Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 431 000 euro.

Förklaring:Institutet för de inhemska språken är en sakkunnig- och serviceorganisation vars verksamhet syftar till att öka kännedomen om de inhemska språken och deras betydelse i kulturen och samhället. Genom sin verksamhet skapar den förutsättningar för jämställdheten i Finland. Centret producerar tjänster och publikationer som främjar användningen och utvecklingen av finska och svenska. Centret erbjuder sina tjänster och sitt material öppet på webben och främjar öppenhet och digitalisering i fråga om information. Centret skapar förutsättningar för integration av invandrare genom att utarbeta ordböcker för invandrarspråken. Centrets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv.

Nyckeltal 2018
utfall
2019
utfall
2020
mål
2021
mål
         
Publikationer (viktat styckeantal) 4 019 4 521 3 000 3 000
Språkrådgivning (svar), st. 7 060 8 881 6 000 6 500
Antal besökare i nättjänsten (årligen) 3 167 139 4 462 421 3 300 000 3 400 000
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,6 3,6 3,4 3,4
Årsverken 78 75,9 77 77

För att resultatmålen för Institutet för de inhemska språken ska nås används även anslag under moment 29.40.53.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 806 1 532 4 881
Bruttoinkomster 565 450 450
Nettoutgifter 1 241 1 082 4 431
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 594    
— överförts till följande år 461    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Teknisk ändring 2
Överföring från moment 29.40.51 med avdrag för motsvarande belopp från moment 29.40.53 3 300
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 25
Lönejusteringar 82
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -53
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -7
Sammanlagt 3 349

2021 budget 4 431 000
2020 budget 1 082 000
2019 bokslut 1 108 000