Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2021

19. Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 479 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av multirollflygplan, vapen, skjutförnödenheter och andra system samt till testning, ibruktagande och utbildning i fråga om dessa

2) till köp av tjänster, administrativa utgifter och drivandet av ibruktagningsfasen

3) till anskaffning av reservdelar och bytesanordningar

4) forsknings- och utvecklingsverksamhet samt revisioner som direkt hänför sig till anskaffningen

5) till planering, byggande och tillfälliga hyreskostnader för lokaler och militärområden

6) till dataskydds- och säkerhetsbyggnad samt till andra säkerhetsupphandlingar

7) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 50 årsverken per år

8) till index- och valutakursutgifter.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för användning av beställningsfullmakten för anskaffning av multirollflygplan 2021 (HX 2021) 900 000 000
02. Övrig finansiering anskaffningen av multirollflygplan (högst) 579 000 000
03. Indexutgifter -
04. Valutakursutgifter -
Sammanlagt   1 479 000 000

Anslaget används till förskottsbetalningar och delbetalningar enligt upphandlingsavtalet.

Under momentet nettobudgeteras enligt kontantprincipen de inkomster som direkt hänför sig till anskaffningen och räntorna på dröjsmålstiden för förskott som betalats för anskaffningen. Sporadiska inkomster från anskaffningen av multirollflygplan får användas för anskaffning av vapen, skjutförnödenheter och reservdelar.

Fullmakt

Avtal som gäller anskaffning av multirollflygplan och avtal som har direkt samband med dem får ingås så att de utgifter som dessa föranleder staten åren 2021—2031 får uppgå till högst 9 400 000 000 euro på prisnivån vid tidpunkten för sändandet av den slutliga anbudsförfrågan, ökad med valuta- och kostnadsnivåförändringar som föranleds av bindningar enligt upphandlingsavtalet (beställningsfullmakten för anskaffning av multirollflygplan, HX 2021).

Anslag för beställningsfullmakten och till den hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring:Med multirollflygplanen ersätts Hornet-jaktplanens kapacitet.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 2025— Sammanlagt
fr.o.m.
2021
             
Beställningsfullmakten för anskaffning av multirollflygplan 2021 (HX 2021) 900 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 4 500 000 9 400 000
Utgifter sammanlagt 900 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 4 500 000 9 400 000

Anskaffningen av multirollflygplan baserar sig på programmet för utveckling av försvarsmaktens stridssystem för luftförsvaret samt på de kapaciteter som byggs upp i programmet:

Prestationsförmåga / Mål

Multirollflygplanens kapacitet är en central del av Finlands försvarssystem och den integreras i försvarsmaktens övervaknings- och ledningssystem.

  • — luftförsvarets kapacitet upprätthålls fram till början av 2060-talet
  • — man svarar på utvecklingen i verksamhetsmiljön i enlighet med dess krav
  • — hela försvarssystemet stöds med underrättelseinhämtnings-, övervaknings- och målangivningskapacitet samt med databehandling och dataöverföring i realtid
  • — anskaffning av flygplan, flygplansmotorer inkl. reservmotorer, reservdelspaket och reservdelsutrustning som krävs för den inledande användningen, personalutbildning och tekniskt stöd för ibruktagande och inledande av användningen av flygplanen, simulatorsystem samt andra mindre anskaffningshelheter
  • — anskaffning av den mängd vapen som behövs för att inleda den operativa beredskapen för luftstrids-, markmåls- och sjömålseldverkan
  • — anskaffning av system som omfattas av köparens anskaffningsskyldighet, bl.a. krypteringsanordningar för radiosystemet eller delar till datalänksystemet
  • — den lokal-, militärområdes-, dataskydds- och säkerhetsbyggnad som projektet behöver planeras och genomförs
  • — de ledningssystemhelheter som prestationsförmågan förutsätter anskaffas.

Ändringarna i index och valutakurser budgeteras i kommande budgetpropositioner som en ökning eller minskning av den beställningsfullmakt och de utgifter som godkänts i budgeten för 2021.

Den fastighetsbyggnad som ingår i multirollflygplanens kapacitet inbegriper lokal-, områdes-, dataskydds- och säkerhetsbyggnad som är kritisk för det militära försvaret. Planeringen och byggandet i anslutning till detta genomförs i enlighet med statens hyressystem och en annuitetsmetod (engångsersättning) kan tillämpas när det är fråga om finansiering av lokal-, områdes- eller strukturlösningar för att kunna ta i bruk projektets kapacitet.

Anskaffningen av multirollflygplan kan ge upphov till inkomster, bl.a. realiseringen av säkerheter för förskottsbetalningar, räntor på förskott för dröjsmålstiden, skadestånd och avtalsvite. Eventuella inkomster används vid uppbyggnaden av multirollflygplanens kapacitet för anskaffning av vapen, skjutförnödenheter och reservdelar.

De justeringar av valuta- och kostnadsnivån som görs i det anslag som årligen överförs som obundet och i den beställningsfullmakt som överförs som obunden behåller finansieringens köpvärde i en situation där det bl.a. inte är ändamålsenligt att ingå avtal om alla anskaffningar av vapen och reservdelar i det inledande skedet av upphandlingen.

Beställningsfullmakten tillsammans med alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Beredning av anskaffningen av multirollflygplan (överföring till moment 27.10.01) -1 000
Beställningsfullmakten HX 2021 900 000
Övrig finansiering av anskaffningen av multirollflygplan 570 000
Sammanlagt 1 469 000

2021 budget 1 479 000 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 10 000 000
2019 bokslut