Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 397 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete.

Förklaring:Verket för finansiell stabilitet är en myndighet som till följd av det EU-direktiv som gäller återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag inrättades i Finland 2015. I direktivet och i den förordning som gäller en gemensam resolutionsmekanism anges för verket närmare myndighetsuppgifter i anslutning till föregripande resolutionsåtgärder samt befogenheter att genomföra en kontrollerad omstrukturering av verksamheten vid inrättningar i kris och eventuellt lägga ner sådana inrättningar. Verket för finansiell stabilitet ska också sköta förvaltningen av insättningsgarantisystemet, inklusive förvaltningen av insättningsgarantifonden. I och med verket har man inrättat en ny insättningsgarantifond, i vilken verket samlar insättningsgarantiavgifter. Kostnaderna för myndighetens verksamhet täcks helt och hållet med förvaltningsavgifter av skattenatur som tas ut inom sektorn.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 11.19.11.

Mål för resultatet av verksamheten

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 17,6 19 19
Index för utbildningsnivån (skala 1—8) 7,0 6,9 6,9
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 8,4 8,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5) 4,0 4,0 4,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring på grund av ökade årsverken och preciserade kostnadskalkyler för investeringsprojekt -196
Investeringar och anskaffning av tjänster -31
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -9
Sammanlagt -236

2021 budget 3 397 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 3 633 000
2019 bokslut 3 953 000