Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
              02. Skyddspolisens omkostnader
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migration

Statsbudgeten 2021

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 796 137 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009)

2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag.

Förklaring:Polisens resultatrika verksamhet som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna bidrar till att Finland är världens tryggaste land. Polisen skapar trygghetskänsla genom att fullgöra sina lagstadgade uppgifter i rätt tid och så att de håller hög kvalitet, genom att polisen är synlig och anträffbar i människornas vardag samt genom att medborgarna har ett fortsatt förtroende för verksamheten. Aktionsberedskapen och nivån på beredskapen är god. Målsättningen är att hotande fenomen kan identifieras och att de kan upptäckas och förhindras. Så många brott som möjligt förebyggs genom identifiering av grundorsakerna. Olaglig inresa och olaglig vistelse i landet bekämpas effektivt. Polisens prestationsförmåga tryggas genom att man strävar efter att öka antalet poliser och genom fordonsupphandling och annan upphandling.

Inom polisväsendet betonas polisens aktionsberedskap också inom områden med lägre servicenivå, förebyggande verksamhet samt effektiv brottsbekämpning särskilt i fråga om de brott som är mest skadliga för individen och samhället. För att bevara samhällsfreden avvärjs sådana förehavanden och brott som kan utgöra fara för rätts- och samhällsordningen eller för rikets inre och yttre säkerhet i samarbete med övriga aktörer. Polisen sörjer för utvecklandet och upprätthållandet av det internationella polissamarbetet genom att delta i arbetet inom ramen för de bilaterala och multilaterala strukturer som inrättats för detta ändamål.

Polisens synlighet och tillgängligheten till tjänster ökas genom digitalisering och tekniska lösningar. Samtidigt säkerställs att polisens kapacitet att bemöta behovet av brådskande hjälp förblir på nuvarande nivå.

Fördelning av omkostnaderna (%)

2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Personalutgifter 70 70 70
Utgifter för lokaler 9 9 9
IKT-utgifter 8 8 8
Övriga utgifter 13 13 13
Sammanlagt 100 100 100
Övervaknings- och larmverksamhet samt trafiksäkerhet

Tillgången till brådskande larmtjänster och aktionsberedskapstiden bibehålls på 2019 års nivå. Polisens synlighet upprätthålls i glesbygdsområden och områden med lägre servicenivå i den utsträckning som resurserna tillåter. I polisens verksamhet betonas förebyggande verksamhet.

Inom trafikövervakningen utökas och utvidgas den automatiska trafikövervakningen. Nivån i fråga om antalet fall av rattfylleri och grovt äventyrande av trafiksäkerheten som polisen avslöjar samt nivån i fråga om övervakningen av tung trafik förbättras och de centrala riskfaktorerna inom trafiken åtgärdas.

Situationen i fråga om olaglig inresa är fortsättningsvis under kontroll i Finland och åtgärderna för att bekämpa olaglig inresa är trovärdiga och effektiva.

Tillsyn 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (A-, B- och C-uppdrag/årsv.) 838 866 844
Trafikövervakningens produktivitet, st./årsv. 914 562 879
Resurshushållning      
Årsverken 1 224 1 256 1 254
Kostnader för övervakning, 1 000 euro 135 590 138 000 140 000
Resurshushållning (kostnader/A-, B- och C-uppdrag), euro 132,4 127 132
Serviceförmåga och kvalitet      
Framgångsrika ingripanden vid våld i nära relationer, medeltal minst, vitsord 1—4 - 2,84 -
Trafikövervakningen, medeltal minst, vitsord 1—4 - 3,06 -
Polispatrullering och annan synlig verksamhet, medeltal minst, vitsord 1—4 - 2,9 -
Arbetstid som använts för trafikövervakning, årsv. 471,1 463 490
— varav arbetstid som använts för övervakning av tung trafik, årsv. 46,9 45,0 57,5
Prestationer inom den automatiska trafikövervakningen, st. 516 314 300 000 440 000
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, fall högst, st. 4 332 4 830 4 500
Trafikolyckor som lett till personskada, högst, st. 4 024 3 800 3 550
Fall av rattfylleri, högst, st. 19 150 21 205 23 000
Prestationer      
Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st. 1 024 398 1 088 159 1 058 000
— varav uppdrag på polisens eget initiativ, % 38,7 37,1 38,0
På eget initiativ (%) i vissa uppdrag i anslutning till övervakningen av tätorter (03 Misshandel, slagsmål | 15 Skadegörelse | 34 Berusad person | 35 Störande beteende och ofog) 9,2 8,3 9,0
Larmverksamhet 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (A- och B-larmuppdrag, antal/årsv.) 228 228 235
Resurshushållning      
Årsverken 2 071 2 071 2 071
Kostnader för larmverksamheten, 1  000 euro 207 735 209 000 211 000
Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag A+B), euro 439,5 443 433
Serviceförmåga och kvalitet      
Insatstiden för uppdrag i kategori A, min. 10,7 10,7 10,7
Insatstiden för uppdrag i kategori A och B, min. 15,5 15,2 16,0
Insatstid under 20 min (% av uppdrag A+B) 75,9 76,6 76,5
Insatstid under 45 min (% av uppdrag A+B) 95,0 95,4 95,5
Brådskande utryckningar, medeltal minst, vitsord 1—4 - 3,19 -
Prestationer      
Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, högst, st. 17 984 23 347 20 000
Antal A- och B-larmuppdrag, högst, st. 472 611 471 460 487 000
Antal A-, B- och C-larmuppdrag, högst, st. 1 024 398 1 088 159 1 058 000
Brottsbekämpning

