Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 893 903 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering i enlighet med universitetslagen (558/2009) enligt följande:

1) 1 713 823 000 euro för universitetens basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder

2) 166 280 000 euro i ersättning till universiteten för de kostnader som universiteten föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet

3) högst 13 800 000 euro för prövningsbaserad finansiering av universiteten.

Förklaring:Den statliga finansieringen av universiteten bestäms med stöd av 49 § i universitetslagen (558/2009), statsrådets förordning om universiteten (770/2009) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (119/2019).

Ersättningen enligt punkt 2 justeras årligen utifrån det senaste mervärdesskatteintaget i euro för varje universitet.

I anslaget under 3 punkten ingår 200 000 euro för att stärka forskningen i transportekonomi vid Aalto-universitetet.

I anslutning till Helsingfors universitet verkar Nationalbiblioteket. Bestämmelser om Nationalbibliotekets uppgifter finns i universitetslagen (558/2009) och lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007). Målet är att stärka Nationalbibliotekets roll som en nationell utvecklare inom biblioteksbranschen och som tillhandahållare av bastjänster inom hela biblioteksnätet.

Vid de universitet som ordnar lärarutbildning finns övningsundervisning och för utvecklingen av lärarutbildningen finns övningsskolor. Målet för övningsskolorna är en hög nivå på den verksamhet som tjänar lärarutbildningen och en nära växelverkan med universitetets övriga verksamhet. Antalet elever i övningsskolorna är ungefär 8 800, varav cirka 2 300 är gymnasieelever.

Universitetens kvantitativa mål

  2015
utfall
2017
utfall
20191)
utfall
20212)
         
Lägre högskoleexamina 15 039 13 893 13 413 16 995
Högre högskoleexamina 15 315 14 910 16 098 18 236
Doktorsexamina 1 881 1 748 1 716 1 906
Vetenskapliga publikationer (jufo 2 och 3)/undervisnings- och forskningspersonal3) 0,48 0,57 0,57 0,58
Andelen gemensamma, internationella publikationer av de vetenskapliga publikationerna (jufo 1—3), % 47,0 49,0 50,0 52,0
Andelen studerande som avlagt examen inom målsatt tid (7 år) av dem som inlett studier, %4) 49,8 51,6 52,5 55,0
Andelen som avlagt minst 55 studiepoäng under läsåret, % 41,6 43,3 43,9 45,0

1) Antal examina utfall, i övrigt uppskattning

2) I fråga om målen för examina är siffran för år 2021 det genomsnittliga målet för åren 2021—2024.

3) Publikationsforumet är ett klassificeringssystem som stöder kvalitetsbedömningen av vetenskaplig publikationsverksamhet. I klassificeringen som består av tre nivåer placeras de centrala utländska och inhemska publiceringskanalerna mellan basnivån (1) och den högsta nivån (3).

4) Avser i fråga om lägre och högre högskoleexamina andelen studerande som avlagt målexamen, den högsta examen som en ny studerande har beviljats rätt att avlägga.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Kalkylerad basfinansiering av universiteten 1 713 823 000
— Nationalbiblioteket 19 000 000
— Övningsskolor 49 204 000
— Övrig kalkylerad basfinansiering av universiteten 1 645 619 000
Den andel som den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet utgör av de kostnader som universiteten föranleds 166 280 000
— Uppskattning av moms-kompensationen år 2021 159 389 000
— Justering enligt skillnaden mellan den moms-kompensation som gäller ersättningarna 2019 och utfallet 6 891 000
Prövningsbaserad finansiering av universiteten (högst) enligt universitetslagen (558/2009) 13 800 000
Sammanlagt 1 893 903 000

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för gymnasieutbildning i övningsskolorna, 8 607 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av moment 29.20.35.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av moms-kompensationen -12 181
Stärkande av forskningen i transportekonomi (överföring från moment 31.01.01) 200
Tillägg av engångsnatur -2 000
Universitetsindex (2,0 %) 33 675
Sammanlagt 19 694

2021 budget 1 893 903 000
2020 IV tilläggsb. 67 000 000
2020 budget 1 874 209 000
2019 bokslut 1 767 113 000