Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              31. Vissa understöd

Statsbudgeten 2021

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 422 113 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av sådana investeringar för utvecklande av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet

2) till utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet.

Fullmakt

Trafikledsverket berättigas att ingå avtal

1) i anslutning till projektet för att utveckla bangården i Åbo och bygga dubbelspår på sträckan Kuppis—Åbo så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 33 750 000 euro

2) i anslutning till projektet för att fördjupa havsfarleden i Ajos i Kemi så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 26 500 000 euro

3) i anslutning till projektet för att förbättra trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kemi så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 15 000 000 euro

4) i anslutning till projektet för att förlänga slussarna i Saima kanal så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 90 000 000 euro

5) i anslutning till projektet för att utveckla riksväg 4, vägavsnittet Äänekoski—Viitasaari så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 21 200 000 euro

6) i anslutning till fas 1 av projektet för att förbättra banan Tammerfors—Jyväskylä så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 19 000 000 euro

En förutsättning för användningen av anslaget för projekt 1) är att kommunerna i Åboregionen förbinder sig till målen och åtgärderna i MBT-avtalet för 2020—2031 och finansieringen av dem, så som de har fastställts i förhandlingsresultatet.

Byggprojekt 2) och 3) inleds inte förrän Metsä Group har fattat beslut om byggandet den nya bioproduktfabrik som planeras i Kemi och beslutat om genomförandet av investeringar i trafikinfrastruktur i anslutning till detta.

Fullmakt att ingå förbindelser för trafikledsprojekt från tidigare budgetår.

Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar, så att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen.

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår

  Maximibeloppet för de utgifter som förbindelserna föranleder staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro)
   
Vägprojekt  
Förbättring av den planskilda anslutningen till stamväg 68 i Edsevö 8 200 000
Förbättring av stamväg 68 genom byggande av en ny vägbro V-1879 i Kållby i Pedersöre 5 000 000
Gångtunnel vid anslutningen till riksväg 25 vid Leppi 3 000 000
Förbättring av riksväg 23 på avsnittet Varkaus—Viinijärvi 10 500 000
Riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, fas 1 25 000 000
Byggande av en planskild anslutning till riksväg 15 i Paimenportti 15 000 000
Förbättring av riksväg 8 Åbo—Björneborg vid Euraåminne 27 100 000
Förbättring av riksväg 4 på avsnittet Hartola—Oravakivensalmi: 26 000 000
Riksväg 4, förbättring av anslutningarna vid Simo på avsnittet Uleåborg—Kemi 20 000 000
E18 Stamväg 50 Förbättring av Ring III, fas 3, avsnittet vid Askis och byggande av ytterligare körfält vid Vandaforsen Backas 30 000 000
Rv 3 Tavastkyro omfartsväg 64 000 000
Rv 8 Åbo—Björneborg, omkörningsfält vid Virmo och Luvia 30 000 000
Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik 80 000 000
E18 Fredrikshamns omfartsväg 180 000 000
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg 77 900 000
Rv 8 Åbo—Björneborg 92 500 000
Anslutningsförbindelser för västmetron 19 900 000
Rv 5 vid S:t Michel 27 000 000
Lv 101 förbättring av Ring I 32 000 000
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand 76 000 000
Sv 77 Viitasaari—Keitele 13 000 000
Rv 3 Tammerfors—Vasa, avsnittet vid Laihela, fas 1 27 000 000
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 15 000 000
Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki 22 500 000
Rv 4 Uleåborg—Kemi 143 000 000
Rv 5 S:t Michel—Juva 121 000 000
Rv 12 Lahtis södra ringväg 198 000 000
Rv 12 Tillola—Keltti 15 000 000
Ring I i Bredvik 20 000 000
Arrangemang för anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron 7 000 000
Rv 4 Kirri—Tikkakoski 139 000 000
   
Banprojekt  
Pilotprojektet Digirata (testbana och testlaboratorium för ETCS) 11 000 000
Inledande av en grundlig reparation av banavsnittet Helsingfors—Tammerfors 8 000 000
Förbättring av bangården i Kuopio, fas 1 30 000 000
Oritkari triangelspår 15 600 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 2 273 000 000
Esbo stadsbana 137 500 000
Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kontiomäki, fas 1 23 000 000
Förbättring av banan Kontiomäki—Pesiökylä 81 000 000
Spårförbindelser till Kemi bioproduktfabrik, vid Kemi 10 500 000
Elektrifiering av banavsnittet Hyvinge—Hangö 62 000 000
Förbättring av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn 98 000 000
Idensalmi—Ylivieska (elektrifiering och byggande av ett triangelspår i Idensalmi) 55 000 000
Förbättring av bangården i Joensuu 74 000 000
Österbottenbanan 674 000 000
Mellersta Böle, västra spåret 50 100 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 1 150 000 000
Förbättring av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors 60 000 000
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen 165 000 000
Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen 5 700 000
Elektrifiering av Nystadsbanan 21 000 000
   
