Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
              02. Skyddspolisens omkostnader
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migration

Statsbudgeten 2021

10. PolisväsendetPDF-versio

Förklaring:Polisen tryggar rätts- och samhällsordningen, upprätthåller allmän ordning och säkerhet, förebygger, avslöjar och reder ut brott och sörjer för att de blir föremål för åtalsprövning. Polisen ska upprätthålla säkerheten i samarbete med andra myndigheter samt med sammanslutningar och invånarna och sköta det internationella samarbete som hör till dess uppgifter.

För Polisstyrelsen uppställs följande preliminära resultatmål för verksamheten:

  • — Polisen säkerställer att tjänsterna håller hög kvalitet på riksnivå på lika villkor genom att inrikta resurserna på ett sätt som motsvarar omvärlden och uppgifterna
  • — Polisen ökar trygghetskänslan och medborgarnas förtroende genom att tillhandahålla brådskande larmtjänster på ett tillförlitligt sätt och genom att stärka förebyggandet av brott i polisens verksamhet
  • — Brott mot liv och hälsa, sexualbrott och de brott som är mest skadliga för samhället samt deras negativa effekter minskar
  • — Polisens prestationsförmåga, säkerhetskommunikation samt en förutseende och uppdaterad lägesbild motsvarar de krav som omvärlden ställer
  • — Personalen är välmående och dess kompetens motsvarar de krav som den föränderliga omvärlden (bl.a. digitaliseringen) och genomförandet av koncernstrategin ställer.

De viktigaste förändringarna i omvärlden hänför sig till det inhemska och internationella säkerhetsläget samt till den coronapandemi som började 2020 och dess konsekvenser globalt, samhälleligt och i anslutning till polisens verksamhetsområde. Samtidigt påverkas omvärlden fortfarande av tidigare trender: digitaliseringens och IKT: s samt teknikens snabba utveckling samt den ökade ojämlikhetens konsekvenser i synnerhet för sårbara grupper. Dessutom kan förändringarna i den globala säkerhetspolitiska omgivningen vara snabba. Detta förutsätter beredskap, prognostisering och säkerställande av tillräcklig prestationsförmåga. Den organiserade brottsligheten och kriminalitetens internationalisering samt den virtuella verksamhetsmiljöns möjligheter återspeglas fortfarande på många olika sätt i polisens verksamhetsområde. Verksamheten prioriteras inom ramen för de ekonomiska resurserna.

Skyddspolisen har till uppgift att i enlighet med inrikesministeriets styrning inhämta information för att skydda den nationella säkerheten samt upptäcka, förhindra och avslöja sådan verksamhet, sådana förehavanden och sådana brott som kan hota statsskicket och samhällsordningen eller rikets inre eller yttre säkerhet. Skyddspolisen ska även upprätthålla och utveckla en allmän beredskap för att upptäcka och förebygga verksamhet som hotar säkerheten i samhället.

För Skyddspolisen uppställs följande preliminära resultatmål för verksamheten:

  • — Civil underrättelseinhämtning har ordnats effektivt
  • — Hot mot den nationella säkerheten avslöjas och betydelsen av föregripande underrättelseinformation som stöd för beslutsfattandet ökar
  • — Prestationsförmågan motsvarar den civila underrättelseinhämtningens uppgifter och kraven i den säkerhetspolitiska omgivningen
  • — Skyddspolisens kommunikation är verkningsfull och förtroendeskapande samt ökar medborgarnas, andra myndigheters och beslutsfattares medvetenhet om frågor som gäller den nationella säkerheten.
Nyckeltal/mätare 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Antal strafflagsbrott, högst 443 954 445 000 460 000
Gatusäkerhetsindex, minst (1999=100)1) 100,8 100,4 100,5
Trafiksäkerhetsindex, minst (1999=100)2) 240,7 217,0 217,0
Störningsindex, högst3)   88,0 86,0
Medborgarnas förtroende för polisens verksamhet, medeltal, minst, på skalan 1—44) - 3,39 -
Medborgarnas trygghetskänsla, medeltal, minst, på skalan 1—45) - 3,03 -
Medborgarnas förtroende för skyddspolisen, %6) 87 85 85
Skyddspolisen, framgångsrik verksamhet, %7) 80 80 80

1) Gatusäkerhetsindex är ett tal för det viktade sammanlagda antalet rån, fall av misshandel, skadegörelse och ratt- och trafikfylleri som anmälts till polisen. Det sammanräknade antalet ställs i relation till invånarantalet i området. Ju större indextalet är desto bättre är läget jämfört med det nationella genomsnittet 1999.

