Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 271 598 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag

3) till inrikesministeriets gränsbevakningsavdelnings utgifter

4) till utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns permanenta styrka och deltagande i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån verksamhet.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen. I regeringspropositionen ändras Gränsbevakningsväsendets uppgifter och skyldigheter så att Gränsbevakningsväsendet anvisar personal och materiel för att användas av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns permanenta styrka. Om den närmare inriktningen av och antalet utstationeringar av personal avtalas årligen i förhandlingar mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och inrikesministeriet. År 2021 ställer Gränsbevakningsväsendet personalen till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns förfogande, med undantag för en kortvarig utstationering som polisen står för.

Finlands nationella maximala skyldighet att utstationera personal i EU-lagstiftningen (personer/år)

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 från och med 2027
               
Långa utstationeringar (2 år) 8 10 10 15 20 25 30
Korta utstationeringar (högst 3 månader/år) 72 70 80 85 100 105 110
Reserv för snabba insatser 30 30 30 30 - - -

Avsikten är att de ersättningar för lönekostnader för den permanenta styrkan som fås från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån årligen intäktsförs under moment 12.26.99

Under momentet betalas löneutgifter för Gränsbevakningsväsendets personal och övriga omkostnader som föranleds av lagstadgad verksamhet. Anskaffningar av tunga fordon av investeringskaraktär, ombyggnader av engångsnatur och underhåll betalas från moment 26.20.70.

Av anslaget under momentet betalas utgifterna för inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning (uppskattningsvis ca 1,2 miljoner euro och 10 årsverken).

Fördelning av omkostnaderna (%)

2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Personalutgifter 64 65 65
Utgifter för lokaler 8 8 9
IKT-utgifter 7 7 7
Övriga 21 20 19
Sammanlagt 100 100 100
Gränssäkerhet

Finlands övervakning av de yttre gränserna är effektiv och trovärdig. Gränsbevakningsväsendet stärker Finlands säkerhet och avvärjer säkerhetshot mot Finland och Europa vid de yttre gränserna. Gränstrafiken är säker och smidig. Brottsbekämpningen är effektfull. Gränsbevakningsväsendet ökar människornas säkerhet i gränsområdet och skärgården.

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Gränssäkerhet(1—5) 3,7 3,8 3,8
Kontaktpersoner och internationella operationer      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,8 3,4 3,4
Samarbete med grannländernas myndigheter      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,2 4,2 4,2
Gränsövervakning      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,7 3,8 3,8
— Kvaliteten på lägesbilder som gäller gränserna (1—5) 4,0 3,9 3,9
— Kvaliteten på gränskontrollerna (1—5) 3,1 2,3 2,3
— Förhindrande av gränsincidenter (1—5) 4,1 4,4 4,4
— Upptäckta gränsincidenter (1—5) 2,4 4,1 4,1
— Brottsutredningsnivå för organiserad olaglig inresa och människohandelsbrott (1—5) 2,3 2,9 2,9
Gränsbevakningsväsendets handräckning till myndigheter 2,9 3,0 2,9
Patrullering (h) 260 923 252 180 254 244
Teknisk övervakning (h) 2 569 338 2 790 000 2 800 000
Gränskontroller (mn pers.) 16,4 16,8 17,3
Nekad inresa (pers.) 1 122 1 040 1 040
Riksgränsbrott (st.) 164 136 136
Organiserad olaglig inresa och människohandel (st.) 91 79 79
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (st.) 462 468 468
Gränssäkerhet      
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga 244,4 240,3 243,9
Årsverken 2 507 2 550 2 575
Produktivitet (ind) 126 125 125
Resurshushållning (ind) 117 119 120
Säkerheten i havsområden

Finlands sjöräddningssystem är tillförlitligt. Gränsbevakningsväsendets lednings- och aktionsberedskap för marina flertypsolyckor är omedelbar. Gränsbevakningsväsendet främjar skyddet av den marina miljön.

2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Säkerheten i havsområden (1—5) 3,9 4,1 4,1
Sjöräddning      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,6 4,6 4,6
Sjöräddningsuppdrag (st.) 1 433 1 493 1 493
Skydd av den marina miljön      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 1,8 2,5 2,5
Säkerheten i havsområden      
Kostnader (mn euro) 12,4 12,9 13,1
Årsverken 127 137 138
Produktivitet (ind) 106 100 99
Resurshushållning (ind) 99 95 95
Territoriell integritet och försvarsberedskap

Gränsbevakningsväsendet har god funktionsförmåga för att trygga samhället i alla störningar och undantagsförhållanden. Gränsbevakningsväsendet har god beredskap för att trygga den territoriella integriteten och försvara riket.

2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Territoriell integritet och försvarsberedskap(1—5) 3,9 3,8 3,7
Upprätthållande av beredskap i störningssituationer och vid undantagsförhållanden      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,1 3,9 3,9
Gränsbevakningsväsendets trupproduktion och utbildning som gäller det militära försvaret      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,7 3,6 3,6
Territoriell integritet och försvarsberedskap      
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga 17,2 16,2 15,8
Årsverken 177 172 167
Produktivitet (ind) 164 148 139
Resurshushållning (ind) 152 141 134
Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personalstruktur och personalkompetens hålls på den nivå som uppgifterna kräver.

Mänskliga resurser 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Årsverken 2 811 2 780 2 850
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) 7,7 7,5 7,5
Arbetsklimat (1—5) 3,7 3,7 3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 252 832 254 099 281 598
Bruttoinkomster 16 962 9 500 10 000
Nettoutgifter 235 870 244 599 271 598
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 19 454    
— överförts till följande år 20 364    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
EU: s ytterligare krav på gränssäkerhet, EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) 2 450
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns permanenta styrka 3 480
Förbättring av säkerheten i lokaler 2 500
Höjning av serviceavgifterna för säkerhetsnätet -265
Säkrande av kapaciteten inom gränssäkerheten och antalet gränsbevakare (regeringsprogr. 2019) 1 000
Tryggande av den operativa kapaciteten 10 000
Ändringar i SIS-bestämmelserna 300
Ökad trafik över de yttre gränserna vid Rovaniemi flygplats 500
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 1 965
Lönejusteringar 5 710
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -641
Sammanlagt 26 999

2021 budget 271 598 000
2020 IV tilläggsb. 7 000 000
2020 II tilläggsb. 8 380 000
2020 I tilläggsb. 3 000 000
2020 budget 244 599 000
2019 bokslut 236 780 000