Farledsprojekt  
Höjning av vattennivån i Saima kanal 5 000 000
Byggande av havsfarleden till Uleåborg 27 500 000
Förflyttning av Nyslotts djupfarled 40 000 000
Havsfarleden till Karleby 45 000 000
Havsfarleden till Nordsjö 12 500 000
   
Gemensamma trafikledsprojekt  
Främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet Tammerfors—Uleåborg 5 000 000
Förberedelser inför en ökning av bankapaciteten på förbindelsesträckan Helsingfors—Böle 600 000
Planering av banan Tammerfors—Jyväskylä 18 000 000
Planering av banan Seinäjoki—Vasa 3 000 000
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik 174 000 000

Förklaring:Som motivering till de nya projekten föreslås

Utveckling av bangården i Åbo och byggande av dubbelspår på sträckan Kuppis—Åbo

Målet med projektet är att göra det möjligt att utveckla bangården i Åbo med beaktande av stadens projekt för utvecklande av markanvändningen. Förbättringen av bangården i Åbo samt dubbelspåret Kuppis—Åbo gör det möjligt att bygga tillgänglighetsanpassade plattformar för persontrafiken och att minska störningar på bangården och förbättra trafikens exakthet. Projektet inbegriper en överföring av depåfunktionerna på Åbo bangård till bangården i Heikkilä samt byggande av tilläggsspår på bangården i Heikkilä, dubbelspår på sträckan Kuppis—Åbo station, byggande av broar över Aura å samt fyra spår vid plattformar och plattformar vid Åbo station.

Kostnadskalkylen för projektet är 67,5 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU 130, 2010=100). Statens andel av projektet är 33,75 miljoner euro, dvs. hälften, och Åbo stads andel är 33,75 miljoner euro.

Fördjupande av havsfarleden i Ajos i Kemi

Syftet med projektet är minskade transportkostnader för näringslivet. Inom ramen för projektet görs farleden till Ajos i Kemi djupare så att den uppfyller kravet på 12,0 meters leddjupgående. Fördjupningen förutsätter muddring och tippning av muddermassor samt arbeten med säkerhetsanordningar i anknytning till utmärkning av farleden.

Kostnadskalkylen för projektet är 26,5 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU 130, 2010=100). Med den nuvarande trafiken i hamnen i Kemi är förhållandet nytta/kostnad 0,13 för projektet. Förhållandet nytta/kostnad för projektet uppskattas till 5,8, om den bioproduktfabrik som planeras i Kemi uppförs och den faktiska transportmängden cellulosa är 1,1 miljoner ton/år.

Förbättring av förmedlingskapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kemi, mötesspår

Målet med projektet är att öka förmedlingskapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kemi så att den motsvarar näringslivets transportbehov, vilket effektiviserar transporterna och sänker transportkostnaderna. Inom ramen för projektet byggs nya mötesspår mellan Uleåborg och Kemi.

Kostnadskalkylen för projektet är 15,0 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU 130, 2010=100).

Förlängning av slussarna i Saima kanal

Målet med projektet är att främja verksamhetsförutsättningarna för den sjötrafik som sker genom Saima kanal och i Saimens insjöområde och sänka transportkostnaderna genom att möjliggöra längre fartyg i Saima kanal och Saimens djupfarled ända fram till hamnarna i Varkaus och Joensuu. I projektet förlängs kanalslussarna med 11 meter till följd av att de övre slussportarna förnyas och flyttas.

Kostnadskalkylen för projektet för en förlängning av slussarna i Saima kanal är 90,0 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU 130, 2010=100). Förhållandet nytta/kostnad i den kostnadsnyttoanalys som ingår i bedömningen av projektet är 0,52—0,59, beroende på hur lång kanalens trafiksäsong är.

Rv 4 utveckling av vägavsnittet Äänekoski—Viitasaari

Målet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och smidigheten i trafiken. Inom ramen för projektet kompletteras befintliga omkörningsfält med mitträcken, en planskild anslutning, ny belysning och viltstängsel. Dessutom görs arrangemang som gäller privata vägar samt körriktning, körbanan breddas och slänter görs flackare.

Kostnadskalkylen för projektet är 21,2 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU 130, 2010=100).

