Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 933 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Riksarkivets internationella samarbete

2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.

Förklaring:Riksarkivet är en sakkunnig- och serviceorganisation samt en infrastruktur för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad användbar form och så att det kan användas effektivt med tanke på kunderna. Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och hålls tillgängliga, att stödja forskningen, att göra informationen mera tillgänglig samt att utveckla arkivfunktionen samtidigt som digitalisering främjas.

Verksamhetens resultat
  • — Riksarkivet effektiviserar sin verksamhet genom digitala verksamhetssätt.
  • — Riksarkivets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
Hantering av mänskliga resurser
  • — Riksarkivet utvecklar och leder sin arbetsgemenskap med målet att personalen ska ha god arbetsförmåga och arbetshälsa, sakkunskap, stark kompetens och utveckling av kompetensen, främja rörligheten samt förnya statens arbetsgivarbild.
Nyckeltal 2018
utfall
2019
utfall
2020
mål
2021
mål
         
Samhälleliga verkningar        
Det totala arkivmaterialet (hyllkilometer) 221,7 220,3 226,9 231,9
Den totala mängden digitaliserat material (mn filer/år) 74 80 114 151
Andelen e-tjänster av begärandena om information 70 70 70 75
         
Verksamhetens resultat        
Behandlade begäranden om information (st.) 28 806 26 034 26 000 26 000
Användning av digitalt material på nätet (mn besök/år) 1,6 1,9 1,9 2,0
Begäran om och intyg över offentligrättsliga uppgifter (euro/prestation) - 104 95 90
         
Hantering av mänskliga resurser        
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,3 3,3 >=3,7 >=3,7
Årsverken 203 207 225 222

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 21 069 20 236 21 133
Bruttoinkomster 1 571 670 1 200
Nettoutgifter 19 498 19 566 19 933
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 915    
— överförts till följande år 1 773    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 184
Lönejusteringar 358
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -20
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -55
Nivåförändring -100
Sammanlagt 367

2021 budget 19 933 000
2020 budget 19 566 000
2019 bokslut 20 357 000