Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 103 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och presentationen samt utvecklingen av det internationellt betydelsefulla byggnadskulturella monumentet Sveaborg som finns med på Unescos världsarvslista. Förvaltningsnämnden för Sveaborg har i uppdrag att bevara kulturarvshelheten i enlighet med de nationella skyddsmålen och världsarvskonventionen. Förvaltningsnämnden för Sveaborg sörjer för en hållbar balans mellan bevarandet av fästningen, besökarhanteringen och hanteringen av användningen.

Förvaltningsnämnden för Sveaborgs uppgift när det gäller att uppnå de samhälleliga effektmålen är att

  • — Genom kompetent ombyggnad och restaurering i rätt tid främjas den kulturella och ekologiska hållbarheten. Av målen i Agenda 2030 genomförs i synnerhet åtgärder som hänför sig till hållbar turism
  • — Besökarna informeras om Sveaborgs världsarvsvärden och skyddet av dem samt uppmuntras att agera ansvarsfullt.
  • — Interaktionen mellan intressentgrupperna främjas.
  • — Världsarvsobjektets särskilda universella värden, autenticitet och integritet bevaras, man har förberett sig på riskerna och skötseln av objektet bidrar till en hållbar utveckling. Med hjälp av en vård- och bruksplan bevaras världsarvsobjektets värden.
  • — Man förbereder sig på inkomstbortfall till följd av det minskade antalet besökare till följd av Covid-19-pandemin och på att hitta en ny typ av kundkrets. Förlusten gäller både antalet besökare och den regionalekonomiska effekten åren 2020—2021.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för förvaltningsnämnden för Sveaborg:

Nyckeltal för resultatet 2018
utfall
2019
utfall
2020
mål/uppskattning
2021
mål/uppskattning
         
Samhälleliga effekter        
Sveaborgs lokalekonomiska effekt (mn euro) 23 24 24 6,2
Funktionell effektivitet        
Hyresbostädernas nyttjandegrad, % 94,2 94 94 92
Hyresintäkter, tillväxt % 1,0 1,0 0,5 -9,5
Hantering av mänskliga resurser        
Årsverken 81,1 82 83 83
Arbetstillfredsställelseindex (VM Baro) 3,6 3,7 3,75 3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 9 379 8 635 8 293
Bruttoinkomster 7 087 6 540 6 190
Nettoutgifter 2 292 2 095 2 103
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 425    
— överförts till följande år 357    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 7 086 6 700 6 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 956 6 820 6 820
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 129 -120 -620
Kostnadsmotsvarighet, % 102 98 91

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 38
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -25
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -5
Sammanlagt 8

2021 budget 2 103 000
2020 IV tilläggsb. 400 000
2020 II tilläggsb. 700 000
2020 budget 2 095 000
2019 bokslut 2 224 000