2) Trafiksäkerhetsindex beskriver antalet registrerade bilar och motorcyklar dividerat med det viktade antalet döda och skadade i trafiken.

3) I störningsindexet, viktas antalet av vissa brott och uppdrag som gäller liv och hälsa samt egendom som anmälts till polisen och som räknas samman. Dessa brott och uppgifter uppgår till ca 40. Summan relateras till invånarantalet i området. Ju högre värdet är, desto fler störningar i förhållande till invånarantalet. Riksomfattande värde 2014 = 100.

4) Medborgarnas förtroende för polisens verksamhet mäts i polisbarometerundersökningen med frågan "I vilken utsträckning litar ni på följande myndigheters verksamhet?", 1 = väldigt lite, 2 = ganska lite, 3 = ganska mycket, 4 = väldigt mycket. Källa: Polisbarometern. En undersökning av medborgarnas åsikter vartannat år.

5) Medborgarnas trygghetskänsla mäts i polisbarometerundersökningen med frågan "Hur allvarligt problem anser ni att brottsligheten i närområdet är?", 1 = väldigt allvarligt, 2 = ganska allvarligt, 3 = inte särskilt allvarligt, 4 = inte alls allvarligt. Källa: Polisbarometern

6) Källa: Kantar TNS Oy

7) Källa: Kantar TNS Oy

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 796 137 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009)

2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag.

Förklaring:Polisens resultatrika verksamhet som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna bidrar till att Finland är världens tryggaste land. Polisen skapar trygghetskänsla genom att fullgöra sina lagstadgade uppgifter i rätt tid och så att de håller hög kvalitet, genom att polisen är synlig och anträffbar i människornas vardag samt genom att medborgarna har ett fortsatt förtroende för verksamheten. Aktionsberedskapen och nivån på beredskapen är god. Målsättningen är att hotande fenomen kan identifieras och att de kan upptäckas och förhindras. Så många brott som möjligt förebyggs genom identifiering av grundorsakerna. Olaglig inresa och olaglig vistelse i landet bekämpas effektivt. Polisens prestationsförmåga tryggas genom att man strävar efter att öka antalet poliser och genom fordonsupphandling och annan upphandling.

Inom polisväsendet betonas polisens aktionsberedskap också inom områden med lägre servicenivå, förebyggande verksamhet samt effektiv brottsbekämpning särskilt i fråga om de brott som är mest skadliga för individen och samhället. För att bevara samhällsfreden avvärjs sådana förehavanden och brott som kan utgöra fara för rätts- och samhällsordningen eller för rikets inre och yttre säkerhet i samarbete med övriga aktörer. Polisen sörjer för utvecklandet och upprätthållandet av det internationella polissamarbetet genom att delta i arbetet inom ramen för de bilaterala och multilaterala strukturer som inrättats för detta ändamål.

Polisens synlighet och tillgängligheten till tjänster ökas genom digitalisering och tekniska lösningar. Samtidigt säkerställs att polisens kapacitet att bemöta behovet av brådskande hjälp förblir på nuvarande nivå.

Fördelning av omkostnaderna (%)

2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Personalutgifter 70 70 70
Utgifter för lokaler 9 9 9
IKT-utgifter 8 8 8
Övriga utgifter 13 13 13
Sammanlagt 100 100 100
Övervaknings- och larmverksamhet samt trafiksäkerhet

Tillgången till brådskande larmtjänster och aktionsberedskapstiden bibehålls på 2019 års nivå. Polisens synlighet upprätthålls i glesbygdsområden och områden med lägre servicenivå i den utsträckning som resurserna tillåter. I polisens verksamhet betonas förebyggande verksamhet.

