Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migration

Statsbudgeten 2021

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 553 000 euro.

Anslaget får även användas till föreskrivna ersättningar till teleföretag.

Förklaring:Den nya lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning trädde i kraft den 1 juni 2019. Lagstiftningen gav Skyddspolisen nya befogenheter och uppgifter. Antalet anställda vid ämbetsverket har ökat i snabb takt. Det föreslås att Skyddspolisen ska tilldelas resurser för att ta i bruk befogenheterna enligt den nya lagstiftningen och för en effektiv och korrekt tillämpning av lagstiftningen. Genom dem säkerställs Skyddspolisens förmåga att reagera på den snabba förändringen i omvärlden.

Skyddspolisen har till uppgift att på förhand upptäcka fenomen som hotar den nationella säkerheten och förutse deras konsekvenser för Finland. Skyddspolisen producerar förutseende och betydelsefull underrättelseinformation för statsledningen och andra myndigheter till stöd för beslutsfattandet och för upprätthållandet av den nationella säkerheten. Skyddspolisen är en säkerhetstjänst i hemlandet och en underrättelsetjänst i fråga om utlandet. Skyddspolisen har rätt att inhämta information utomlands och rätt att inhämta information om datatrafik som överskrider Finlands gräns i datanät. Dessutom producerar Skyddspolisen alla finländska säkerhetsutredningar med undantag för försvarsförvaltningens säkerhetsutredningar.

Skyddspolisen förverkligar sin personalstrategi som ska säkerställa ämbetsverkets verksamhetsförutsättningar i situationer som förändras snabbt. Ämbetsverket satsar på utveckling av personalens kompetens, rekrytering och introduktion. Man sörjer för personalens välbefinnande under förändringsprocessen.

Fördelning av omkostnaderna (%)

2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Personalutgifter 52 53 57
Utgifter för lokaler 8 7 7
IKT-utgifter 25 28 25
Övriga utgifter 15 12 11
Sammanlagt 100 100 100
Skyddspolisen 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Verksamhetens resultat      
Utarbetade rapporter 111 120 120
Informationsmöten om säkerheten 342 170 320
Säkerhetsutredningar, st.1) 68 895 75 300 68 900
— Normala och omfattande 33 692 33 900 33 700
— Begränsade 35 203 41 400 35 200
Utlåtanden i ärenden som gäller medborgarskap 85 50 85
Utlåtanden i ärenden som gäller uppehållstillstånd och arbetstillstånd 1 334 1 300 1 300
Utlåtanden om viseringsansökningar 2 335 500 2 300
Utlåtanden om asyl 2) 20 5 20
Hanteringen av resurser      
Finansiering av omkostnader 39 069 49 000 47 303
Årsverken 425 480 500
Poliser, årsv. 200 226 235
Övrig personal, årsv. 225 254 265
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 7,3 7,3 7,3
Arbetstillfredsställelseindex3) - 3,6 3,6

1) I siffran ingår också säkerhetsutredningar som gjorts i färdiga säkerhetsutredningar. Det totala antalet prestationer omfattar både avgiftsbelagda och avgiftsfria prestationer.

2) I siffrorna ingår inte UNHCR-utlåtanden och interna förflyttningar inom EU.

3) År 2019 genomfördes ingen personalbarometer.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 50 921 55 700 51 253
Bruttoinkomster 11 852 6 700 6 700
Nettoutgifter 39 069 49 000 44 553
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 443    
— överförts till följande år 13 289    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 5 621 6 000 6 000
— övriga intäkter 255 255 255
Intäkter sammanlagt 5 876 6 255 6 255
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 034 4 555 4 555
— andel av samkostnader 1 583 1 700 1 700
Kostnader sammanlagt 5 617 6 255 6 255
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 259 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 105 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Informationssystemet för civil underrättelseinhämtning -5 000
Reservmaskinsal -350
Skyddspolisens lokalprojekt 200
Skyddspolisens projekt för verksamhetslokaler samt tilläggslokaler och tillfälliga lokaler -500
Utgifter för den operativa verksamheten 40
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 358
Lönejusteringar 863
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -58
Sammanlagt -4 447

2021 budget 44 553 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 49 000 000
2019 bokslut 43 915 000