Inom brottsbekämpningen betonas säkerställandet av förmågan att bekämpa brott som riktar sig mot den personliga integriteten, dvs. brott mot liv och hälsa, sexualbrott samt brott som undergräver samhällets och näringslivets strukturer. I synnerhet beaktas brott mot barn och bekämpning av familjevåld och våld i nära relationer samt säkerställs att parterna hänvisas till flermyndighetsmodeller och stödtjänster. Förändringen i verksamhetsmiljön kräver att resurser riktas till den förebyggande verksamheten och särskilt akuta och tidskrävande företeelser, exempelvis till bekämpning av våldsbejakande radikalisering, extremism och hatpropaganda.

Polisens brottsbekämpningsresurser stärks. I resursökningen beaktas i synnerhet tilläggsresurser för den första fasen av brottsbekämpning med anknytning till människohandel, bekämpning av ekonomiska brott, it-brottsutredning samt övervaknings- och larmverksamhet, med särskild fokus på säkerhetstjänsterna i glesbygden.

Brottsutredningsnivån för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott) och resultaten av polisens brottsbekämpning kvarstår på nuvarande nivå. För att påskynda straffprocesskedjan och öka dess genomslagskraft fortsätter utvecklandet av verksamheten också inom åklagarsamarbetet.

I lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010) har 1 § ändrats. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021. Genom bestämmelsen begränsas tillämpningsområdet för bötesförfarandet i fråga om upprepade bötesstraff. I och med detta blir ca 9 600 ärenden årligen föremål för s.k. summarisk förundersökning, vilket motsvarar en arbetsinsats på 35 årsverken.

År 2021 fortsätter bekämpningen av brott och hatbrott i anslutning till våldsam extremism. Verksamheten stärks inom området för utredning och bekämpning av brottslighet på nätet, inklusive sexuellt utnyttjande av barn på internet. Dessutom fortsätter man att förbättra identifieringsförmågan och informationsgången i fråga om tips om allvarliga och farliga gärningar.

För att öka effektiviteten i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten ska man genom ett intensivare samarbete mellan polisen och åklagaren vid förundersökningar och effektiva åtgärder för att spåra av vinning av brott sträva efter brottsutredning i realtid, en minskning av antalet fall som är under utredning, en förkortning av utredningstiderna och en ökning av den vinning av brott som återtas. Samarbetet med centrala aktörer utvecklas.

När det gäller bekämpning av it-relaterad brottslighet genomförs åtgärdsförslagen i den nationella cyberstrategin, i synnerhet när det gäller förebyggande verksamhet. När funktionsförmågan stärks för centralen för bekämpning av cyberbrottresurser försvåras verksamhetsmöjligheterna i fråga om allvarlig och organiserad it-relaterad brottslighet. Polisen avslöjar fortsättningsvis grov narkotikabrottslighet, fäster uppmärksamhet vid en effektiv hänvisning av användarna till vård i samarbete med övriga myndigheter och satsar på underrättelseinhämtning som avser datanät. Polisen strävar efter att försvåra den organiserade brottslighetens verksamhet och integrering i samhällsstrukturerna genom förfarandet för att bekämpa brott med administrativa åtgärder samt stöder personer som vill lämna organiserade kriminella sammanslutningar (Exit-åtgärder).

