarprestationer som lämnats och betalats till skatteförvaltningen.

År 2019 betalades det 86,8 miljoner euro i stöd. Det uppskattas att det år 2021 i handelsfartygsförteckningen finns 116 fartyg som omfattas av stödet. Av dessa är 100 lastfartyg och 16 passagerarfartyg. Bruttodräktigheten för de fartyg som är upptagna i förteckningen uppskattas vara sammanlagt ca 1 500 000 ton.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -3 000
Sammanlagt -3 000

2021 budget 89 000 000
2020 budget 92 000 000
2019 bokslut 86 835 757

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statligt stöd som beviljas av Transport- och kommunikationsverket i enlighet med regeringens proposition om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden.

De anslag som har budgeterats för tidigare år får även användas för sådana kostnader för administrativa uppgifter inom bredbandsprojektet som gäller anställande av en personalmängd som motsvarar högst fyra årsverken.

Fullmakt

Transport- och kommunikationsverketbemyndigas att ingå förbindelser till ett belopp av 5 000 000 euro för att stödja bredbandsprojekt.

Till den del som fullmakten inte har använts får Transport- och kommunikationsverket för avtal enligt den nya lagen använda fullmakter som beviljats i tidigare års budgetar.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om stöd för byggande av bredband.

Villkoret för statligt stöd är att kommunerna förbinder sig att projektvis finansiera sin egen andel av det offentliga finansieringsstödet. Det offentliga finansieringsstödet kan uppgå till högst 100 % av projektets stödberättigande kostnader. Statens finansieringsandel enligt lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden är högst 33 % av bredbandsprojektets stödberättigande kostnader och kommunens finansieringsandel är 33 %. Kommunens finansieringsandel är 8 % eller 22 % i de kommuner för vilka finansieringen av ett bredbandsprojekt annars skulle bli en oskälig ekonomisk belastning med beaktande av kommunens ekonomiska bärkraft och kommunens befolkningsmängd. Det statliga stödet beviljas i dessa fall förhöjt på motsvarande sätt, dock högst till ett belopp av 58 % av projektets stödberättigande kostnader om kommunens betalningsandel är 8 % och högst 44 % om kommunens betalningsandel är 22 %.

Enligt kommunikationsministeriets strategi för digital infrastruktur strävar Finland efter att utveckla kommunikationsförbindelserna åtminstone i enlighet med Europeiska kommissionens mål. Enligt målet ska alla hushåll år 2025 ha möjlighet att använda förbindelser på minst 100 Mbit/s. Överföringshastigheten ska gå att höja ytterligare till en gigabit per sekund. I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering förbinder man sig till målet. Enligt regeringsprogrammet byggs snabba förbindelser i första hand på marknadsvillkor och först i andra hand med hjälp av offentlig finansiering.

Enligt regeringsprogrammet ska investeringsskulden på bredband avvecklas genom att stödprogrammet för bredband förlängs. Enligt regeringsprogrammet ska lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden styras bättre och lagen ska även ta hänsyn till problemen i tätorterna. Programmet ska gälla områden där kommersiellt bredband inte planeras förrän 2025. Den nya lagen om stöd för byggande av bredband hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021.

I Finland har man med offentliga stöd understött utbyggnaden av bredband från och med början av 2010, då lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009) trädde i kraft. Fram till juli 2017 riktades det statliga stödet enligt stödprogrammet till glesbygdsområden, men efter det har det vara möjligt att få stöd också till andra områden där det inte lönar sig att på marknadsvillkor investera i snabba nät. Enligt 7 § 3 mom. i lagen ska en stödansökan till Transport- och kommunikationsverket har gjorts senast den 31 december 2018. Det är därmed inte längre möjligt att inleda nya bredbandsprojekt inom stödprogrammet enligt lag 1186/2009.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 Sammanlagt
fr.o.m.
2021
         
Förbindelser som ingåtts före 2021 6 464 - - 6 464
Förbindelser 2021 1 250 1 250 2 500 5 000
Utgifter sammanlagt 7 714 1 250 2 500 11 646

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förlängning av bredbandsprogrammet (regeringsprogr. 2019 av engångsnatur) 5 000
Sammanlagt 5 000

2021 budget 5 000 000
2020 IV tilläggsb. 10 605 000
2020 budget
2019 bokslut

51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 18 741 000 euro.

Anslaget får användas

1) till allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik och till utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik (1207/2016)

2) till betalning av understöd enligt lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (971/2017)

3) till betalning av statsunderstöd för kostnader för ordnande av yrkesutbildning inom järnvägstrafiken

4) till betalning av prisstöd för lotsning i Saimenområdet i enlighet med lotsningslagen (940/2003).