Inom trafikövervakningen utökas och utvidgas den automatiska trafikövervakningen. Nivån i fråga om antalet fall av rattfylleri och grovt äventyrande av trafiksäkerheten som polisen avslöjar samt nivån i fråga om övervakningen av tung trafik förbättras och de centrala riskfaktorerna inom trafiken åtgärdas.

Situationen i fråga om olaglig inresa är fortsättningsvis under kontroll i Finland och åtgärderna för att bekämpa olaglig inresa är trovärdiga och effektiva.

Tillsyn 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (A-, B- och C-uppdrag/årsv.) 838 866 844
Trafikövervakningens produktivitet, st./årsv. 914 562 879
Resurshushållning      
Årsverken 1 224 1 256 1 254
Kostnader för övervakning, 1 000 euro 135 590 138 000 140 000
Resurshushållning (kostnader/A-, B- och C-uppdrag), euro 132,4 127 132
Serviceförmåga och kvalitet      
Framgångsrika ingripanden vid våld i nära relationer, medeltal minst, vitsord 1—4 - 2,84 -
Trafikövervakningen, medeltal minst, vitsord 1—4 - 3,06 -
Polispatrullering och annan synlig verksamhet, medeltal minst, vitsord 1—4 - 2,9 -
Arbetstid som använts för trafikövervakning, årsv. 471,1 463 490
— varav arbetstid som använts för övervakning av tung trafik, årsv. 46,9 45,0 57,5
Prestationer inom den automatiska trafikövervakningen, st. 516 314 300 000 440 000
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, fall högst, st. 4 332 4 830 4 500
Trafikolyckor som lett till personskada, högst, st. 4 024 3 800 3 550
Fall av rattfylleri, högst, st. 19 150 21 205 23 000
Prestationer      
Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st. 1 024 398 1 088 159 1 058 000
— varav uppdrag på polisens eget initiativ, % 38,7 37,1 38,0
På eget initiativ (%) i vissa uppdrag i anslutning till övervakningen av tätorter (03 Misshandel, slagsmål | 15 Skadegörelse | 34 Berusad person | 35 Störande beteende och ofog) 9,2 8,3 9,0
Larmverksamhet 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (A- och B-larmuppdrag, antal/årsv.) 228 228 235
Resurshushållning      
Årsverken 2 071 2 071 2 071
Kostnader för larmverksamheten, 1  000 euro 207 735 209 000 211 000
Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag A+B), euro 439,5 443 433
Serviceförmåga och kvalitet      
Insatstiden för uppdrag i kategori A, min. 10,7 10,7 10,7
Insatstiden för uppdrag i kategori A och B, min. 15,5 15,2 16,0
Insatstid under 20 min (% av uppdrag A+B) 75,9 76,6 76,5
Insatstid under 45 min (% av uppdrag A+B) 95,0 95,4 95,5
Brådskande utryckningar, medeltal minst, vitsord 1—4 - 3,19 -
Prestationer      
Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, högst, st. 17 984 23 347 20 000
Antal A- och B-larmuppdrag, högst, st. 472 611 471 460 487 000
Antal A-, B- och C-larmuppdrag, högst, st. 1 024 398 1 088 159 1 058 000
Brottsbekämpning

Inom brottsbekämpningen betonas säkerställandet av förmågan att bekämpa brott som riktar sig mot den personliga integriteten, dvs. brott mot liv och hälsa, sexualbrott samt brott som undergräver samhällets och näringslivets strukturer. I synnerhet beaktas brott mot barn och bekämpning av familjevåld och våld i nära relationer samt säkerställs att parterna hänvisas till flermyndighetsmodeller och stödtjänster. Förändringen i verksamhetsmiljön kräver att resurser riktas till den förebyggande verksamheten och särskilt akuta och tidskrävande företeelser, exempelvis till bekämpning av våldsbejakande radikalisering, extremism och hatpropaganda.

Polisens brottsbekämpningsresurser stärks. I resursökningen beaktas i synnerhet tilläggsresurser för den första fasen av brottsbekämpning med anknytning till människohandel, bekämpning av ekonomiska brott, it-brottsutredning samt övervaknings- och larmverksamhet, med särskild fokus på säkerhetstjänsterna i glesbygden.

