Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 39 220 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsunderstöd enligt ungdomslagen (1285/2016) som beviljas till riksomfattande organisationer och kompetenscentrum på ungdomsområdet samt för verksamheten vid och byggandet av ungdomscentraler

2) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, för att utarbeta utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för utgifter för informations- och rådgivningsarbete för unga, för digitalt ungdomsarbete, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande och för utveckling av dessa system

3) för att täcka de utgifter som föranleds av sammanslutningars och statsförvaltningens internationella samarbete på ungdomsområdet samt för att stödja EU-verksamhetsprogram och internationella verksamhetsprogram

4) till stöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott och kultur samt för miljöfostran för unga

5) till verkstadsverksamhet för unga genom riksomfattande stöd och för uppsökande ungdomsarbete, förebyggande av missbruk, socialt ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet

6) till betalning av utgifter som föranleds av statens ungdomsråd och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen och samernas ungdomsråd samt för stärkande av den samiska ungdomskulturen

7) för att genomföra, utvärdera och utveckla det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik

8) till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och för att utveckla det regionala ungdomsarbetet, för drift och utveckling av tjänsten nuorisotilastot.fi samt för genomförande av regionförvaltningens och statens ämbetsverks tidsbundna projekt inom ungdomsarbetet

9) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 7 årsverken.

I fråga om de personer som avses i 9 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:Från momentet görs en permanent överföring av sju årsverken till regionförvaltningsverket, varav den andel på 240 000 euro av anslaget som motsvarar fyra årsverken täcks genom en permanent överföring från moment 29.91.51 till moment 28.40.01 och den andel som motsvarar tre årsverken inkluderas inom ramen för moment 28.40.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Aktivt medborgarskap för unga  
Riksomfattande organisationer för ungdomsarbete 18 600 000
Lagstadgade nationella kommittéer 950 000
Stärkande av de ungas sociala identitet  
Uppsökande ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet 1 838 000
Ungas uppväxt- och levnadsvillkor, lokalt och regionalt ungdomsarbete  
Uppväxt- och levnadsvillkor lokalt och regionalt 3 150 000
Utveckling av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken  
Försök, utveckling, forskning och internationellt samarbete 9 682 000
Ungdomscentraler 5 000 000
Sammanlagt 39 220 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Effekterna av sänkningen av lotteriskatten 4 240
Förändring av Veikkaus Ab:s avkastningsprognos för 2021 -18 740
Nivåförändring -530
Sammanlagt -15 030

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 39 220 000
2020 budget 54 250 000
2019 bokslut 54 968 032