Brottsbekämpning 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (uppklarade strafflagsbrott/årsv.) 72 77 70
Resurshushållning      
Årsverken 3 759 3 822 3 859
Kostnader för brottsbekämpning, 1 000 euro 376 955 381 000 385 000
Resurshushållning (kostnader/uppklarade strafflagsbrott), euro 1 400 1 298 1 426
Serviceförmåga och kvalitet      
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), %, minst 49,1 48,6 49,1
Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), medeltal, dygn 136 137 136
Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, %, minst 37,8 37,4 37,8
Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, %, minst 63,4 64,0 80,0
Anhängighetstiden för uppklarade ekonomiska brott, medeltal, dygn, högst 503 474 450
Utredning och bekämpning av våldsbrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,99 -
Utredning av ekonomiska brott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,81 -
Utredning/avslöjande av narkotikabrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,91 -
Utredning av inbrott i bostäder, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,74 -
Utredning av bilstölder, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,67 -
Utredning av hatbrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,89 -
Utredning av it-relaterad brottslighet, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,8 -
Årsverken som använts för utredning av IT-brott 46,2 49,6 50,0
Prestationer      
Alla uppklarade brott, antal, inkl. trafikförseelser 640 025 522 282 380 000 2)
Uppklarade strafflagsbrott, antal 269 082 293 459 270 000
Återtagande av vinningen av alla brott (netto), mn euro 44,1 40,8 3) 44,0
Återtagande av vinningen av ekonomiska brott (netto), mn euro 34,5 36,73) 34,0
Antal uppklarade ekonomiska brott, st. 1 909 2 064 2 000
Antal ouppklarade ekonomiska brott, st. 2 741 2 643 2 600
Antal uppklarade brott som utförts av organiserade kriminella sammanslutningar, st. 518 726 600
Antal brott mot liv och hälsa, st. 33 866 31 994 34 000
Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal 1 109 809 1 000

1) Källa: Polisbarometern

2) Den nya vägtrafiklagen, som trädde i kraft den 1 juni 2020, och dess konsekvenser har beaktats.

3) Kalkylerad prognos

Tillståndsförvaltning

Polisens tillståndsförvaltning har i och med det administrativa beslutsfattandet och genom olika övervakningsmetoder en förebyggande effekt på brott samt en tryggande effekt på allmän ordning och allmän säkerhet. Tjänster tillhandahålls huvudsakligen i form av e-tjänster. Utnyttjandegraden i fråga om e-tjänster hålls planmässigt på en hög nivå.

Tillståndstjänsterna produceras på ett makroekonomiskt och kostnadseffektivt sätt så att de säkerställer en tillräcklig servicenivå, effektiva förfaranden och motsvarande resurser inom den avgiftsbelagda tillståndsförvaltningen och sörjer för kostnadsmotsvarigheten.

Avgiftsbelagd tillståndsförvaltning (tillståndstjänst) 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (avgiftsbelagda ärenden som behandlats av polisen/avgiftsbelagda tillståndsårsverken) 3 611 3 194 2 943
Resurshushållning      
Årsverken (avgiftsbelagda) 370,5 360 402
Tillståndsförvaltningens intäktsprognos/uppskattning, 1 000 euro 63 224 49 500 50 000
Kostnader för tillståndstjänster, (avgiftsbelagda) 1 000 euro 53 909 49 500 50 000
Resurshållning (kostnader/avgiftsbelagda ärenden som behandlats av polisen), euro 40,3 43 42
Kostnadsmotsvarighet för tillståndsförvaltningen, % 117,3 100 100
Serviceförmåga och kvalitet      
Tillståndsförvaltningen, vitsord 1—41) - 3,39 -
Utfall för elektronisk ärendehantering (%) 34,3 34,3 35,0
Utnyttjandegraden av e-tjänster (%) 73,4 75,0 80,0
Beläggningsgraden av tidsbokning (antal tidsbokningar/antal kundbesök), % 2) 41,3 45,0 45,0
Kundserviceställenas kundantal 869 178 700 000 750 000
Prestationer      
Avgiftsbelagda tillståndsärenden som behandlats av polisen sammanlagt, st. 1 337 842 1 150 000 1 183 000

1) Källa: Polisbarometern

2) Antal tidsbokningar/antal kundbesök

Polisutbildning

Polisens personal- och kompetensbehov tillgodoses genom yrkesutbildning och fortbildning på båda nationalspråken. Vid Polisyrkeshögskolan kan man också avlägga befälsexamen för räddningsbranschen, som genomförs i samarbete med Räddningsinstitutet. Utbildning ordnas också för olika intressentgrupper och privata aktörer.

Läroplanerna för examensutbildningen utvecklas kontinuerligt i enlighet med förändringarna i omvärlden. I utbildningens innehåll och mål betonas bl.a. de kunskaper och färdigheter som internationellt polissamarbete, kulturell mångfald och nya informationssystem förutsätter. Utbildningarnas produktivitet och tillgänglighet förbättras genom att utbudet av nätbaserad undervisning utvidgas. Polisyrkeshögskolan producerar forskningsdata för utvecklandet av polisverksamheten, den inre säkerheten och undervisningen vid läroanstalten.

