Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 910 000 euro.

Anslaget får användas

1) för information om och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014

2) för utgifter som föranleds av det program för främjande av produktion och saluföring av biodlingsprodukter som utarbetats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

3) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

4) för utgifter inom systemet med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 och för kompletterande åtgärder och informationsåtgärder samt därmed sammanhängande konsumtionsutgifter inom systemet med utdelning i skolan

5) till betalning av stöd enligt punkterna 2—4 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om övergångsperioden 2021.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Mervärdsskatteutgifterna för kompletterande åtgärder och informationsåtgärder samt därmed sammanhängande konsumtionsutgifter inom systemet med utdelning i skolan har budgeterats under moment 30.01.29.

Förklaring:Under momentet finansieras utgifter för EU:s program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014. Programmen finansieras helt och hållet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

I fråga om anslaget för främjande av produktion och saluföring av biodlingsprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 uppgår EU:s medfinansiering till 50 %.

Till sådana organisationer för marknadsföring inom sektorn för frukt och grönsaker som producenterna bildar, dvs. till producentorganisationer, betalas stöd för genomförande av verksamhetsprogrammet med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013. Det stöd som betalas till producentorganisationerna finansieras i sin helhet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

I fråga om anslaget för systemet med utdelning i skolan och de kompletterande åtgärder och informationsåtgärder som hänför sig till det och som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 uppgår EU:s medfinansiering till 100 %.

Under momentet är det också möjligt att betala stöd enligt punkterna 2—4 i beslutsdelen med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning om övergångsperioden 2021.

De mervärdesskatteutgifter som hänför sig till de kompletterande åtgärderna och informationsåtgärderna samt därmed sammanhängande konsumtionsutgifter inom systemet med utdelning i skolan, och som inte ersätts av EU, har beaktats under moment 30.01.29.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Sammanlagt, varav EU:s andel
     
Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och utanför gemenskapen, (EU) nr 1144/2014 2 200 000 2 200 000
Främjande av produktion och saluföring av biodlingsprodukter, (EU) 1308/2013 280 000 140 000
Producentorganisationernas verksamhetsprogram, (EU) nr 1308/2013 3 000 000 3 000 000
Systemet med utdelning i skolan, (EU) nr 1308/2013 5 430 000 5 430 000
— varav systemet med utdelning i skolan 4 890 000 4 890 000
— varav kompletterande åtgärder och informationsåtgärder 540 000 540 000
Sammanlagt 10 910 000 10 770 000

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 10 910 000
2020 budget 10 910 000
2019 bokslut 10 752 000