I fråga om punkt 1 och 4 budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Dispositionsplan (euro)

   
Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 8 100 000
Konverteringsstöd för personbilar 6 000 000
Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken 841 000
Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet 3 800 000
Sammanlagt 18 741 000

Förklaring:Med anslaget för säkerhetsverksamhet för vägtrafiken främjas de trafikpolitiska målen för säkerhet i vägtrafiken. Anslaget baserar sig på den trafiksäkerhetsavgift som tas ut hos försäkringsbolag och som intäktsförs under moment 11.19.05.

Målet med anskaffnings- och konverteringsstödet för personbilar är att främja en förnyelse av bilbeståndet så att allt fler personbilar fungerar med alternativa drivkrafter eller bränslen (el, bio- eller naturgas eller höginblandad etanol) och att därigenom minska de skadliga utsläpp som orsakas av trafiken.

Anslaget för utbildning inom järnvägsbranschen är avsett för en läroanstalt eller ett aktiebolag som erbjuder övergripande yrkesutbildning inom järnvägsbranschen för olika uppgifter och som är oberoende av aktörerna inom järnvägsbranschen.

Enligt lotsningslagen tas det på Saima kanal och Saimens vattenområde ut en lotsningsavgift som grundar sig på ett nedsatt pris per enhet. Det nedsatta priset per enhet är maximalt två tredjedelar av det ordinarie priset per enhet. Det är därför meningen att prisstöd enligt momentet ska betalas för företagsekonomiskt olönsam lagstadgad lotsning inom Saimenområdet till det företag som producerar lotsningstjänster. Lotsningssträckorna är betydligt längre på Saimenområdet än i havstrafiken. Skillnaden mellan den allmänna lotsningsavgiften och lotsningsavgiften på Saimen ersätts så att ersättningen är högst lika stor som underskottet för Saimenområdet (inkl. kanalen).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändrad uppskattning -1 000
Sammanlagt -1 000

2021 budget 18 741 000
2020 IV tilläggsb. 32 300 000
2020 budget 19 741 000
2019 bokslut 20 141 000

54. Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 19 136 000 euro.

Anslaget får användas

1) till köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården och konsumtionsutgifter som föranleds av dessa tjänster samt till redogörelser och information

2) till reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik

3) till understöd för underhållet av de isvägar av privat natur som ersätter förbindelsefartygstrafiken

4) till betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter som har beviljats under tidigare år.

Av anslaget får det dessutom beviljas understöd för de trafikidkare som sköter förbindelserna i skärgården på de grunder som anges i statsrådets förordning (371/2001).

I fråga om understöden budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland bemyndigas år 2021 att ingå femåriga helhetsserviceavtal om köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården till ett belopp av högst 9 300 000 euro av de totala kostnaderna.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring:Enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) ska staten försöka sörja för att skärgårdens bofasta befolkning har transportservice till sitt förfogande.

Förbindelsefartygstrafiken är trafik som Transport- och kommunikationsverket ansvarar för och den täcker nästan alla de öar med bofast befolkning i Skärgårdshavet och Finska viken som inte har någon vägförbindelse. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland upphandlar tjänster för förbindelsefartygstrafik genom konkurrensutsättning. Passagerarantalet inom förbindelsefartygstrafiken beräknas vara ca 230 000 personer år 2021. De utgifter som helhetsserviceavtalen orsakar är per passagerare ca 75 euro per resa och per bofast person längs förbindelsefartygsrutterna ca 30 000 euro per år.

Syftet med stöden är att bibehålla förbindelserna för invånare i sådana skärgårdsområden där det inte finns tillgång till fast vägförbindelse eller egentlig förbindelsefartygstrafik. Stödet riktas främst till ordnandet av passagerar- och varutransporter i Finska viken och i Åbolands skärgård.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ska under 2020 med stöd av tidigare beviljade fullmakter genom avtal på kort tid skaffa förbindelsetrafiktjänster för Nagu norra och Korpo ruttområden för tiden 1.1.2021—30.4 .2023. Till följd av en minskning av den fasta befolkningen i skärgården ska det särskilt i Korpo ruttområde göras strukturella ändringar, och därför kommer rutterna från och med 1 maj 2023 att kombineras i ett enda serviceavtal. Genom en övergång till en ny verksamhetsmodell uppnås kostnadsbesparingar jämfört med nuläget. Upphandlingen av den kombinerade förbindelsefartygsrutten inleds under 2021.

Genom den nya fullmakten tryggas köp av tjänster inom förbindelsfartygstrafiken som helhetsservice där tjänsteleverantören svarar för anskaffningen och underhållet av de fartyg som trafikerar rutterna. Helhetsservicen enligt avtalen ska gälla tidsperioden 1.5.2023—30.4.2028. Förbindelsefartygstjänsterna beräknas föranleda utgifter på ca 1 860 000 euro om året under åren 2023—2028. Hur stor fullmakt som behövs grundar sig på prisnivån för de nuvarande avtalen samt i huvudsak på den nuvarande verksamhetsmodellen.