Polisutbildning 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Resurshushållning      
Polisyrkeshögskolans totala kostnader, 1 000 euro 27 475 26 500 26 500
Årsverken 191 189 190
Polis (yrkeshögskoleutbildning), examensutbildningens pris per studiepoäng, högst, euro 182 190 190
Polis (högre yrkeshögskoleutbildning), examensutbildningens pris per studiepoäng, högst, euro 221 250 250
Serviceförmåga och kvalitet      
Polis (yrkeshögskoleutbildning) - utexaminerade inom målsatt tid, % 96 92 92
       
Prestationer      
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal sökande per nybörjarplats 12,7 10 10
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal studerande som inlett studierna 376 400 400
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal utexaminerade 320 380 375
Publikationer st. 24 38 40

Gemensamma tjänster - stödfunktioner och övriga uppgifter

2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Gemensamma tjänster - stödfunktioner1)      
Resurshushållning      
Årsverken 1 592 1 578 1 551
       
Gemensamma tjänster - övriga uppgifter2)      
Resurshushållning      
Årsverken 729 729 721
Kostnader för de övriga uppgifterna, 1 000 euro 67 866 69 000 70 000

1) Stödfunktioner=ekonomiförvaltning, personaladministration, materialfunktioner, datateknik, forsknings- och analysfunktion, utbildning, arbetshälsa, koncerntjänster, styrfunktioner

2) Övriga uppgifter= vakter, fängelsefunktioner, fångtransporter, handräckning, hittegodsfunktion, klagomål och besvärsärenden, särskilda funktioner inom tillståndsförvaltningen

Mänskliga resurser

Polispersonalens kompetens motsvarar omvärldens behov. Särskild uppmärksamhet fästs vid att främja välbefinnandet i arbetet hos väktare och personer som arbetar med brottsutredning. Jämställdhet och likabehandling mellan könen främjas. I enlighet med målen i regeringsprogrammet fortsätter man med åtgärderna för att garantera hälsosamma, trygga och funktionellt ändamålsenliga lokaler för personalen.

Mänskliga resurser 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Årsverken1) 9 982 10 058 10 024
Kvinnor, % 30,4 30,6 30,8
Polismän, årsv. 7 279 7 380 7 380
Kvinnor, % 18,4 18,6 18,8
Studerande, årsv.2) 274 314 280
Kvinnor, % 31,5 31,7 31,9
Övrig personal, årsv. 2 429 2 364 2 364
Kvinnor,% 3)      
Kvinnor, % inom underbefälet, befälet och på chefsnivå 13,2 13,4 13,6
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,8 9,8 9,5
Arbetstillfredsställelseindex 4) - - 3,3

1) Källa PolStat, alla moment. Andel anställda under polisens moment 26.10.01 i utfallet för 2019 tot. 9 945,7 årsv., andel anställda under övriga moment tot. 37,2 årsv. Andel anställda under övriga moment i uppskattningen för 2020 tot. 40 årsv. Andel som anställs under övriga moment i målet för 2021 tot. 40 årsv.

2) Med studerande avses sådana studerande som står till förfogande som arbetskraft och som gör sin praktikperiod som arbets- eller fältpraktik.

3) Uppgift fås och läggs till senare.

4) Arbetstillfredsställelseindex mäts i polisens personalbarometer. Nästa personalbarometer för polisen genomförs 2021.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 843 347 829 138 866 137
Bruttoinkomster 81 314 65 986 70 000
Nettoutgifter 762 033 763 152 796 137
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 44 348    
— överförts till följande år 41 890    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 71 136 57 247 57 247
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 61 102 57 247 57 247
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 10 034 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 116 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 465
Höjning av serviceavgifterna för säkerhetsnätet -810
Lokaler 1 500
Polisens lokalprojekt (bortfall av 2020 års tillägg av engångsnatur) -1 500
Stärkande av polisens resurser (brottsbekämpning, särskilt människohandel, bekämpning av ekonomiska brott, it-brottsutredning, säkerheten i glesbygden) 4 100
Tryggande av den operativa kapaciteten 10 000
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 2 560
Lönejusteringar 18 633
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -1 963
Sammanlagt 32 985

2021 budget 796 137 000
2020 IV tilläggsb. 11 800 000
2020 II tilläggsb. 300 000
2020 I tilläggsb. 5 553 000
2020 budget 763 152 000
2019 bokslut 759 575 000