Brottsutredningsnivån för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott) och resultaten av polisens brottsbekämpning kvarstår på nuvarande nivå. För att påskynda straffprocesskedjan och öka dess genomslagskraft fortsätter utvecklandet av verksamheten också inom åklagarsamarbetet.

I lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010) har 1 § ändrats. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021. Genom bestämmelsen begränsas tillämpningsområdet för bötesförfarandet i fråga om upprepade bötesstraff. I och med detta blir ca 9 600 ärenden årligen föremål för s.k. summarisk förundersökning, vilket motsvarar en arbetsinsats på 35 årsverken.

År 2021 fortsätter bekämpningen av brott och hatbrott i anslutning till våldsam extremism. Verksamheten stärks inom området för utredning och bekämpning av brottslighet på nätet, inklusive sexuellt utnyttjande av barn på internet. Dessutom fortsätter man att förbättra identifieringsförmågan och informationsgången i fråga om tips om allvarliga och farliga gärningar.

För att öka effektiviteten i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten ska man genom ett intensivare samarbete mellan polisen och åklagaren vid förundersökningar och effektiva åtgärder för att spåra av vinning av brott sträva efter brottsutredning i realtid, en minskning av antalet fall som är under utredning, en förkortning av utredningstiderna och en ökning av den vinning av brott som återtas. Samarbetet med centrala aktörer utvecklas.

När det gäller bekämpning av it-relaterad brottslighet genomförs åtgärdsförslagen i den nationella cyberstrategin, i synnerhet när det gäller förebyggande verksamhet. När funktionsförmågan stärks för centralen för bekämpning av cyberbrottresurser försvåras verksamhetsmöjligheterna i fråga om allvarlig och organiserad it-relaterad brottslighet. Polisen avslöjar fortsättningsvis grov narkotikabrottslighet, fäster uppmärksamhet vid en effektiv hänvisning av användarna till vård i samarbete med övriga myndigheter och satsar på underrättelseinhämtning som avser datanät. Polisen strävar efter att försvåra den organiserade brottslighetens verksamhet och integrering i samhällsstrukturerna genom förfarandet för att bekämpa brott med administrativa åtgärder samt stöder personer som vill lämna organiserade kriminella sammanslutningar (Exit-åtgärder).

Brottsbekämpning 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (uppklarade strafflagsbrott/årsv.) 72 77 70
Resurshushållning      
Årsverken 3 759 3 822 3 859
Kostnader för brottsbekämpning, 1 000 euro 376 955 381 000 385 000
Resurshushållning (kostnader/uppklarade strafflagsbrott), euro 1 400 1 298 1 426
Serviceförmåga och kvalitet      
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), %, minst 49,1 48,6 49,1
Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), medeltal, dygn 136 137 136
Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, %, minst 37,8 37,4 37,8
Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, %, minst 63,4 64,0 80,0
Anhängighetstiden för uppklarade ekonomiska brott, medeltal, dygn, högst 503 474 450
Utredning och bekämpning av våldsbrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,99 -
Utredning av ekonomiska brott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,81 -
Utredning/avslöjande av narkotikabrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,91 -
Utredning av inbrott i bostäder, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,74 -
Utredning av bilstölder, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,67 -
Utredning av hatbrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,89 -
Utredning av it-relaterad brottslighet, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,8 -
Årsverken som använts för utredning av IT-brott 46,2 49,6 50,0
Prestationer      
Alla uppklarade brott, antal, inkl. trafikförseelser 640 025 522 282 380 000 2)
Uppklarade strafflagsbrott, antal 269 082 293 459 270 000
Återtagande av vinningen av alla brott (netto), mn euro 44,1 40,8 3) 44,0
Återtagande av vinningen av ekonomiska brott (netto), mn euro 34,5 36,73) 34,0
Antal uppklarade ekonomiska brott, st. 1 909 2 064 2 000
Antal ouppklarade ekonomiska brott, st. 2 741 2 643 2 600
Antal uppklarade brott som utförts av organiserade kriminella sammanslutningar, st. 518 726 600
Antal brott mot liv och hälsa, st. 33 866 31 994 34 000
Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal 1 109 809 1 000

1) Källa: Polisbarometern

2) Den nya vägtrafiklagen, som trädde i kraft den 1 juni 2020, och dess konsekvenser har beaktats.