Förbättring av banan Tammerfors—Jyväskylä, fas 1

Målet med projektet är att främja smidigheten i tågtrafiken bl.a. genom att minska risken för spårhalka, förbättra banans förmedlingskapacitet och främja ett underhåll med hög livscykeleffektivitet. Åtgärderna omfattar t.ex. byte av växlar och växel-och spårändringar, avsnitt med smärre höjningar av hastigheten och förnyande av bankonstruktioner.

Kostnadskalkylen för projektet är 19,0 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU 130, 2010=100).

Projekt

  Godkänt Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn euro
Beräknad användning
mn euro
Anslagsbehov
år 2021
mn euro
Senare anslagsbehov
mn euro
             
Vägprojekt            
Rv 3 Tavastkyro omfartsväg Tilläggsbudget 2019 2022 64,0 22,4 25,0 16,6
Rv 4 Uleåborg—Kemi Budget 2017/tilläggsbudget 2018 2021 143,0 126,1 16,9 -
Rv 5 S:t Michel—Juva Budget 2017 2021 121,0 103,0 18,0 -
Rv 4 Kirri—Tikkakoski Budget 2018 2021 139,0 108,0 25,5 5,5
Förbättring av den planskilda anslutningen till stamväg 68 i Edsevö Tilläggsbudget IV 2020 2021 8,2 2,5 5,7 -
Förbättring av stamväg 68 genom byggande av en ny vägbro V-1879 i Kållby i Pedersöre Tilläggsbudget IV 2020 2021 5,0 0,1 4,9 -
Gångtunnel vid anslutningen till riksväg 25 vid Leppi Tilläggsbudget IV 2020 2021 3,0 1,0 2,0 -
Förbättring av riksväg 23 på avsnittet Varkaus—Viinijärvi Tilläggsbudget IV 2020 2021 10,5 6,5 4,0 -
Riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, fas 1 Tilläggsbudget IV 2020 2022 25,0 2,0 8,0 15,0
Byggande av en planskild anslutning till riksväg 15 i Paimenportti Tilläggsbudget IV 2020 2022 15,0 0,5 7,5 7,0
Förbättring av riksväg 8 Åbo—Björneborg vid Euraåminne Tilläggsbudget IV 2020 2022 27,1 0,7 16,0 10,4
Förbättring av riksväg 4 på avsnittet Hartola—Oravakivensalmi Tilläggsbudget IV 2020 2023 26,0 1,0 7,0 18,0
Riksväg 4, förbättring av anslutningarna vid Simo på avsnittet Uleåborg—Kemi Tilläggsbudget IV 2020 2022 20,0 4,0 11,0 5,0
E18 Stamväg 50 Förbättring av Ring III, fas 3, avsnittet vid Askis och byggande av ytterligare körfält vid Vandaforsen Backas Tilläggsbudget IV 2020 2023 30,0 3,0 12,0 15,0
             
Banprojekt            
Elektrifiering av banavsnittet Hyvinge—Hangö Budget 2020 2023 62,0 3,0 27,0 32,0
Förbättring av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn Tilläggsbudget 2019 2024 98,0 38,0 38,0 22,0
Idensalmi—Ylivieska (elektrifiering och byggande av ett triangelspår i Idensalmi) Tilläggsbudget 2019 2023 55,0 5,5 20,0 29,5
Förbättring av bangården i Joensuu Tilläggsbudget 2019 2023 74,0 21,0 20,0 33,0
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen Budget 2017 2022 165,0 111,2 53,8 -
Pilotprojektet Digirata (testbana och testlaboratorium för ETCS) Tilläggsbudget IV 2020 2024 11,0 2,0 2,0 7,0
Inledande av en grundlig reparation av banavsnittet Helsingfors—Tammerfors Tilläggsbudget IV 2020 2022 8,0 0,2 0,8 7,0
Förbättring av bangården i Kuopio, fas 1 Tilläggsbudget IV 2020 2023 30,0 0,5 2,0 27,5
Oritkari triangelspår Tilläggsbudget IV 2020 2022 15,6 1,6 7,0 7,0
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 2 Tilläggsbudget IV 2020 2027 273,0 5,0 15,0 253,0
Esbo stadsbana Tilläggsbudget IV 2020 2024 137,5 1,0 5,0 131,5
Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kontiomäki, fas 1 Tilläggsbudget IV 2020 2022 23,0 1,0 10,0 12,0
Förbättring av banan Kontiomäki—Pesiökylä Tilläggsbudget IV 2020 2023 81,0 1,0 10,0 70,0
Spårförbindelserna till Kemi bioproduktfabrik, vid Kemi Tilläggsbudget IV 2020 2023 10,5 1,0 4,0 5,5
             
