Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 314 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Museiverket är sakkunnigt när det gäller kulturarv och kulturmiljö, fungerar som myndighet på området samt producerar information om kulturarvet och kulturmiljön. Museiverket ansvarar för insamlingen och förvaringen av kulturarvsinformationen, skyddet av kulturmiljön och kulturegendomen, styrningen och utvecklandet av museisektorn samt sakkunskapen i fråga om internationella konventioner som gäller kulturarvet i samarbete med andra myndigheter. Finlands nationalmuseum, som hör till Museiverket, ansvarar för den kulturhistoriska nationalsamlingen samt för programmet och publikarbetet när det gäller museer och sevärdheter.

Museiverkets uppgift när det gäller att uppnå de samhälleliga effektmålen är att

  • — i sin verksamhet genomgående främja jämlikhet, demokrati och delaktighet i kulturarvet
  • — sörja för ett mångsidigt kulturarv som en samhällelig resurs
  • — främja hållbar utveckling genom publikarbete, vård av kulturarvet och ändrade verksamhetssätt
  • — aktivt delta i det nationella och internationella samarbetet för att identifiera kulturarvets betydelse och utnyttja de möjligheter det öppnar

Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för Museiverket:

  • — Tjänster, material och forskningsinfrastruktur utvecklas så att de är tillgängliga, kundorienterade och så digitala som möjligt för att främja forskningen och öka kunskapen om och förståelsen för kulturarvet.
  • — De nya tjänsterna och samarbetet med aktörerna stärker kulturbranschens betydelse inom samhällsekonomin och förbättrar arbetsvillkoren inom branschen. Planeringen och genomförandet av Nationalmuseets utvidgning och nya verksamhetsmodell inleds.
Nyckeltal för resultatet 2018
utfall
2019
utfall
2020
mål/uppskattning
2021
mål/uppskattning
         
Produktion och kvalitetsledning        
Antal studerade objekt i tjänsten Finna, st. 635 050 465 834 600 000 700 000
Åtkomst till elektroniskt katalogiserade objekt i tjänsten Finna, st. 265 813 263 795 285 000 305 000
Totalt antal besökare i museer och slott 710 896 762 481 730 000 600 000
Funktionell effektivitet        
Det genomsnittliga priset på musei- och slottsbesök, euro 2,19 2,37 2,12 2,15
Den genomsnittliga inkomsten av musei- och slottsbesök, euro 4,36 3,96 3,86 3,87
Hantering av mänskliga resurser        
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,77 3,85 3,77 3,78
Årsverken 267 276 270 275

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 28 834 25 254 25 814
Bruttoinkomster 6 899 3 500 3 500
Nettoutgifter 21 935 21 754 22 314
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 930    
— överförts till följande år 994    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nationalmuseets nya verksamhetsmodell och utställningsprogram 150
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 195
Lönejusteringar 429
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -172
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -42
Sammanlagt 560

2021 budget 22 314 000
2020 IV tilläggsb. 1 700 000
2020 II tilläggsb. 591 000
2020 budget 21 754 000
2019 bokslut 20 999 000