Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 75 984 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till ett belopp av högst 500 000 euro för omkostnaderna för livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå

2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt

3) till ett belopp av högst 1 000 000 euro för en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas

4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

6) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet

7) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002)

8) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013)

9) till betalning av utgifter som föranleds av renskadenämndens verksamhet.

I nettobudgeteringen beaktas den finansiering som på basis av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 årligen beviljats för undersökningar avseende växtskadegörare.

Utgifter som har samband med livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, ersättningar med anledning av växtskadegörare och åtgärder för att bekämpa skadegörare och som betalas med stöd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av renskötsellagen. Enligt regeringens proposition ska Livsmedelsverket producera de administrativa tjänster som nämnden behöver. De beräknade utgifterna och inkomsterna för nämndens verksamhet har beaktats i Livsmedelsverkets omkostnader.

Livsmedelsverket har till uppgift att främja, övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel, jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa. Verket ska dessutom med myndigheternas bistånd främja exporten av livsmedel och jordbrukets produktionsinsatser. Verket har verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som unionen finansierar och nationella åtgärder som kompletterar dem (uppgift som utbetalningsmyndighet). Livsmedelsverket svarar för utvecklingen och underhållet av informationssystemen inom sitt verksamhetsområde samt för styrningen av myndigheterna på regional och lokal nivå. Livsmedelsverket har också till uppgift att sköta andra sådana uppgifter som föreskrivs för ämbetsverket i lag och uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet förordnat ämbetsverket att sköta och som hör till dess ansvarsområde.

Livsmedelsverket stöder uppnåendet av de effektmål, mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som uppställts för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som anges i motiveringen till huvudtiteln och den gemensamma förklaringsdelen för kapitlen 30.10 och 30.20.

Nyckeltal för ämbetsverket

  2019 utfall 2020 uppskattning 2021 mål
       
Funktionell effektivitet      
Lönsamhetsindex (2019=100) 100 100 100,5
Produktivitetsindex (2019=100) 100 100 100,5

Kostnader, intäkter och årsverken för Livsmedelsverkets huvudfunktioner 1)

  2019 bokslut 2020 uppskattning 2021 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Jordbruk 16 613 513 128 16 613 490 128 17 356 498 125
Utveckling av landsbygden 7 802 1 686 69 7 802 1 610 69 7 674 1 638 68
Skogsbruk 536 9 6 536 9 6 520 9 6
Fiskerinäringen samt vilt- och renhushållningen 889 252 9 889 241 9 861 250 9
Tillsyn över livsmedelssäkerheten 26 639 15 340 239 28 069 14 647 239 27 984 14 898 236
— laboratorietjänster och riskbedömning 10 521 349 116 10 521 333 116 10 196 339 114
—vetenskaplig forskning 151 59 2 151 56 2 146 57 2
Tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande 10 490 2 794 79 10 490 2 668 79 11 357 2 714 77
— laboratorietjänster och riskbedömning 12 091 1 165 128 12 091 1 112 128 11 715 1 131 125
—vetenskaplig forskning 1 225 386 12 1 225 369 12 1 186 375 12
Tillsyn över växtproduktionen och växtskyddet 8 106 3 099 77 8 106 2 959 77 7 993 3 010 75
— laboratorietjänster och riskbedömning 4 343 1 044 50 4 343 997 50 4 207 1 014 49
—vetenskaplig forskning 143 138 1 143 132 1 138 134 1
FEAD, bistånd till dem som har det sämst ställt 4 491 4 384 4 4 491 4 186 4 4 339 4 258 4
Externa IT-tjänster 2 886 2 730 47 2 886 2 607 47 2 789 2 652 46
Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå 55     500   3 500   4
Sammanlagt 106 981 33 948 967 108 856 32 416 970 108 961 32 977 953

1) Kostnaderna och intäkterna inbegriper inte genomfaktureringen av IT-experttjänster.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) 1)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 104 589 111 856 108 961
Bruttoinkomster 33 688 35 416 32 977
Nettoutgifter 70 901 76 440 75 984
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 429    
— överförts till följande år 11 890 2)    

1) År 2020 inbegriper en kalkyl på 3 miljoner euro i utgifterna och inkomsterna för genomfaktureringen av IT-experttjänster. Åren 2019 och 2021 inbegriper inte denna summa.