2021 budget 19 136 000
2020 budget 19 136 000
2019 bokslut 17 986 000

55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 108 224 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ersättningar till trafikidkare i enlighet med avtalen om allmän trafik så som det föreskrivs i trafikavtalsförordningen (EG) nr 1370/2007

2) till betalning av understöd enligt lagen om transportservice (320/2017) till användare av trafiktjänster

3) till köp av tågtrafiktjänster

4) till köp av flygtrafiktjänster

5) till köp av region- och lokaltrafik och till kostnader för inrättande och användning av biljettsystemet

6) till stöd för den offentliga persontrafiken i stora stadsregioner

7) till stöd för den offentliga persontrafiken i medelstora stadsregioner

8) till projekt för utvecklande av trafiktjänster och till andra utgifter som främjar användningen av trafiktjänster samt till mobilitetsstyrning.

Av anslaget får beviljas understöd till kommuner och andra sammanslutningar i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för transportservice (509/2018).

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Kommunikationsministeriet bemyndigas att ingå avtal om upphandling av tågtrafiktjänster åren 2021—2029 till ett belopp av högst 289 530 000 euro.

Förklaring:Anslaget är avsett för utgifter som avses i lagen om transportservice (320/2017) samt för vissa andra utgifter som hänförs till produktionen av kollektivtrafiktjänster och till främjandet och utvecklandet av kollektivtrafiken samt till mobilitetsstyrningen.

Staten ersätter i regel regionala köp direkt till trafikidkaren. Kommunerna betalar sin andel av kostnaderna. När det gäller trafik som ordnas enligt bruttomodellen får staten biljettinkomsterna som budgeteras under inkomster i statsbudgeten. Utöver dessa inkomster budgeteras det också andra inkomster i anslutning till det riksomfattande biljett- och betalningssystemet. För 2021 har det vid dimensioneringen av momentet beaktats 2 500 000 euro som biljettinkomster som har budgeterats som inkomstpost under momentet 12.31.10.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Upphandling av tågtrafik 32 170
Köp och utvecklande i anslutning till region- och lokaltrafiken 32 329
Stöd för den offentliga persontrafiken i stora stadsregioner 13 250
Klimatbaserade åtgärder 20 000
Stöd för den offentliga persontrafiken i medelstora stadsregioner 8 125
Upphandling av flygtrafik 1 000
Utvecklingsprojekt 750
Mobilitetsstyrning 600
Sammanlagt 108 224
Upphandling av tågtrafik

I syfte att trygga servicenivån inom den riksomfattande persontågstrafiken, utveckla kvaliteten och kvantiteten samt reformera avtalsstrukturen föreslås det att kommunikationsministeriet beviljas en fullmakt på 289 530 000 euro för att ingå ett upphandlingsavtal med VR-Group Ab för åren 2021—2029. Det anslagsbehov som användningen av fullmakt föranleder är 32,17 mn euro/år.

Avtalet mellan staten och VR-Group Ab om upphandling av tågtrafiken 2020 omfattar närtrafik utanför samkommunen Helsingforsregionens trafik och dessutom fjärrtrafik som sköts med rälsbussar. Avtalet om upphandlad trafik innehåller en option på fortsättning i 1,5 år till och med 6/2022. I praktiken förlängs avtalets giltighetstid inom ramen för fullmakten högst till juni 2021 och därefter ska ett nytt upphandlingsavtal upprättas och träda i kraft.

Avtalet mellan staten och VR-Group Ab om upphandlad trafik och kommunikationsministeriets beslut för 2020 om trafik som omfattas av allmän trafikplikt inkluderar närtrafik utanför samkommunen Helsingforsregionens trafik, nattågstrafik, spårbusstrafik och dessutom fjärrtrafik som sköts med annat materiel.

Utöver den trafik som köps med stöd av avtalet i fråga är VR-Group Ab skyldigt att på det sätt som kommunikationsministeriet bestämmer sköta den trafik som avses i koncessionsavtalet om ensamrätt till persontågtrafik så som kommunikationsministeriet slår fast i sitt beslut om trafikplikt.

Syftet med stödet till fjärrtrafiken och närtrafiken är att upprätthålla och höja servicenivån inom tågtrafiken och kollektivtrafikens andel av färdsätten. Genom köpen inom tågtrafiken tillgodoses sådana resebehov på regional nivå och på riksnivå som anses vara nödvändiga, till den del dessa tjänster inte kan ordnas på marknadsvillkor och i den omfattning som det årligen för ändamålet beviljade anslaget tillåter. Köpen möjliggör en högre servicenivå än den som enbart de direkta biljettintäkterna ger möjlighet till.