Farledsprojekt            
Höjning av vattennivån i Saima kanal Tilläggsbudget IV 2020 2022 5,0 0,1 0,2 4,7
             
Gemensamma trafikledsprojekt            
Planering av banan Tammerfors—Jyväskylä Budget 2020   18,0 4,0 5,0 9,0
Främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet Tammerfors—Uleåborg Tilläggsbudget IV 2020   5,0 0,1 1,4 3,5
Förberedelser inför en ökning av bankapaciteten på förbindelsesträckan Helsingfors—Böle Tilläggsbudget IV 2020   0,6 0,2 0,4 -
Annan planering av utvecklingsprojekt       - 7,0 -
Pågående trafikledsprojekt sammanlagt     1 709,0 577,2 392,1 746,7
             
Nya trafikledsprojekt            
Utvecklande av bangården i Åbo och byggande av dubbelspår på sträckan Kuppis—Åbo Budget 2021 2024 33,8   2,5 31,3
Fördjupande av havsfarleden i Ajos i Kemi Budget 2021 2023 26,5   13,0 13,5
Förlängning av slussarna i Saima kanal Budget 2021 2024 90,0   1,5 88,5
Rv 4 utveckling av vägavsnittet Äänekoski—Viitasaari Budget 2021 2023 21,2   5,0 16,2
Förbättring av banan Tammerfors—Jyväskylä, fas 1 Budget 2021 2023 19,0   7,0 12,0
Förbättring av förmedlingskapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kemi, mötesspår Budget 2021 2023 15,0   1,0 14,0
Nya trafikledsprojekt sammanlagt     205,5   30,0 175,5
Pågående och nya trafikledsprojekt sammanlagt     1 914,5 577,2 422,1 922,2

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024— Sammanlagt fr.o.m. 2021
           
Pågående trafikledsprojekt 385 113 321 200 156 500 269 000 1 131 813
Nya trafikledsprojekt 30 000 71 000 75 450 29 000 205 450
Utgifter sammanlagt 415 113 392 200 231 950 298 000 1 337 263

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 430 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Byggande av en planskild anslutning till riksväg 15 i Paimenportti 7 500
E18 Stamväg 50 Förbättring av Ring III, fas 3, avsnittet vid Askis och byggande av ytterligare körfält vid Vandaforsen Backas 12 000
Esbo stadsbana 5 000
Främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet Tammerfors—Uleåborg 1 400
Förberedelser inför en ökning av bankapaciteten på förbindelsesträckan Helsingfors—Böle 400
Förbättring av banan Kontiomäki—Pesiökylä 10 000
Förbättring av banan Tammerfors—Jyväskylä, fas 1 7 000
Förbättring av bangården i Kuopio, fas 1 2 000
Förbättring av den planskilda anslutningen till stamväg 68 i Edsevö 5 700
Förbättring av riksväg 23 på avsnittet Varkaus—Viinijärvi 4 000
Förbättring av riksväg 4 mellan Hartola och Oravakivensalmi 7 000
Förbättring av riksväg 8 Åbo-Björneborg vid Euraåminne 16 000
Förbättring av stamväg 68 genom byggande av en ny vägbro V-1879 i Kållby i Pedersöre 4 900
Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kemi, mötesspår 1 000
Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kontiomäki, fas 1 10 000
Förlängning av slussarna i Saima kanal 1 500
Förändring av anslagsbehoven till följd av tidigare beslut 28 500
Förändring i behovet av anslag -107 987
Gångtunnel vid anslutningen till riksväg 25 vid Leppi nära anslutningen till landsväg 111 i Karis 2 000
Havsfarleden i Ajos i Kemi 13 000
Höjning av vattennivån i Saima kanal 200
Inledande av en grundlig reparation av banavsnittet Helsingfors—Tammerfors 800
Oritkari triangelspår 7 000
Pilotprojektet Digirata: testbana och testlaboratorium för ETCS 2 000
Planering av en fördjupning av havsfarleden i Ajos i Kemi -200
Riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, fas 1 8 000
Riksväg 4, förbättring av anslutningarna vid Simo på avsnittet Uleåborg—Kemi 11 000
Riksväg 4 Kirri—Tikkakoski motorväg -31 000
Rv 4 utveckling av vägavsnittet Äänekoski—Viitasaari 5 000
Spårförbindelserna till Kemi bioproduktfabrik, vid Kemi 4 000
Utveckling av bangården i Åbo 2 500
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 2 15 000
Överföring från moment 31.10.88 15 700
Sammanlagt 70 913

2021 budget 422 113 000
2020 IV tilläggsb. 39 736 000
2020 budget 351 200 000
2019 bokslut 369 085 000