Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              (88.) Aktieförvärv

Statsbudgeten 2021

03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 385 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Trafikledsverket har till uppgift att i egenskap av den som underhåller trafiklederna svara för upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån för trafiken på vägar, järnvägar och farleder som förvaltas av staten. Trafikledsverket främjar genom sin verksamhet trafikledsnätets funktion, automatisering, trafiksäkerhet och en hållbar utveckling av trafikledsnätet som en integrerad del av trafiksystemet samt verksamhetsförutsättningarna för regionerna och näringslivet och en balanserad utveckling av dem.

Kommunikationsministeriet har för Trafikledsverkets verksamhet 2020—2023 ställt följande fleråriga resultatmål som stöder regeringsprogrammet, förvaltningsområdets koncernstrategi och de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

  • — Trafiksystemets energieffektivitet har förbättrats och hållbara transporter har gjorts mer lockande
  • — Det har skapats en helhetsbild av trafikledsegendomen och av förfarandena vid en makroekonomisk, långsiktig programmering (förvaltning) av den
  • — Trafikledshållningens (egendomens) effektivitet och kvalitet samt marknadens funktion har förbättrats
  • — Åtgärderna inom trafikledshållningen har fördelats på basis av effektivitet, med beaktande av kundbehoven och trafikledernas skick
  • — Trafiksystemets säkerhet, funktion och tillgänglighet har förbättrats
  • — Bannätsförvaltarens tjänster och verksamhetsmodeller har fortsättningsvis utvecklats (i en föränderlig verksamhetsmiljö)
  • — Utvecklingen av den infra som automatiserade transporter förutsätter har påbörjats och digitaliseringen av transporter har främjats.

Nyckeltal

2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Serviceförmåga och kvalitet      
Medborgarnas tillfredsställelse med landsvägarnas skick, under vintersäsongen/sommarsäsongen (minst) 3,15 3 3,1
Näringslivets belåtenhet med trafikledernas servicenivå (görs vartannat år) (minst) 3,07 Ingen undersökning görs 3,1
Fungerande rese- och transportkedjor      
Förseningar i fjärrtågstrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade åtminstone 5 min. (högst) 7,44 7,3 7
Förseningar i närtågstrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade åtminstone 3 min. (högst) 3,63 3,5 3,4
Väntetider för tjänster inom vintersjöfarten, h (högst) 2,5 4 4
Trafikledernas skick      
Tillfälliga hastighetsbegränsningar på bannätet, km. (högst) 118 200 118
Belagda vägar i dåligt skick (livligt trafikerat vägnät/övrigt vägnät), km (högst) 992/6 719 1 000/6 750 1 000/7 050
Broar och landsvägar/järnvägar i dåligt skick, antal (högst) 853 710/100 710/100
Fasta säkerhetsanordningar i dåligt skick, i farleder, % (högst) 6,5 8,2 6,5
Trafiksäkerhet      
Olyckor på landsvägarna som lett till personskador (högst) 2 103 2 240 2 050
Risken för olyckor vid plankorsningar på statens bannät (Risksumman för 10 år) (högst) 231 200 188
Funktionell effektivitet      
Eftersatt underhåll / vägnät (mn euro) 1 500 1 470 1 469
Eftersatt underhåll / bannät (mn euro) 1 300 1 234 1 233
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % 100 100 100
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % 98 100—120 100—120

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 51 969 48 984 54 827
Bruttoinkomster 506 450 442
Nettoutgifter 51 463 48 534 54 385
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 13 321    
— överförts till följande år 9 863    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten 11 477 6 572 16 781
       
Totala kostnader av den samfinansierade verksamheten 44 134 11 011 19 572
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -32 657 -4 439 -2 791
Självfinansieringsandel, % 74 40 14

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 5 804 5 167 5 934
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 129 5 133 6 220
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -325 34 -286
Kostnadsmotsvarighet, % 95 101 95

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ersättande av konsulttjänster med egna arbetsinsatser (överföring från moment 31.10.20) 1 700
Nivåförhöjning (överföring från moment 31.10.20) 2 500
Överföring från moment 31.01.02 715
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -77
Lönejusteringar 1 167
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -154
Sammanlagt 5 851

2021 budget 54 385 000
2020 IV tilläggsb. 1 430 000
2020 budget 48 534 000
2019 bokslut 48 005 000