2) Av den post som överförts till 2020 har 5,3 miljoner euro bundits till produktivitetsprojekt och verksamheten vid livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå.

Bruttoutgifterna är sammanlagt 108 961 000 euro. Bruttoinkomsterna är sammanlagt 32 977 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 800 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 24 396 000 euro samt de övriga inkomsterna 7 781 000 euro.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 19 725 20 190 20 666
— övriga intäkter 41 - -
Intäkter sammanlagt 19 766 20 190 20 666
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 15 382 14 999 15 475
— andel av samkostnader 5 688 5 191 5 191
Kostnader sammanlagt 21 070 20 190 20 666
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 304 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 94 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 3 731 3 645 3 730
— övriga intäkter 11 - -
Intäkter sammanlagt 3 742 3 645 3 730
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 107 3 113 3 198
— andel av samkostnader 1 635 1 532 1 532
Kostnader sammanlagt 5 742 4 645 4 730
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 000 -1 000 -1 000
Kostnadsmotsvarighet, % 65 78 79
       
Prisstöd 1 000 1 000 1 000
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd% 83 100 100

För att livsmedelsmarknaden ska fungera bättre och praxis som strider mot god affärssed kunna förhindras föreskrivs det i livsmedelsmarknadslagen (1121/2018) om livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå som finns i anslutning till Livsmedelsverket. Ombudsmannen är självständig och oberoende i sin verksamhet. För livsmedelsmarknadsombudsmannens byrås omkostnader reserveras högst 500 000 euro.

Livsmedelsverket är förvaltningsmyndighet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fonden för dem som har det sämst ställt), som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. När det gäller årsverkena för genomförandet av det operativa program för bistånd till dem som har det sämst ställt som finansieras ur fonden används fondens tekniska bistånd och när det gäller anskaffning, distribution och lagring av livsmedel används finansieringen för själva programmet. Vid dimensioneringen av anslaget har 3 800 000 euro beaktats i utgifterna och inkomsterna med anledning av administrationen och genomförandet av biståndet.

I syfte att upptäcka djursjukdomar som ska bekämpas och nya, farliga djursjukdomar samt i syfte att övervaka förekomsten av endemiska djursjukdomar behövs det prover från sjuka djur. För att det vid undersökningarna av djursjukdomar ska vara möjligt att få en med tanke på övervakningen tillräcklig mängd prover förutsätts det att djurens ägare eller veterinärerna på eget initiativ sänder in prover. Om kostnaderna för undersökningen tas ut till fullt belopp av den som sänder in proverna minskar antalet prover avsevärt, och därför är det motiverat med ett prisstöd. Prisstödet uppgår till högst 1 000 000 euro.

Utgifter som har samband med livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, ersättningar med anledning av växtskadegörare och åtgärder för att bekämpa skadegörare och som betalas med stöd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.

Under momentet har beaktats nettobudgeteringen av den finansiering som årligen på basis av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 beviljas för undersökningar avseende växtskadegörare.

Vid dimensioneringen av anslaget har 2 234 000 euro beaktats i både utgifterna och inkomsterna som beloppet för tekniskt bistånd inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på basis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.

I anslaget under momentet har beaktats de resurser som strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet förutsätter för bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 150
Beredning av CAP27-reformen, bortfall av tillägg av engångsnatur -2 000
Information, utbildning och beredskap samt utveckling av registren som främjar bekämpningen av djursjukdomar (regeringsprogr. 2019) 70
Livsmedelsverkets informationssystemprojekt (överföring till moment 30.01.23) -1 502
Projektet för modernisering av informationssystemen för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -1 120
Projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) 570
Projektet för utveckling av tillsynssystemet inom miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -2 573
Projektet för utveckling av tillsynssystemet inom miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) 1 343
Projektet för vidareutveckling av e-tjänsten för behandling av stöd för landsbygden (Hyrrä) (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -864
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -1 764
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) 845
Renskadenämnden 100
Upprätthållande och kontinuerlig utveckling av informationssystemen 3 200
Utveckling av informationssystemen (regeringsprogr. 2019) 1 500
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 228
Lönejusteringar 1 361
Sammanlagt -456

2021 budget 75 984 000
2020 IV tilläggsb. 125 000
2020 budget 76 440 000
2019 bokslut 73 362 000