Köp och utvecklande i anslutning till region- och lokaltrafiken.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna finansierar den offentliga persontrafik på landsbygden som kan ses som grundläggande service. Dessutom upphandlar de trafik till sin region genom konkurrensutsatta avtal i vars finansiering kommunerna kan delta. I statsrådets förordning om statsunderstöd för transportservice finns bestämmelser om grunderna för det stöd som närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar. Utöver detta används finansieringen för kostnader för inrättande och användning av biljettsystemet.

Tyngdpunkten för region- och lokaltrafikens utvecklingsåtgärder ligger på planering av trafiken och främjande och utvecklande av samordningen av persontransporterna.

Stöd för den offentliga persontrafiken i stora stadsregioner

Staten stöder Samkommunen Helsingforsregionens trafik och trafiktjänsterna i stadsregionerna Tammerfors, Åbo och Uleåborg under förutsättning att finansieringen är kopplad till de utvecklingsåtgärder som avtalats i intentionsavtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT) så att man kan garantera finansieringens effekter i enlighet med målen i programmet. Staten vill dessutom genom finansieringen bidra till att anslutningen till den myndighet som ansvarar för att ordna den offentliga persontrafiken inte ska utgöra en oskälig kostnadsbörda för kommunen. För att främja målen för energi- och klimatstrategin stöder staten en sådan utveckling av trafiktjänsterna i de stora stadsregionerna som främjar en digitalisering och tjänstefiering och som utvecklar interoperabla biljett- och betalningssystem som bygger på ett identifikationsbaserat bakgrundssystem.

Staten stöder de stora stadsregionerna med högst 50 % av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för den offentliga persontrafiken i medelstora stadsregioner

Staten stöder trafiktjänsterna i de medelstora stadsregionerna under förutsättning att stadsregionerna har upprättat ett intentionsavtal om utveckling av trafiktjänsterna och att de deltar i finansieringen av utvecklingsåtgärderna med minst 50 % av de godtagbara kostnaderna. För att främja målen för energi- och klimatstrategin stöder staten en sådan utveckling av trafiktjänsterna i de medelstora stadsregionerna som främjar en digitalisering och tjänstefiering och som utvecklar interoperabla biljett- och betalningssystem som bygger på ett identifikationsbaserat bakgrundssystem.

Upphandling av flygtrafik

Flygtrafik kan upphandlas för orter till vilka restiden från Helsingfors är längre än tre timmar med tåg. Genom att staten upphandlar flygtrafik på reguljära rutter tryggas sådana förbindelser som är nödvändiga främst för näringslivet. Även lokala och regionala aktörer deltar i finansieringen av dessa förbindelsesträckor. I den upphandlade trafiken mellan Helsingfors och Nyslott reste år 2019 ca 10 500 passagerare. Avtalet om den regelbundna flygtrafiken på rutten Helsingfors—Nyslott gäller 8.1.2018—18.12.2020, men på basis av den avtalsändring som undertecknats den 3 april 2020 och till följd av pandemin som orsakats av coronaviruset (covid-19) har flygtrafiken tills vidare avbrutits. Beredningen av en ny upphandling pågår.

Utvecklingsprojekt

Genom riksomfattande, strategiska utvecklingsåtgärder försöker man främja den offentliga persontrafikens verksamhetsförutsättningar, konkurrenskraft och attraktivitet på lång sikt. En förutsättning för beviljandet av statsunderstöd för utvecklingsprojekt är att de som får statsunderstöd deltar i kostnaderna för projektet med åtminstone en lika stor andel och att resultaten av utvecklingsprojekten även främjar de riksomfattande utvecklingsmålen.

Mobilitetsstyrning

Genom mobilitetsstyrning medverkar man till att öka både andelen offentlig persontrafik och andelen gång och cykling, särskilt i stadsregionerna. Metoderna är bl.a. informationsstyrning, marknadsföring och stöd till att utveckla tjänsterna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kvarkentrafiken -250
Sammanlagt -250

2021 budget 108 224 000
2020 IV tilläggsb. 100 000 000
2020 budget 108 474 000
2019 bokslut 93 774 000

60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 543 286 000 euro.

Anslaget får med stöd av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond användas till en överföring till fonden.

Förklaring:Enligt 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) ska det för att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) till fonden betalas ersättning ur ett anslag i statsbudgeten. Anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån. Enligt 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond används för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet årligen medel ur fonden till det belopp som avses i 3 § 2 mom. Medel får också användas för utbetalning av arvoden för förhandsprövning enligt 6 a § i lagen om Rundradion Ab samt för förvaltning av fonden. Medel ur fonden kan även i övrigt användas för att främja televisions- och radioverksamheten.

Överföringen till fonden för att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet finansieras med rundradioskatten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexjustering 2,1 % 11 174
Sammanlagt 11 174

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 543 286 000
2020 budget 532 112 000
2019 bokslut 519 134 000