Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 432 841 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens åtgärder.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Effektivitet      
Andelen kunder som gärna betalar skatt, % 80 - 80
Andelen kunder som anser att övervakningen är effektiv, % 80 - 80
Produktion och kvalitetsledning      
Andelen elektroniska inkomstskattedeklarationer, enskilda kunder, % 77 82 85
Andelen elektroniska skattekortsändringar, % 68 70 70
Upplupna skattefordringar med finansieringsarrangemang, utsökning och betalningsuppmaningar med hot om konkurs, % 32 31 31
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 4 926 4 929 4 888
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,4 9,0 9,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1–5 VM Baro 3,64 3,64 3,64

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 410 852 428 848 436 241
Bruttoinkomster 5 521 3 400 3 400
Nettoutgifter 405 331 425 448 432 841
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 105 082    
— överförts till följande år 106 638    

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats

1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet

2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2021

3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

4) totalreformen av datasystemen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 1 000
Ibruktagande av ett inkomstregister vid Skatteförvaltningen -362
Införande av punktbeskattningen och bilbeskattningen i Gentax (2020 års andel) -8 000
Införande av punktbeskattningen och bilbeskattningen i Gentax (fortlöpande) 590
Införande av punktbeskattningen och bilbeskattningen i Gentax (investeringsutgifter 2021) 3 125
Kostnadsbesparing av färdigprogram -6 384
Kostnadsbesparing för ibruktagandet av det nationella inkomstregistret (fortlöpande) -700
Senareläggning av kostnadsbesparingen av ibruktagandet av den reform som utnyttjar färdigprogram 11 384
Tilläggsfinansiering för avslutande av övergångsperioden för överföringen av uppgifter inom bil- och punktbeskattningen -3 000
Tjänst som ersätter Katso-tjänsten (överföring till moment 28.30.03) -512
Utvidgad konsumenthandel som överskrider skattegränsen i mervärdesbeskattningen (investering 2020) -2 200
Värderingsreformen inom fastighetsbeskattningen (investeringsutgifter 2021) 4 790
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 248
Lönejusteringar 9 492
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -2 078
Sammanlagt 7 393

2021 budget 432 841 000
2020 budget 425 448 000
2019 bokslut 406 887 000