3) Kalkylerad prognos

Tillståndsförvaltning

Polisens tillståndsförvaltning har i och med det administrativa beslutsfattandet och genom olika övervakningsmetoder en förebyggande effekt på brott samt en tryggande effekt på allmän ordning och allmän säkerhet. Tjänster tillhandahålls huvudsakligen i form av e-tjänster. Utnyttjandegraden i fråga om e-tjänster hålls planmässigt på en hög nivå.

Tillståndstjänsterna produceras på ett makroekonomiskt och kostnadseffektivt sätt så att de säkerställer en tillräcklig servicenivå, effektiva förfaranden och motsvarande resurser inom den avgiftsbelagda tillståndsförvaltningen och sörjer för kostnadsmotsvarigheten.

Avgiftsbelagd tillståndsförvaltning (tillståndstjänst) 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (avgiftsbelagda ärenden som behandlats av polisen/avgiftsbelagda tillståndsårsverken) 3 611 3 194 2 943
Resurshushållning      
Årsverken (avgiftsbelagda) 370,5 360 402
Tillståndsförvaltningens intäktsprognos/uppskattning, 1 000 euro 63 224 49 500 50 000
Kostnader för tillståndstjänster, (avgiftsbelagda) 1 000 euro 53 909 49 500 50 000
Resurshållning (kostnader/avgiftsbelagda ärenden som behandlats av polisen), euro 40,3 43 42
Kostnadsmotsvarighet för tillståndsförvaltningen, % 117,3 100 100
Serviceförmåga och kvalitet      
Tillståndsförvaltningen, vitsord 1—41) - 3,39 -
Utfall för elektronisk ärendehantering (%) 34,3 34,3 35,0
Utnyttjandegraden av e-tjänster (%) 73,4 75,0 80,0
Beläggningsgraden av tidsbokning (antal tidsbokningar/antal kundbesök), % 2) 41,3 45,0 45,0
Kundserviceställenas kundantal 869 178 700 000 750 000
Prestationer      
Avgiftsbelagda tillståndsärenden som behandlats av polisen sammanlagt, st. 1 337 842 1 150 000 1 183 000

1) Källa: Polisbarometern

2) Antal tidsbokningar/antal kundbesök

Polisutbildning

Polisens personal- och kompetensbehov tillgodoses genom yrkesutbildning och fortbildning på båda nationalspråken. Vid Polisyrkeshögskolan kan man också avlägga befälsexamen för räddningsbranschen, som genomförs i samarbete med Räddningsinstitutet. Utbildning ordnas också för olika intressentgrupper och privata aktörer.

Läroplanerna för examensutbildningen utvecklas kontinuerligt i enlighet med förändringarna i omvärlden. I utbildningens innehåll och mål betonas bl.a. de kunskaper och färdigheter som internationellt polissamarbete, kulturell mångfald och nya informationssystem förutsätter. Utbildningarnas produktivitet och tillgänglighet förbättras genom att utbudet av nätbaserad undervisning utvidgas. Polisyrkeshögskolan producerar forskningsdata för utvecklandet av polisverksamheten, den inre säkerheten och undervisningen vid läroanstalten.

Polisutbildning 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Resurshushållning      
Polisyrkeshögskolans totala kostnader, 1 000 euro 27 475 26 500 26 500
Årsverken 191 189 190
Polis (yrkeshögskoleutbildning), examensutbildningens pris per studiepoäng, högst, euro 182 190 190
Polis (högre yrkeshögskoleutbildning), examensutbildningens pris per studiepoäng, högst, euro 221 250 250
Serviceförmåga och kvalitet      
Polis (yrkeshögskoleutbildning) - utexaminerade inom målsatt tid, % 96 92 92
       
Prestationer      
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal sökande per nybörjarplats 12,7 10 10
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal studerande som inlett studierna 376 400 400
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal utexaminerade 320 380 375
Publikationer st. 24 38 40

Gemensamma tjänster - stödfunktioner och övriga uppgifter

2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Gemensamma tjänster - stödfunktioner1)      
Resurshushållning      
Årsverken 1 592 1 578 1 551
       
