Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagare
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 229 297 000 euro.

Av anslaget får även högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring:Regeringen lämnar i samband med budgetpropositionen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 6 a § i fängelselagen och 3 kap. 6 a § i häktningslagen. I regeringens proposition föreslås ett totalförbud mot rökning i slutna fängelser i syfte att förebygga negativa hälsoeffekter av tobaksrök hos icke-rökande fångar och fängelsepersonal. Enligt propositionen kommer de årliga kostnaderna från och med 2021 att vara 650 000 euro vid Brottspåföljdsmyndigheten på grund av stödåtgärder för fångar som slutar röka. Propositionen ger upphov till ett anslag på 250 000 euro under moment 33.01.06.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2021:

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Verksamhetens mål      
Anstaltssäkerhetsindex1) 120 115 105
Fängelsefångar i öppna anstalter i genomsnitt per dag, % 43 45 45
Fängelsefångars deltagande i verksamhet, % av den tid som dagligen finns tillgänglig för funktioner 74 74 75
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % avslutade 83 82 82
Andel som slutfört samhällstjänst, % avslutade 84 83 83
Produktivitet      
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. 1,4 1,4 1,4
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. 11,6 11,6 12,0
Resurshushållning      
Omkostnader (netto)/fånge 65 630 63 910 63 300
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd 7 500 7 470 6 960

1) Medelvärdet för åren 2011—2014 motsvarar index 100. Högre index anger lägre säkerhetsnivå.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Verkställighet av straff 198 350
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) 8 800
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 2 700
Verkställighetsenheten 1 800
Tjänster som köps av servicecentraler 17 647
Sammanlagt 229 297

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 239 297 230 212 240 697
Bruttoinkomster 12 101 11 300 11 300
Nettoutgifter 227 196 218 912 229 297
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 25 910    
— överförts till följande år 15 213    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 8 515 8 018 8 000
— övriga intäkter 838 873 790
Intäkter sammanlagt 9 353 8 891 8 790
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 14 825 13 264 14 000
— andel av samkostnader 11 071 11 000 10 000
Kostnader sammanlagt 25 896 24 264 24 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -16 543 -15 373 -15 210
Kostnadsmotsvarighet, % 36 37 37

1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av Valtoris serviceavgifter -21
Projektet för ett kvinnofängelse i Tavastehus 1 875
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (överföring från moment 25.01.21) 6
Säkerställande av resurser för förvaltningsområdet 453
Uppgradering av säkerhetstekniken i fängelserna 3 200
Ökade informationsförvaltningsutgifter 1 187
Översyn av bestämmelserna om villkorlig frigivning 2 200
Översyn av förvandlingsstraff för böter 2 200
Översyn av straffnivån för sexualbrott 435
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -4 993
Lönejusteringar 4 298
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -455
Sammanlagt 10 385

2021 budget 229 297 000
2020 II tilläggsb. 1 080 000
2020 I tilläggsb. 433 000
2020 budget 218 912 000
2019 bokslut 216 499 000