Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 107 771 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Utsökningsverket och konkursombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster enligt lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och förordningen om utsökningsavgifter (35/1995), små utsökningsbelopp som enligt utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten eller utdelning som enligt konkurslagen (120/2004) ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna.

Förklaring:Till utsökning beräknas inkomma 3,2 miljoner ärenden (2,9 miljoner ärenden år 2019). Den genomsnittliga behandlingstiden beräknas vara 7,7 månader (7,3 månader år 2019). Utsökningens indrivningsresultat beräknas vara 950 miljoner euro (1 130 miljoner euro år 2019). Det beräknas att 585 000 gäldenärers ärenden behandlas vid utsökning (562 000 gäldenärer år 2019).

Antalet konkurser beräknas öka klart jämfört med 2019, då antalet ansökningar ökade med 2,5 % och antalet inledda konkursförfaranden ökade med 5,7 %. Den 31 december 2019 hade konkursombudsmannen 3 131 anhängiga konkursförfaranden, varav 486 i offentlig utredning. Antalet ansökningar om företagssanering och antalet inledda saneringsförfaranden beräknas också öka jämfört med 2019, då antalet ansökningar minskade med 10,3 %. Samtidigt inleddes dock 2,1 % fler saneringsförfaranden än året innan.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för utsökningsväsendets och konkursombudsmannen byrås verksamhet 2021:

Tabell med nyckeltal

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål/uppskattning
       
Ärenden som behandlats (1 000 st.) 3 141 2 900 2 900
Indrivet (mn euro) 1 130 1 000 950
Kostnader per indriven euro (euro) 0,09 0,10 0,10
Förhållandet mellan indrivna och medellösa fordringar      
Av antal ärenden, % 40 40 40
Av belopp, % 35 38 36
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 7,3 7,5 7,7
Resurshushållning (euro/behandlat ärende) 33 36 36
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.) 3 322 3 176 2 900
Från specialindrivningen redovisats direkt till borgenärerna (mn euro) 30 25 25
Gäldenärer som tagits över av specialindrivningen 366 350 350
Särskilda granskningar av konkursbon och granskningar av förvaltningen 118 120 140
Inleds offentliga utredningar av konkursbon 59 60 70
Utsökningsklagan som avgjorts, antal 48 60 60
Utsökningsklagan behandlingstid, mån. 11 8 7

I inkomster av utsökningsavgifter beräknas 74 miljoner euro inflyta under moment 12.25.20. Inkomsterna av utsökningsavgifterna motsvarar ca 70 % av de totala utgifterna för Utsökningsverket.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 106 134 103 417 108 021
Bruttoinkomster 388 170 250
Nettoutgifter 105 746 103 247 107 771
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 31 134    
— överförts till följande år 27 078    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 225
Effektivisering av rådgivningen för gäldenärer 500
Höjning av Valtoris serviceavgifter -12
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (överföring från moment 25.01.21) 1
Säkerställande av resurser för förvaltningsområdet 263
Upprätthållande av utsökningsväsendets nätverk av verksamhetsställen 400
Ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden (Kosti-projektet) (2020 års finansiering) (överföring till moment 28.70.20) -990
Ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden (Kosti-projektet) (2021 års finansiering) (överföring från moment 28.70.20) 590
Ökade informationsförvaltningsutgifter 903
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 37
Lönejusteringar 2 871
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -264
Sammanlagt 4 524

2021 budget 107 771 000
2020 IV tilläggsb. 65 000
2020 budget 103 247 000
2019 bokslut 101 690 000