Gemensamma tjänster - övriga uppgifter2)      
Resurshushållning      
Årsverken 729 729 721
Kostnader för de övriga uppgifterna, 1 000 euro 67 866 69 000 70 000

1) Stödfunktioner=ekonomiförvaltning, personaladministration, materialfunktioner, datateknik, forsknings- och analysfunktion, utbildning, arbetshälsa, koncerntjänster, styrfunktioner

2) Övriga uppgifter= vakter, fängelsefunktioner, fångtransporter, handräckning, hittegodsfunktion, klagomål och besvärsärenden, särskilda funktioner inom tillståndsförvaltningen

Mänskliga resurser

Polispersonalens kompetens motsvarar omvärldens behov. Särskild uppmärksamhet fästs vid att främja välbefinnandet i arbetet hos väktare och personer som arbetar med brottsutredning. Jämställdhet och likabehandling mellan könen främjas. I enlighet med målen i regeringsprogrammet fortsätter man med åtgärderna för att garantera hälsosamma, trygga och funktionellt ändamålsenliga lokaler för personalen.

Mänskliga resurser 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Årsverken1) 9 982 10 058 10 024
Kvinnor, % 30,4 30,6 30,8
Polismän, årsv. 7 279 7 380 7 380
Kvinnor, % 18,4 18,6 18,8
Studerande, årsv.2) 274 314 280
Kvinnor, % 31,5 31,7 31,9
Övrig personal, årsv. 2 429 2 364 2 364
Kvinnor,% 3)      
Kvinnor, % inom underbefälet, befälet och på chefsnivå 13,2 13,4 13,6
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,8 9,8 9,5
Arbetstillfredsställelseindex 4) - - 3,3

1) Källa PolStat, alla moment. Andel anställda under polisens moment 26.10.01 i utfallet för 2019 tot. 9 945,7 årsv., andel anställda under övriga moment tot. 37,2 årsv. Andel anställda under övriga moment i uppskattningen för 2020 tot. 40 årsv. Andel som anställs under övriga moment i målet för 2021 tot. 40 årsv.

2) Med studerande avses sådana studerande som står till förfogande som arbetskraft och som gör sin praktikperiod som arbets- eller fältpraktik.

3) Uppgift fås och läggs till senare.

4) Arbetstillfredsställelseindex mäts i polisens personalbarometer. Nästa personalbarometer för polisen genomförs 2021.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 843 347 829 138 866 137
Bruttoinkomster 81 314 65 986 70 000
Nettoutgifter 762 033 763 152 796 137
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 44 348    
— överförts till följande år 41 890    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 71 136 57 247 57 247
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 61 102 57 247 57 247
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 10 034 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 116 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 465
Höjning av serviceavgifterna för säkerhetsnätet -810
Lokaler 1 500
Polisens lokalprojekt (bortfall av 2020 års tillägg av engångsnatur) -1 500
Stärkande av polisens resurser (brottsbekämpning, särskilt människohandel, bekämpning av ekonomiska brott, it-brottsutredning, säkerheten i glesbygden) 4 100
Tryggande av den operativa kapaciteten 10 000
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 2 560
Lönejusteringar 18 633
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -1 963
Sammanlagt 32 985

2021 budget 796 137 000
2020 IV tilläggsb. 11 800 000
2020 II tilläggsb. 300 000
2020 I tilläggsb. 5 553 000
2020 budget 763 152 000
2019 bokslut 759 575 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 553 000 euro.

Anslaget får även användas till föreskrivna ersättningar till teleföretag.

Förklaring:Den nya lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning trädde i kraft den 1 juni 2019. Lagstiftningen gav Skyddspolisen nya befogenheter och uppgifter. Antalet anställda vid ämbetsverket har ökat i snabb takt. Det föreslås att Skyddspolisen ska tilldelas resurser för att ta i bruk befogenheterna enligt den nya lagstiftningen och för en effektiv och korrekt tillämpning av lagstiftningen. Genom dem säkerställs Skyddspolisens förmåga att reagera på den snabba förändringen i omvärlden.

