Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migration

Statsbudgeten 2021

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 13 159 000 euro.

Anslaget får användas

1) till genomförande av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020

2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 18 årsverken, samt för betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna

3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det

4) till betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna

5) till betalning av Finlands åtaganden som hänför sig till fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 och som följer av artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG, artiklarna 47 och 48 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG samt artiklarna 43 och 44 (finansiella korrigeringar) i rådets beslut nr 435/2007/EG samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen

6) till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 21 h, 47—49 i Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 och av Finlands åtaganden som dessa föranleder, som hänför sig till genomförandet av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020 samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen

7) till åtgärder i anslutning till beredningen av fonderna och finansieringsinstrumenten för inrikes frågor under Europeiska unionens programperiod 2021—2027.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet.

Förklaring:Under programperioden 2014—2020 finns två fonder inom området för inrikes frågor i EU, dvs. fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden. Medlemsstatens skyldigheter i anknytning till fonderna bestäms i förordningen för respektive fond (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513/2014, 515/2014 och 516/2014) och i den horisontella förordningen som gäller förvaltning (Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014). Inrikesministeriet ansvarar för samordningen av fonderna nationellt och är utsedd som ansvarig myndighet och revisionsmyndighet för fonderna.

För genomförande av projekt och åtgärder som finansieras med medel ur fonderna ska det i regel finnas nationell finansiering för att verkställa dem. EU: s medfinansiering utgör 75—100 %.

Teknisk hjälp används i regel för kostnader som föranleds de myndigheter som ansvarar för förvaltningen av fonderna.

Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att balansera mot slutet av programmen.

Beräknade finansieringsandelar för hela programperioden 2014—2020 (1 000 euro)

Fonder1)  
   
Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF, grunddelen 26 531
AMIF anslag för vidarebosättning 48 300
AMIF omplaceringar 12 468
AMIF nödfinansiering 7 600
AMIF syrier som vidarebosätts från Turkiet 6 727
Fonden för inre säkerhet, instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering, grunddelen ISF-B2) 45 859
ISF-B Anskaffning av havsgående båtar3) 8 100
ISF-B EES-tilläggsfinansiering4) 6 413
ISF-B Etias-tilläggsfinansiering5) 3 217
ISF-B SIS-tilläggsfinansiering6) 1 227
Fonden för inre säkerhet ISF, instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering ISF-P 17 861
Sammanlagt 184 303

1) AMIF-finansieringen (exkl. grunddelen) är helt bunden till beslut på EU-nivå och genomförandet av dem på såväl EU- som medlemsstatsnivå. Den slutliga finansieringsandelen kommer att utformas i enlighet med tillgängliga mekanismer för särskild finansiering.

2) Medlemsstaterna kan använda högst 40 procent av grunddelen för finansiering av driftsstöd. Instrumentet omfattar finansiering för särskilda åtgärder till Frontex-instrument (0,36 miljoner euro). Tilläggsfinansiering som allokerats till Finland som ett resultat av halvtidsöversynen av fonderna (Mid-Term Review, MTR) 6,082 miljoner euro.

3) Anskaffningen av havsgående båtar utgör finansiering för särskilda åtgärder för anskaffning av tre havsgående båtar som används i Frontexinsatser.

4) Tilläggsfinansiering som allokerats till Finland för verkställighet av in- och utresesystemet.

5) Tilläggsfinansiering som allokerats till Finland för verkställighet av EU:s system för reseuppgifter och resetillstånd.

6) Tilläggsfinansiering som allokerats till Finland för utveckling av Schengens informationssystem SIS.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Beräknade utgifter -7 881
Sammanlagt -7 881

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 13 159 000
2020 IV tilläggsb. 6 927 000
2020 budget 21 040 000
2019 bokslut 43 165 000