Skyddspolisen har till uppgift att på förhand upptäcka fenomen som hotar den nationella säkerheten och förutse deras konsekvenser för Finland. Skyddspolisen producerar förutseende och betydelsefull underrättelseinformation för statsledningen och andra myndigheter till stöd för beslutsfattandet och för upprätthållandet av den nationella säkerheten. Skyddspolisen är en säkerhetstjänst i hemlandet och en underrättelsetjänst i fråga om utlandet. Skyddspolisen har rätt att inhämta information utomlands och rätt att inhämta information om datatrafik som överskrider Finlands gräns i datanät. Dessutom producerar Skyddspolisen alla finländska säkerhetsutredningar med undantag för försvarsförvaltningens säkerhetsutredningar.

Skyddspolisen förverkligar sin personalstrategi som ska säkerställa ämbetsverkets verksamhetsförutsättningar i situationer som förändras snabbt. Ämbetsverket satsar på utveckling av personalens kompetens, rekrytering och introduktion. Man sörjer för personalens välbefinnande under förändringsprocessen.

Fördelning av omkostnaderna (%)

2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Personalutgifter 52 53 57
Utgifter för lokaler 8 7 7
IKT-utgifter 25 28 25
Övriga utgifter 15 12 11
Sammanlagt 100 100 100
Skyddspolisen 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Verksamhetens resultat      
Utarbetade rapporter 111 120 120
Informationsmöten om säkerheten 342 170 320
Säkerhetsutredningar, st.1) 68 895 75 300 68 900
— Normala och omfattande 33 692 33 900 33 700
— Begränsade 35 203 41 400 35 200
Utlåtanden i ärenden som gäller medborgarskap 85 50 85
Utlåtanden i ärenden som gäller uppehållstillstånd och arbetstillstånd 1 334 1 300 1 300
Utlåtanden om viseringsansökningar 2 335 500 2 300
Utlåtanden om asyl 2) 20 5 20
Hanteringen av resurser      
Finansiering av omkostnader 39 069 49 000 47 303
Årsverken 425 480 500
Poliser, årsv. 200 226 235
Övrig personal, årsv. 225 254 265
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 7,3 7,3 7,3
Arbetstillfredsställelseindex3) - 3,6 3,6

1) I siffran ingår också säkerhetsutredningar som gjorts i färdiga säkerhetsutredningar. Det totala antalet prestationer omfattar både avgiftsbelagda och avgiftsfria prestationer.

2) I siffrorna ingår inte UNHCR-utlåtanden och interna förflyttningar inom EU.

3) År 2019 genomfördes ingen personalbarometer.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 50 921 55 700 51 253
Bruttoinkomster 11 852 6 700 6 700
Nettoutgifter 39 069 49 000 44 553
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 443    
— överförts till följande år 13 289    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 5 621 6 000 6 000
— övriga intäkter 255 255 255
Intäkter sammanlagt 5 876 6 255 6 255
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 034 4 555 4 555
— andel av samkostnader 1 583 1 700 1 700
Kostnader sammanlagt 5 617 6 255 6 255
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 259 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 105 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Informationssystemet för civil underrättelseinhämtning -5 000
Reservmaskinsal -350
Skyddspolisens lokalprojekt 200
Skyddspolisens projekt för verksamhetslokaler samt tilläggslokaler och tillfälliga lokaler -500
Utgifter för den operativa verksamheten 40
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 358
Lönejusteringar 863
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -58
Sammanlagt -4 447

2021 budget 44 553 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 49 000 000
2019 bokslut 43 915 000

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 7 608 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande av personer ur landet som polisen ansvarar för

2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande och dem som ska avlägsnas ur landet

3) till utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överlåts till Finland

4) till utgifter för identifiering av personer som ska avlägsnas ur landet och anskaffning av nödvändiga resedokument

5) till ersättning av utgifter för resor och inkvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för mottagning av asylsökande.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Transporter för avlägsnande ur landet 3 808 000
Tolknings- och översättningstjänster 1 550 000
Transporter i samband med hämtning 250 000
Utredning av identitet 300 000
Användning av beredskapsgrupp 1 700 000
Sammanlagt 7 608 000

2021 budget 7 608 000
2020 budget 7 608 000
2019 bokslut 9 168 000